Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Проф. д-р Ристо Чоланчески

Спец. по општа хирургија - Супспец. по торакална хирургија

Place of birth:

E-mail:

risto.cholancheski@zmc.mk

2011

Докторска дисертација во областа торакална хирургија,
Клиника за торакална и кардиоваскуларна хирургија- Скопје, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје

2003

Субспецијализација по торакална хирургија,
Клиника за торакална и кардиоваскуларна хирургија- Скопје, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје

2002
Магистериум во областа торакална хирургија,
Клиника за торакална и кардиоваскуларна хирургија- Скопје, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје

1997

Специјализација по општа хирургија Клиника за торакална и кардиоваскуларна хирургија- Скопје, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје

1992

Медицински факултет – Скопје, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје

2024 – во тек

Специалист по општа хирургија, супспецијалист по торакален хирург во Клиничка болница Жан Митрев, Скопје

2014

Вработен шест месеци во Chest Dessease Hospital, Kuwait City, Kuwait

– Вонреден професор по хирургија на катедрата по хирургија при Медицинскиот факултет во Скопје, изведува настава, практична итеоретска по предметот васкуларна и торакална хирургија на студенти по медицина, стоматологија, стоматологија на англиски јазик, медицински сестри и рентген техничари.

– Изведува настава на специјализанти по хирургија, посдипломски и докторски студии

– Ментор на 5 специјализанти по торакална хирургија

– Член на 12 специјалистички и супспецијалистички испитни комисии

– Член на 3 рецензиони комисии за избор по научни звања на медицинскиот факултет во Скопје

– Уцесник на бројни стручни состаноци во Македонија и странство.

– Активно учествува во секојдневната работа на Клиниката за торакална хирургија, каде што самостојно ги изведува и најсложените хируршки зафати

– Воведување на пет нови методи од областа на градната хирургија за прв пат на Клиниката за торакална и васкуларна хирургија – Скопје, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје

– Има учество во три меѓународни и два национални проекти од областа на торакалната хирургија

 

Тримесечни работни обуки во следниве европски клиники

2002

Клиничкиот центар во Љубљана, Словенија, на Одделот за торакална хирургија

Европскиот центар за обука за торакална хирургија во Гавацени-клиниката во Бергамо, Италија, под покровителство на Европското здружение на торакални хирурзи

1998

Клиниката за торакална хирургија при Клиничкиот центар во Печуј-Унгарија

1997

Клиниката за торакална хирургија во Метаксас канцер хоспитал во Переја-Атина, Грција

Хирургија на белите дробови,

ВАТС и ОТВОРЕНИ

 • Белодробни карциноми
 • Белодробни абсцеси
 • Белодробни цисти
 • Бенигни тумори на белите дробови
 • Бронхиектазии
 • Вродени Белодробни болести
 • Булозни промени на белите дробови
 • Пневмоторакс
 • Траума на белите дробови, огнострелни повреди, убодни повреди, нагмечување, расцеп.
 • Хирургија на хранопроводот
 • Бенигни и малигни промени на хранопроводот
 • Повреди на хранопроводот, јатрогени, хемиски и физички
 • Дивертикулуми на хранопроводот на вратот и медијастинумот
 • Хирургија на дишните патишта,
 • Реконструкција на трахеата
 • Ресекција со реконструкција на трахеата кај малигни, бенигни промени и пост интубациони стенози
 • Повреди на трахеата
 • Одстранување на бронхијални тумори
 • Реконструкција на бронх
 • Хирургија на средоградието- медиастинумот
 • Одстранување на медијастинални цисти и тумори
 • Хирургија на градбата жлезда – тимус
 • Одстранување на тимоми
 • Одстранување на медијастинални паратиреоидни жлезди
 • Биопсии на медиастинални лимфни јазли
 • Медијастиноскопија
 • Хирургија на зидот на градниот кош
 • Отстранување на малигни и бенигни тумори на градниот кош – ребрени и мекоткивни
 • Хируршки третман на скршеници на ребрата
 • Реконструкција на градниот кош и градната коска
 • Симпатектомија кај дисхидроза
 • Хирургија на дијафрагмата,
 • Релаксација на дијафрагмата
 • Повреди, расцепи на дијафрагмата
 • Бенигни и малигни тумори на дијафрагмата
 • Дијафрагмата хернија Моргањи
 • Хирургија на вратот,
 • Бенигни и малигни тумори на вратот
 • Цисти на вратот
 • Брахиогени цисти
 • Тумори на паротидните жлезди
 • Разни биопсии на промени на вратот
 • Одстранување на вратни лимфните жлезди
 • Хирургија на тироидната жлезда
 • Хирургија на Бенигни и малигни промени на тироидната жлезда
 • Тотална тироидектомија
 • Субтотална тироидектомија
 • Одстранување на аденоми на тироидната жлезда
 • Реоперации на тироидната жлезда
 • Вратни дисекции кај вратни раширени тироидни карциноми
 • Хирургија на дојките
 • Хирургија на Бенигни промени на градата
 • Третман на воспалителни промени на градите- апсцеси
 • Хирургија на карциномот на дојките,
 • Третман на карциномот на дојките
 • Радикални мастектомии
 • Радикални квадрактектомии на дојките
 • Лампектомија на дојките со аксиларна лимфаденектомија
 • Субкутана радикална мастектомија со реконструкција
 • Хирургија на пазувите- аксила
 • Малигни и бенигни тумори на аксилите
 • Биопсија на лимфните жлезди во аксилите

ESTS Europian society of thoracic surgeon
ERS Europian Respiratory Society
МЛД Македонско лекарско друѓтво
ЗПРМ Здружение на пулмолози на Република Македонија
Македонско здружение за кардиоваскуларна и торакална хирургија на Република Македонија

