PressSitemapFollow us on social media    
Почетна  →  Оддели

Anesthesia, resuscitaton and intensive treatment

Анестезиологијата е гранка на медицината чија што цел е обезболување на пациентите, поточно нивна предоперативна подготовка, обезболување во тек на оперативната постапка и постоперативно третирање на болката. Исто така анестезиологијата се занимава со следење и лечење на хомеостатските перфузиски нарушувања во организмот поврзани со хируршките и нехируршките страдања. Заради ова анестезиологијата е тесно поврзана со реанимацијата и интензивното лекување, како и справување со итни, ургентни состојби.

Зборот анестезиологија потекнува од грчкиот збор anaesthesiologia, односно an=не, esthesia=осет и logia=наука. Под поимот анестезија се подразбира вештачки предизвикана состојба на нечуствителност на целото тело или само на некој дел (општа или регионална анестезија).

Services in this department

Regional anesthesiaGeneral anesthesiaPlacement of intra-aortic baloon pump in patients with poor heart functionContinuous venovenous ultrafiltration treatment in patients with acute and chronic renal failure

Doctors in this department

Dr. Emil Stoicovski

Anesthesiologist

Dr. Tanja Gramosli

Anesthesiologist

Dr. Elvis Aleksovski

Anesthesiologist

Dr. Marko Gjorgon

Doctor of medicine