Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Пеце Стефановски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по гастроентерологија

Place of birth:

E-mail:

pece.stefanovski@zmc.mk

 • Ноември 2014 Сертификат за завршен степен “Магистер-лекар” по “ERCP и сврзани интервенционални ендоскопски процедури – трето ниво”, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Ноември 2014 Сертификат за завршен степен “Магистер-лекар” по “Интервенционална гастроинтестинална ендоскопија – второ ниво”, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Ноември 2014 Сертификат за завршен степен “Магистер-лекар” по “Конвенцијонална гастроинтестинална ендоскопја со биопсија – прво ниво”, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Мај 2014 Серфикат за успешно положен испит за “Внатрешни болести”, Софија, Бугарија
 • 1984 – 1988 Специјалист по Интерна медицина

Медицински Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Македонија

 • 1969 – 1977 Медицински доктор

Медицински Факултет, Медицинскки Универзитет, Софија, Бугарија

 • 1965 – 1969 Диплома за средно училиште

Гимназија “Браќa Миладиновци”, Битола

 • Клиничка Болница “Д-р Трифун Пановски” – Битола       (16.04.1979 – 15.08.2017)
  • Шеф на Ендоскопски кабинет       (1989 – 2015)
  • Началник на Интерно Одделение       (2000 –2001)
  • Директор на Клиничка Болница “Д-р Трифун Пановски” – Битола (2002)
 • Сертификат за учество на 9-ти Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со Интернационално Учество, Јуни 2012, Охрид, Македонија
 • Сертификат за учество на 7-ми Интернационален Симпозиум по Колопроктологија, Октомври 2010, Белград, Србија
 • Сертификат за учество на ендоскопска работилница “BULENDO 2008”, Ноември 2008, Софија, Бугарија
 • Сертификат за учество и набљудување, 05.01.2006 – 06.01.2006 на Georgetown University Hospital, Washington, DC – Соединети Американски Држави
 • Сертификат за учество на 7-ми Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со меѓународно учество, Септември 2004, Охрид, Македонија
 • Сертификат за учество на “Interventna abdominalna ehotomografija”, Март 2003, Клиника за гастроентерохепаталогија, Клинички Центар, Скопје, Македонија
 • Сертификат за учество на “Полипектомија, ERCP and Папилотомија, и Колоноскопија”, Март/Април 2001 Клиника за гастроентерохепаталогија, Клинички Центар, Скопје, Македонија
 • Сертификат за учество на “ERCP и папилотимија”, 2000, Државна Институтска Болница “Царица Јоана”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Ехокардиографија”, Maj 2000, Медицински Факултет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за учество на курс “Ехографија на штитовидна жлезда”, Март 2000, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за учество на 6-ти Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со меѓународно учество, Септември 2000, Охрид, Македонија
 • Сертификат за курс по “Современо лекување на алергичните заболувања”, Октомври 1999, Медицински Факултет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Ултразвуково изледување во нефрологијата”,  Октомври 1999, Медицински Факултет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за обука по “ERCP и папилотомија”, 1998 Институтска Болница “Царица Јоана”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за обука по “Гастроентерологија (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија и ендоскопска папилосфинктеротомија)”, Maj/Јуни 1998, Институтска Болница “Царица Јоана”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за обука по “Горна ендоскопија– ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија и ендоскопска папилосфинктеротомија”, Maj/Јуни 1995, Институтска Болница “Царица Јоана”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за обука по “Диагностички и лечебни проблеми кај цревните заболувања”, Maj 1995, Медицински Факултет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за учество на 6-ти Национален Конгрес по Гастроентерологија и Гастроинтестинална ендоскопија, Ноември 1994, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Жолчно-каменна болест и воспалителни заболувања на жолчните патишта”, Maj 1994, Институтска Болница “Св. Иван Рилски”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Лекување на хронични црно/дробни заболувања”, Април 1994, Институтска Болница “Св. Иван Рилски”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Ендоскопски и ултразвучни диагностики”, 1994 Институтска Болница “Св. Иван Рилски” Клиника за Гастроентеро-хепатологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Ендоскопски диагностики”, 1986 Клиника за Гастроентеро-хепатологија, Медицински Факултет, Медицински Универзитет, Белград, Србија
 • Сертификат за курс по “Интензивен курс по ендоскопска дијагностика”, 1984 Клиника за Gastroentero-Хепатологија, Медицински Факултет, Медицински Универзитет, Љубљана, Словенија
 • Сертификат за курс по “Ендоскопски и ултразвучни диагностики”, 03.01.1983 – 30.06.1983 на Клиника за Гастроентеро-хепатологија, Медицински Факултет, Универзитет  “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија.
 • Македонски Лекарско Друштво
 • Лекарска Комора на Македонија
 • Научно Здружение на Гастроентерохепатолозите на Република Македонија
 • Англиски
 • Бугарски
 • Српски