Request an appointment

Request an appointment

00389 2 3091 484

Zan Mitrev's Team

Back to Doctors

Katerina Ristoska MD

Specialist in Internal Medicine Sub Specialty in Nephrology

Place of birth:

E-mail:

katerina.ristoska@zmc.mk

2022 

Subspecialist Nephrologist

2017

Specialist in internal medicine

1994

Medical Faculty, University “St. Cyril and Methodius” Skopje, Macedonia – Medical Doctor with the average score 8,65

Postgraduate studies in cardiology to present, with the average score 9,83

 

 

 

2013 – present 

Subspecialist in nephrology at Zan Mitrev Clinic, Skopje

2011 – 2013

Medical Center “ Boris Kanceski” Gostivar – Paediatric dispensary

2014 -2023

Private health organization “ Sistina Nefroplus” Gostivar – Haemodialysis Center

2013 – 2014

Private health organization “Nova medika” – Gostivar

2010 – 2013

Private health organization “Preventiva – N” – Gostivar

2007 – 2010

Health Home – Gostivar – Emergency Unit

1996 -2007

Medical Center “ Boris Kanceski” Gostivar – Paediatric dispensary

2013 

Соработник на New Westminster College, Vancouver, British Columbia, Canada

1991 – 1994

MMSA

MSAUCM

Humanitarian Association “ESE” – Skopje

Humanitarian Association “ Mesecina” ( The Moon) – Gostivar

Humanitarian Association “ ZAR” – Gostivar

Active contributor to health projects organized by NGO Federation women’s organizations of Macedonia

Active contributor to health projects organized by NGO Albanian woman in Macedonia

Member and active contributor of Lions Club since 2010

2022

Member of EFIM  ( European Federation of Internal Medicine) Academy

 2021

Member of ERA – EDTA Immunonephrology (IWG) Working Group.

Member of ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association)

Member of ERA – EDTA Working Group on Inherited Kidney Disorders (WGIKD).

2019

Member of ERA – EDTA European Renal Nutrition (ERN) Working Group.

 2018

Member of ERA – EDTA European Dialysis (EUDIAL) Working Group.

Member of ESC Council for Cardiology Practice (CCP)

Member of Working group on e-Cardiology (WGEC)

Member of Working group on Myocardial and Pericardial Diseases (WGMPD)

Member of ESC Council on Stroke (CS)

 2017

Member of ERA – EDTA Working Group of European renal and Cardiovascular medicine (EUREKA –M).

Member of ERA – EDTA (Chronic Kidney Disease – Metabolic Bone Disease (CKD- MBD) Working Group of Chronic Kidney Disease and Mineral Bone Disorder.

Member of ESC Acute Cardiovascular Care Association (ACCA)

Member of Working Group on Grown-up Congenital Heart Disease (WGGCHD)

Member of Working Group on Aorta & Peripheral vascular diseases (WGAPVD)

Member of ERA – EDTA Diabesity Group

2016 

Member of European Association of Percutaneous Cardiovascular Intervention (EAPCI)

Member of Heart Failure Association of The ESC (HFA)

Member of European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)

Member of European Association of Preventive Cardiology (EAPC)

Member of ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP)

Member of ESC Council on Hypertension (CH)

Member of ESC Council on Valvular Heart Disease (CVHD)

 2014

Member of The Macedonian Association of internal medicine

2011

Member of the Presidency of the Medical Chamber of Macedonia

1992 – 1994

Chairman of the Board of Education Student Affairs at the Macedonian Association of Students of University St. Cyril and Methodius – Skopje

Student Pro-dean Faculty of Medicine and a member of the scientific and teaching board.

1991 – 1994

Member of the Assembly of the Macedonian Medical Students’ Association – MMSA
Member of the Executive Board of MMSA and Chairman of the Board of Student Affairs and Education

1991 

Member of University Council at the University St. Cyril and Methodius

Author and co-author of 77 scientific papers, published at international congresses around the world.

