Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Place of birth:

E-mail:

tanja.anguseva@zmc.mk

2004
Курс за Интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Центар за срце, Берлин, Германија

1996-1998

Постдипломски студии на клиниката за кардиологија на Медицинскиот факултет во университетот во Скопје.  Предмет: Имунолошка активност кај пациенти со исхемична крајна фаза на срцева слабост

1997

Положен испит за интернистички болести при Медицински факултет на Университетот во Скопје, Македонија

1993-1997

Специјализација на Клиника за интернистчки болести при медицински факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„ Скопје, Македонија

1990

Дипломирање на Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј”  Скопје, Македонија

1985-1990

Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

1989-1989

Научна работа на тема “Sy Scheechan” Kлининка за Акушерство, Медицински факултет, Скопје

 

 

2000- во тек
Специјалист по интерна медицна – Субспецијалист по кардиологија во Клиничка болница “Жан Митрев“ – Скопје, Македонија

2012
Key opinion leader за Македонија при Здружението за акутна бубрежна инсуфициенција во организација на GAMBRO

2011
Супспецијалист Кардиолог

2010
Асистент на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев – Штип

2010
Директор на лекари, ПЗУ “ФИЛИП ВТОРИ“, Скопје

2007
Напреден курс за CRRT, Белград, Србија

2007
Применета наука за кардио-торакални хирурзи

2006
Напреден курс за интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Виена, Австрија

2006
Прв курс за 3D ехокардиографија, Ротердам, Холандија

2003-2004
IPS 1- Оддел за интензивна нега 1, Центар за срце, Берлин, Германија

2000
Одговорен лекар на Одделот за интензивна нега, ПЗУ ФИЛИУП ВТОРИ, Скопје

1997-2000
Коронарен стрес тест, Ехокардиографија, 24 часовен ЕКГ и АБП холтер мониторинг – Оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје

1994-2000
Оддел за интензивна нега- оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје

1996-1998
Постдипломски студии на Клиниката за Кардиологија, Медицинскиот факултет, Скопје. Тема: Имуноактивност на пациенти во краен стадиум на исхемична срцева слабост

1993-1997
Специјализација по Интерна Медицина на факултетот “Св. Кирил и Методиј”

 • Неинвазивни процедури
  • 2Д и 3Д ЕХО-кардиографија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  •  Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • Фармаколошка стрес ехокардиографија
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
 • Инвазивни процедури
  • Поставување на артериски и венски линии
  • Ендотрахеална интубација
  • Поставување на перкутана трахеостома
  • Поставување на гастростома
  • Поставување на интрааортна балон пумпа
  • Вено-венска хемофилтрација
  • Поставување на торакален дрен
  • Поставување на перкутана цистостома
  • Третман на пациенти во терминален стадиум на срцева слабост со механичка циркулаторна потпора

2017
Меѓународна академија за управување со флуиди (IFAD)

Eвропско здружение за интензивна нега

Британско здружение за интензивна нега

2011

МЗНДТВО  Македонско здружение за нефрологиjа, диjализа, трансплантациjа и вештачки органи

Македонско здружение за кардиоваскуларна хирургија на Републикa Македонија

2009

Европско здружение за ресусрцитација/реанимација

ISMICS 2009 член на комисија, Сан Франциско, САД

2008
Управен одбор на Кардиолошкото здружение на Македонија

WSCTS 2008 член на комисија, Кос, Грција

2007
Член на комисија ISMICS 2007, Рим, Италија

2005
Европско здружение за кардиологија

2004
Европско- Азиски мост за кардиохирургија

2003
Здружение за срцева слабост, ESCARDIO (Европско здружение за кардиологија)

