Request an appointment

Request an appointment

00389 2 3091 484

Дијагностика на рак

Радиолошка детекција на примарни лезии

  • Мамографија
  • Магнетна резонанца
  • Компјутерска томографија

Радиолошки-потпомогната биопсија

  • Тенкоиглена биопсија

Со помош на тенкоиглена (аспирациона) биопсија под ехографска контрола или под контрола на КТ, се зема аспират (течност) во шприц или клетки од ткиво ставени и фиксирани на стакленце, за цитолошка или молекуларна анализа на туморската лезија.

  • Кор биопсија

Со помош на кор биопсија под ехографска контрола или под контрола на КТ, се зема јадро со дебелина од 1-2мм (зависно од дебелината на специјална игла за кор биопсија) фиксирано во малечок сад со 10% раствор на формалин, за патохистолошка и/или молекуларна анализа на туморската лезија.

Генетика и молекуларна дијагностика

  • Одредување на наследен ризик за рак

Генетските тестови за одредување на наследен ризик за рак ни овозможуваат да испитаме дали сме носители на одредени мутации во гени поврзани со развојот на ракот (онкогените, тумор-супресорите и гените вклучени во поправање на грешките во ДНК при нејзиното копирање). Голем дел од случаите на рак настануваат поради стекнување на нови и штетни генетски мутации во текот на животот како последица на негативни надворешни влијанија, но околу 10% од сите случаи се предизвикани од мутации наследени од родителите или мутации кои се инкорпорирале во нашиот геном во текот на ембрионалниот развој. Во тестот достапен во лабораторијата за генетика и персонализирана медицина се опфаќа анализа на 100тина гени за кои досега се знае дека се поврзани со патогенезата на ракот. Со цел навремено, превентивно и проактивно дејствување – овие анализи се од клучно значење за сите кои имаат фамилијарна или лична историја на рак.

  • Таргетирана терапија на рак

Foundationmedicine.mk

Таргетираната терапија на рак е најнапреден и најуспешен пристап при лекувањето на ракот. Примената на овој пристап ни овозможува да откриеме клинички значајни генетски промени во самото канцерно ткиво кои се вклучени во процесите на раст и делба. Бидејќи секое канцерно ткиво си има свои сопствени молекуларни особености и уникатности – детекцијата на ваквите промени им дава информација на лекарите за најефикасниот третман за секој поединечен пациент. Во лабораторијата за генетика и персонализирана медицина преку сеопфатно генско профилирање на канцерното ткиво темелно се анализираат над 300 гени, при што лекарите добиваат јасен и сеопфатен извештај со детални информации за детектираните промени во канцерната ДНК, достапни клинички студии, и најважно – можности за целни терапии и имуно-терапии.

  • Одредување на хормонски статус кај рак на дојка

За разлика од конвенционалната хистопатолошка анализа на канцерното ткиво со помош на имунохистохемиски методи за чиишто резултати се потребни околу 10 дена, во лабораторијата за генетика и персонализирана медицина достапен е брз тест со кој хормонскиот статус кај ракот на дојка се одредува за 24 часа. Тестот се користи за одредување на хормонскиот статус кај инвазивен рак на дојка и ни овозможува да го класифицираме самото канцерно ткиво според тоа дали во него се присутни одредени маркери кои го прават подложно на хормонска терапија (Estrogen Receptor – ESR1, Progesterone Receptor – PGR, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 – ERBB2/HER2, како и Marker of Proliferation Ki-67 – MKi67). Резултатите од тестот во комбинација со останати лабораториски резултати и снимки се користат за понатамошна клиничка евалуација и одредување на соодветна терапија.

  • Детекција на рак кај хематурија

Присуството на хематурија (крв во урината) често може да биде незначајно или безопасно, но понекогаш е индикатор за појава на посериозна болест како што е рак на мочниот меур. Со цел избегнување на потенцијално непотребни и инвазивни методи како што е цистоскопијата за потврдување или отфрлање на сомнежот за рак – во лабораторијата за генетика и персонализирана медицина се прави брз тест за детекција на ракот на мочниот меур преку тестирање на маркери во урината. Резултатите од тестот ни даваат прецизен увид за присуство или отсуство на канцерни промени и се добиваат за 24 часа.