Author

1. “Легофер во терапијата на сидеропениски анемии во детска возраст”- 6-ти Битолски медицински денови со меѓународ-но учество;1-2-06-2000 год.; стр.49
2. “Срцеви заболувања во детска возраст регистрирани во детски диспанзер-Гостивар”-Прв семакедонски конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите;27-30-07-2000 год ; стр.59
3. “Приказ на случај со VSD aneurysma, ASD tip secundum и coarctatio aortae”-Втор Македонски конгрес по кардиоло-гија со меѓународно учество;26-29-2002 год.;стр.62
4. “Епидемиолошки карактеристики на срцевите заболувања во детска возраст во периодот од 1996-2002 година на подрачјето на Гостивар” –Втор конгрес на лекарите од пре-вентивната медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;2-5-10-2002 год.;стр.26
5. “Приказ на случај со single ventricle, transposition vasorum, hypertonia pulmonum и AV blok totalis III stepen”-XVI Кон-грес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учество; 4-7-06-2003 год.; стр.139
6. “Септални дефекти регистрирани кај деца на возраст од 0-15 години” – Трет конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;9-13-09-2003 год.;стр.204
7. “Застапеност на бронхијалната астма кај децата лечени во детски диспанзер-Гостивар”-Трет конгрес на Македонско-то респираторно здружение со меѓународно учество;15-18-10-2003 год.;стр.53
8. “Пореметувања на ритамот кај деца на возраст од 0-18 години”- Прв конгрес на лекарите по општа медицина на Македонија со меѓународно учество;2-6-06-2004 год.; стр 224
9. “Вродени срцеви заболувања кај деца-превенција,дијагноза и третман”-Конгрес на лекарите,стоматолозите и фарма-цевтите Албанци од Македонија;30-09-2005 год.;стр.148
10. “Планирана и спроведена имунизација на деца и нејзина ефикасност во Гостивар и околината”-Седми меѓународен симпозиум за програмата на имунизација;2005год.Неум; стр.36
11. “Бактериски инфекции регистрирани кај деца со срцеви проблеми”-Трет конгрес на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество;17-20-05-2006год.;стр.37
12. “Етиологија и терапија на градна болка во детска возраст”-I Конгрес на Асоцијацијата на лекарите по општа/фамили-јарна медицина на Југоисточна Европа;15-18-06-2006год.; стр.141
13. “Планирана и спроведена имунизација на деца и нејзина ефикасност во Гостивар и околината”-III Конгрес по пре-вентивна медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;4-7-10-2006год.;стр.98
14. “Enterofuryl (nifuroxazid) во терапија на акутни диареи во детска возраст-наши согледувања и искуства”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007год.;стр.66
15. “Фамилијарно јавување на срцевите заболувања регистри-рани кај деца” -IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;18-20-09-2007год.;стр.269
16. “Срцеви заболувања регистрирани кај деца и млади во пе-риодот 1996-2006 година”-XVII Конгрес на лекарите на Р Македонија со меѓународно учество;10-13-10-2007год.;стр. 103/178
17. “Ефикасност на хербион сирупите во терапија на горно и долно респираторни заболувања кај деца”-II Конгрес на лекарите по општа медицина на Р.Македонија со меѓуна-родно учество;19-22-06-2008год.;стр.238
18. “Фреквенција на јавување на респираторните заболувања кај деца со срцеви мани”-IV Конгрес на македонското рес-пираторно здружение со меѓународно учество;27-30-09-2008 год.;стр.
19. ”Сунет-обрежување на младите муслимани-две крајнос-ти- иницијација и траума” – Оголнополска Конференција- Варта-Полска; 31-05 до 01-06-2012 год.
20. “Хромозомски абнормалности и конгенитални срцеви заболувања” – XII Конгрес по интерна медицина – Прага- 02-05-10-2013 год.
21. “Кардијални аритмии кај конгенитални срцеви заболувања” – ESCIM 2014, Швајцарија, Женева, 14-16.05.2014 год.
22. “Cardio renal syndrome, Type 1: Case report” – XXIII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 26-28-10-2018год, Струга, стр.4, Oral presentation.
23. “Cardio renal syndrome: Case presentation” – 8 th Edition of International Conference on Internal Medicine & Patient Care, 25-26-03.2019god, Rim, ISSN: 2471-982X, DOI: 10.21767/2471-982X-C1-005, str.34, Oral presentation.
24. “Aortic diseases in patents with APKD on hemodialysis” – XXV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 14-15-10.2020 год, стр.12, on line oral presentation.
25. “Хепатит” – Магазин “Бети” – br.88- Juli 2021god, str.4-5.
26. “SARS CoV-2 Infection among hemodialysis patents: were are we after two years”- XXVI Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 13-14.11.2021 год, стр.16-17, on line oral presentation.
27. “Уникатноста на бубрегот” – Магазин “Бети’ – бр.96- Март 2022год, стр.4-5.