ISMICS, Интернационално здружение за минимално инвазивна кардиохирургија

2001
ESAO, Европско здружение за вештачки органи

 1. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N, Milev I.  2012.
  Hybrid procedure for petient with aortoectasia and aortic coarctation- case report.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :67
 2. Z.Mitrev, T.Anguseva, V.Be/ostotckij, E.Stoicovski. 2012
  Aortic root reconstructive surgery – new created technique
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :24
 3. Milev, I, Anguseva T, Idrizi S, Ampova V, Stoicovski E, Belostotckij V, Mitrev Z.  2012.
  Inetrventional procedures for congenital heart disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :46
 4. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E.  2012.
  Initial experience with perceval suturiess valve.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :72
 5. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Reconstructive surgery for aortic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :22
 6. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Surgery for patients with diffuse atherosclerotic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :30-31
 7. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2012.
  Suction-assisted bioglue application for reinforcement of suture line – new haemosthatic technique in aortic surgery.
  EACTS Daily News. :19.
 8. Mitrev Z, Anguseva T, Hristov T
  Suction – assisted bioglue application foe reinforcement of suture line – new haemostatic technique in aortic surgery
  Daily News (EACTS), Issue 5, 26th Annual Meeting, Daily News Saturday 27th of October, 2012
 9. Ampova, V, Schranz D, Hristov N, Milev I, Shpend I, Shorko J, Nikolic A, Anguseva T, Mitrev Z.  2010.
  Amplatzer оклузија на паравалвуларен leak на механичка протеза по реоперација на дехисценција на митрална механичка протеза- Приказ на случај.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :126-127.
 10. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Descending aorta replacement through median sternotomy.
  The Heart Surgery Forum. :77.
 11. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Spontaneous rupture of left ventricular true aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :85
 12. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Petrovski V.  2010.
  Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :105.
 13. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Surgical treatment of multylocular hydatid cyst of the left ventricle.
  The Heart Surgery Forum. :103
 14. Anguseva, T, Mitrev Z, Milev I.  2010.
  Transcatheter VSD closure after cardiac surgery in patient with Sy eisenmenger – A case report.
  The Heart Surgery Forum. :33.
 15. Anguseva, T, Belostotckij V, Milev I, Idrizi S, Nikolova D, Kostova V, Mitrev Z.  2010.
  Предоперативна употреба на интраортна балон пумпа кај пациенти за бајпас хирургија.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :139.,
 16. Anguseva, T, Milev I, Idrizi S, Petrovski V, Mitrev Z.  2010.
  Трансезофагеална ехокардиографија во дијагностиката на аортната дисеквија.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :108.
 17. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Hristov N, Nikolic A.  2010.
  Хируршки третман на генерализирана атеросклероза.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :138.
 18. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2009.
  Is There a Less Invasive Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair? Off-pump thoracoabdominal surgery
 19. Ambarkova Vilarova, E, Anguseva T, Blagoevska M, Mitrev Z.  2009.
  Употреба на крв и крвни компоненти во кардиохирургија наше искуство (2004-2008).
  Book of Abstract from the III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine. 63(75):158.
 20. Dimiskovska, S, Anguseva T, Klinceva M, Mitrev Z.  2007.
  24 hours ECG Holter monitoring evaluates types of arrhythmias in accordance to type of cardiac surgery.
  EKG Holter.
 21. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Autotransplantation for treatment of a giant left atrium.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S94.
 22. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostockij V.  2007.
  Clinical results from stentless aortic valve replacement.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S11.
 23. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V.  2007.
  Direct circular repair for left ventricle aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S79.
 24. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V, Petrovski V.  2007.
  New Sugrical Technique for Stentless Aortic Valve Replacement.
  International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery. :269.
 25. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Surgical treatment of multylocular hydracyst of the left ventricle – A case report.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S102.
 26. Mitrev, Z, Anguseva T.  2006.
  Complex Reconstruction of Hydatic Cust-Destructed Left Ventricle: A Case Report.
  The Heart Surgery Forum. 9(1):58-60.
 27. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostockij V.  2006.
  Left Ventricular Reconstruction In Off Pump Technique.
  Innovations. 1(4)
 28. Mitrev Z, Anguseva T, Vasileva A, Hristov N, Risteski P.
  Transplantation or alternative surgical treatment of patients with ischemic dilative cardiomyopathy and aneurysmatic dilation of the left ventricular cavity.
  Int J Artif Organs. 2002 Apr;25(4):321-6.
  PMID: 12027143 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 29. Mitrev ZK, Anguseva TN.
  Complex reconstruction of hydatid cyst-destructed left ventricle: a case report.
  Heart Surg Forum. 2006;9(1):E490-2.
  PMID: 16318934 [PubMed – indexed for MEDLINE]

2008
Благодарница за професионализам како лекар од Министерство за Одбрана на Р. Словенија, Словенски корпус SICON 17 KFOR

2004
Награда за најдобар case report -10ти годишен состанок, CTT, Мајами, САД

2003
Награда за најдобра усна презентација и најдобра аудио и визуелна презентација на 6-от Интернационален Конгрес на Интернационалното здружение за минимално инвазивна кардиохирургија – 19.06.2004

Англиски

Српски

Германски

Албански