THYREOIDECTOMY FOR TREATEMENT OF BENIGN DISEASES OF THYROID GLAND, Risto Cholancheski, Natasha Tolevska, Ardit Qafjani, Ilir Vela, Borislav Kondov , Goran Kondov, Nexhati Jakupi, Igor Dzikovski, Anita Kokareva, Mimi Srceva, Marija Tolevska, Andrijan Kartalov, Zoran Arsovski, Nina Apostolovska, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciencies, E-ISSN1857-9655

SURGICAL TREATMENT OF PLEURAL EMPYEMA – OUR RESULTS, Goran Kondov, Zoran Spirovski, Irena Kondova-Topuzovska, Anita Kokareva, Risto Colanceski, M. Srceva, Borislav Kondov, I Dzikovski, N. Toleska-Dimitrovska, Sanja Petrusevska-Marinkovic, CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XXXVIII 2, 2017, p.99-105

PROGNOSTIC FACTORS ON THE POSITIVITY FOR METASTASES OF THE AXILLARY LYMPH NODES FROM PRIMARY BREAST CANCER, Borislav Kondov, Goran Kondov, Zoran Spirovski, Zvonko Milenkovikj, Risto Colanceski, Gordana Petrusevska, Meri Pesevska, CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XXXVIII 1, 2017, p. 81-91

EFFICACY OF INTRAPERITONEAL BUPIVACAINE ON PAIN RELIEF AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY, Marija Toleska, Andrijan Kartalov, Biljana Kuzmanovska, Milcho Panovski, Mirjana Shosholcheva, Aleksandar Dimitrovski, Risto Cholanchevski, Natasha Toleska, Milka Zdravkovska, CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XXXIX 1, 2018,p. 123-129

POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN PATIENTS UNDERGOING THYROID SURGERY, Jovanovski-Srceva M, Kokareva A, Kartalov A, Kuzmanovska B, Gavrilovska A, Spirovski Z, Kondov G, Cholanceski R, Crvenkova S, Mojsova M, Peneva M, Stevic M, Nedxati J, Shosholcheva M, Jankulovski N , Macedonian Journal of Anaesthesia, Number 4. May 2018,p.59-65

Identification of Sentinel Lymph Node in Breast Cancer with three Tracers (Radiocolloid, Methylene blue, and Indocyanine Green). (Case Report)
Kondov GB, Gruev V, Stojanovski S, Bogdanovska-Todorovska M, Colanceski R, Srceva M, Jovanovska A, Stojkovski Z, Kondov G. Identification of Sentinel Lymph Node in Breast Cancer with three Tracers (Radiocolloid, Methylene blue, and Indocyanine Green). (Case Report). Open Access Maced J Med Sci [Internet]. 2020 Sep. 10 [cited 2024 Mar. 30];8(C):94-8

Surgical treatment of jatrogenic lesion of trachea using “cor matrix” patch. Macedonian Journal of Anaesthesia, Vol. 4 No 1, April 2020, 51-56 Kondov B, Cholancheski R, Kondov G, Zdravevska M, Spasovska K, Ferati I.

Do hypertensive patients chronically treated with Renin-Angiotensin system antagonist have risk of hypotension during induction in general anesthesia?. International Journal of Recent in Art and Sciences. 2021. Vol 12: 35-50 Jovanovski-Srceva M, Kokareva A, Toleska M, Georgiev A, Kondov G, Kondov B, Dzikovski I, Cholanchevski R, Kuzmanovski I, Nikolov I, Stevic M.

“An 18-band snapshot hyperspectral imaging system for sentinel lymph node dissection with multiple near-infrared fluorophores.” In Molecular-Guided Surgery: Molecules, Devices, and Applications VII, vol. 11625, p. 116250E. International Society for Optics and Photonics, 2021. Blair SM, Garcia M, Davis T, Colanceski R, Ferati I, Kondov B, Stojanovski S, Todorovska MB, Dimitrovska NT, Jakupi N, Miladinova D,

Hexachromatic bioinspired camera for image-guided cancer surgery. Sci Transl Med. 2021 May 5;13(592):eaaw7067. doi: 10.1126/scitranslmed.aaw7067. PMID: 33952675. Blair S, Garcia M, Davis T, Zhu Z, Liang Z, Konopka C, Kauffman K, Colanceski R, Ferati I, Kondov B, Stojanoski S, Todorovska MB, Dimitrovska NT, Jakupi N, Miladinova D, Petrusevska G, Kondov G, Dobrucki WL, Nie S, Gruev V.

Factors predicting the likelihood of non-sentinel lymph node metastases in breast cancer patients with a positive sentinel lymph node: a single-center study. JMS 2022;5(1):85-92 B Kondov, S Stojanovski, M Bogdanova, V Gruev, R Cholancheski, L Atanasova, G Kondov.

Open esophagectomy as a treatment of choice for esophageal cancerand a successful outcome at the University Clinic in Skopje, North Macedonia: a case report. Acad Med J 2022;1(1):138-142 Kondov B, Antovic S, Kondov G, Jakupi N, Karagjozov P, Colanceski R, Jovev S, Cvetanovski V, Andonovska B, Duka R

Кога да се посомнева семејниот доктор на пнеумоторакс?. 5ти Конгрес и 25ти Симпозиум со меѓународно учество на Здружението на лекари по општа-семејна (ЗЛОМ-СМ) медицина, 18-22.05.2023, Скопје, Абстракт стр. 81-82 (усна презентација). Кондов Г, Чоланчески Р, Кондов Б, Ферати И, Јакупи Н.

Англиски

Српски