Coauthor
1. “Застапеност на респираторните заболувања кај деца лечени во педијатриското одделение-Гостивар”-Југосло-венски педијатриски денови Ниш’97;27-29-03-1997год.; стр.113
2. “Наши заклучоци за растот и развојот на предшколските деца и поврзаноста со исхраната”-Педијатријата во оп-штеството 2000+ -Израел, Ерусалим;6-10-07-1997 год.; стр. 28
3. “Дијагноза на бруцелоза кај деца и младинци во текот на 1990-1996 година во Гостивар”-Педијатријата во општес-твото 2000+ -Израел, Ерусалим;6-10-07-1997 год.;стр.120
4. “Мајчиното млеко од значајна важност за нормален детски раст”-XXII Интернационален конгрес на педијатрите 1998-Амстердам;9-14-08-1998 год.;стр.348
5. “Најчести причинители на уринарни инфекции во детски диспанзер – Гостивар”-Втор конгрес на педијатрите на Ма-кедонија со интернационално учество;15-19-09-1998 год.; стр114
6. “Хелминтите како причина за абдоминална болка”-Втор конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;15-19-09-1998 год.;стр.115
7. “Наркоманијата и криминалитетот меѓу младите во општина Гостивар во периодот 1996-1998 година”-XV Конгрес на лекарите на Р. Македонија;6-10-10-1999год.; стр.207
8. “Респираторни инфекции во детското одделение при Медицински центар Гостивар во периодот од 1996-1999 година”-Прв семакедонски конгрес на лекарите, стомато-лозите и фармацевтите;27-30-07-2000 год.;стр.194
9. “Синобронхијален синдром-застапеност”-Прв семакедон-ски конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите; 27-30-07-2000 год.; стр.199
10. “Систолните шумови како проблем во педијатриската пракса”-Конгрес на лекари, стоматолози и фармацевти Ал-банци од Македонија;27-28-10-2000 год.;стр.51
11. “Невините шумови во детската возраст”- Втор Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество;26-29-06-2002 год.;стр.141
12. “Кожни инфекции кај новороденче”- Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија;25-26-10-2002 год.; стр.104
13. “Астма како епидемиолошки проблем”-Втор конгрес на лекарите од превентивната медицина на Македонија со меѓународно учество;2-5-10-2002 год.;стр.27
14. “Флуорот како причинител за забниот кариес кај учи-лишната популација во Гостивар”-Втор конгрес на лек-арите од превентивната медицина на Македонија со меѓу-народно учество;2-5-10-2002 год.; стр.60
15. “Ехосонографска инвестигација на уринарниот систем во кабинетот за ехосонографија во Гостивар во периодот од 1996-2000година”- Втор конгрес на лекарите од превен-тивната медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;2-5-10-2002 год.;стр.103
16. “Акутни цревни заразни заболувања на деца од 0-6 години во регионот на Гостивар во периодот 1997-2001 годи-на;Втор конгрес на лекарите од превентивната медицина на Македонија со меѓународно учество;2-5-10-2002 год.; стр.83
17. “Епидемиолошки карактеристики на варичела во регионот на Гостивар во периодот 1996-2002 година”-Втор конгрес на инфектолозите на Македонија со меѓународно учес-тво;20-24-05-2003 год.;стр.108
18. “Акутни цревни заразни заболувања во регионот на Гостивар во периодот 1998-2002 година;-XVI Конгрес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учес-тво;4-7-06-2003 год.;стр.128
19. “Нутритивен статус кај предучилишни деца од ОУ “Гоце Делчев” во Гостивар”-XVI Конгрес на лекарите на Ре-публика Македонија со меѓународно учество;4-7-06-2003 год.;стр.137
20. “Неонатални инфекции”-Трет конгрес на педијатрите на Македонија со меѓународно учество;9-13-09-2003 год.; стр.100
21. “Епидемија на мали сипаници во село Корито Гостиварско во 1970 година”-Прв Балкански конгрес за историја на медицината;23-25-10-2003 год.;стр.177
22. “Приказ на епидемија на мали сипаници во село Ломница и Ѓурѓевиште-Гостиварско во 1971 година”-Прв Балкански конгрес за историја на медицината;23-25-10-2003 год.; стр.178
23. “Здравствено-еколошки аспекти на водата за пиење од градскиот водовод во Гостивар во периодот 1998-2002 го-дина”-XXXVII Денови на превентивната медицина-Ниш; 2003 год.;стр.154
24. “Исхраната како ризик фактор за појава на дијабет тип 2”-Прв конгрес на лекарите по општа медицина на Македо-нија со меѓународно учество;2-6-06-2004 год.;стр.122
25. “Акутни цревни заразни заболувања кај деца од 0-6 години во регионот на Гостивар во периодот 1994-2003 година”-XXXVIII Денови на превентивната медицина-Ниш;22-24-09-2004 год.;стр.52
26. “Нутритивен статус во функција за проценка на ризик од незаразни заболувања”-Конгрес на лекарите,стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија;30-09-2005 год.; стр.240
27. “Деформитети на скелетот кај деца на возраст од 7-18 годи-ни регистрирани на систематски прегледи”- “Медикус” бр: 2;2005год.;стр.51-55
28. “Епидемиолошки карактеристики на грип во регионот на Гостивар во периодот јануар/март 2003 година и успех на вакцинацијата кај одредени групи на вакцинирани лица”- Седми меѓународен симпозиум за програма на имунизаци-ја;2005год. Неум;стр.56
29. “Епидемија на заразни заушки во с.Чегране-Општина Гос-тивар”-III Конгрес по превентивна медицина на Македони-ја со меѓународно учество;4-7-10-2006год.;стр.152
30. “Надворешната средина како фактор за антропометриски карактеристики кај детската популација”-III Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество;4-7-10-2006год.;стр.164
31. “Приказ на случај со hepatitis chronica agresiva tip B трети-ран со антивирусна терапија”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007год.; стр.38
32. “Санитарно-хигиенски и епидемиолошки аспекти на поја-вите на алиментарни интоксикации во обијекти на колек-тивна исхрана”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007 год.;стр.73
33. “Прекумерна телесна тежина,здебеленост,физичка актив-ност како фектори на ризик низ наш материјал”-II Конгрес на лекарите по општа медицина на Р.Македонија со меѓу-народно учество;19-22-06-2008год.;стр.79
34. “Епидемија на туларемија во с.Врапчиште- општина Гостивар” – 48 Денови на превентивна медицина, Интернационален Конгрес, 23-26-09-2014год, Ниш, стр.74
35. “The Determinants of Hemoglobin Variability in Hemodialysis Patients” – BANTAO Journal 02/2016, 14(2): 77-83
36. “ Акцидентални труења со токсични супстанци кај децана педијатриска возраст во Болницата во Гостивар во периодот од 2015год – Јули 2017 год – XXII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 27-29.10.2017 год, Струга, стр 58-59.
37. “Vascular access and risk factors for hospitalization and mortality in haemodialysis patients” – 36th Annual Meeting of the International Society of Blood Purification and ERA-EDTA & ISN CME course, 06-09 September, 2018, Skopje, str.27.
38. “Црнодробен ехинокок” – XXIII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 26-28-10-2018год, Струга, стр.6
39. “The predictors of Parathormone variability in hemodialysis patients” – 15 Congress of The Balkan Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial organs (BANTAO) and 6 th Congress of Macedonian Society of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial organs – 26-29-09.2019god, Skopje – BANTAO Journal 2019, Volume 171, June, 2019& Supplement 1 – September, 2019, ISSN 1312-2517, str.60.
40. “ Имунизација со МРП вакцина во општина Гостивар во периодот од Јануари 2016 до Мај месец 2019 Година” – 7 ми Педијатриски Конгрес, 25-28-06-2019год, Струмица, стр.35
41. “ Конвулзии” – XXIV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 25-27-10-2019год, Струга, str.18-19
42. “The predictors of parathyroid hormone variability in hemodialysis patents” – 57 th Virtual Congress 06-09 June 2020, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 35, Issue Supplement_3, June 2020, gfaa142.P1414, https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa142.P1414
43. “Respiratorni infekcii kaj deca“ – XXV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 14-15-10.2020 год, стр.16, on line oral presentation.
44. “Risk factors for COVID-19 mortality in hemodialysis patents” – 58 th Virtual Congress 06-09 June 2020, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 36, Issue Supplement_1, June 2021, https://doi.org/10.1093/ndt/gfab098.MO819
45. “Morbus Crohn kaj deca – prikaz na slucaj” – XXVI Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 13-14.11.2021 год, стр.30, on line oral presentation.
46. “ Amonijakalen dermatitis vo doenecki period” –VII Конгрес на дерматовенеролози на Македонија со меѓународно учество, 28.09-02.10.2022год, Охрид, стр.119-120.
47. “ Значај на абдоминалната ехографија во клиничката пракса” – XXVII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 28-30.10.2022 год, стр.17-18.
48. “Vaccination protection and COVID-19 mortality in haemodialysis patents” – 17-th BANTAO Congress, Antalya, Turkey, November 10-13, 2022, str.18.

 

English

Serbian

Italian

French