ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

18-ти состанок на ЗУРПХМ на тема „Инконтиненцијата на урина“

My alt text

 

Здружението за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија на 18.05.2018 во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic (ZMC) го одржа 18-тиот редовен научен состанок. Главната тема за која дискутираа еминентни специјалисти од областа беше инконтиненцијата на урина (неволното испуштање на урина), често нарушување кај популацијата на овие простори.

Со свои излагања учествуваа:

  • „Инконтиненција на урина–каде сме денес“ - Проф. Д-р Васил Илиев
  • „Клинички и уродинамски карактеристики на нестабилен детрусор“ - Ас. Д-р Сашо Стојчевски
  • „Приказ на случаи на инконтиненција“ - Д-р Сотир Ставридис, Д-р Драги Дабески, Д-р Даниел Петровски и Д-р Илија Келепуровски
  • Soliphar i Urofos: Современ фармаколошки третман на прекумерно активен мочен меур“ - Цветанка Трпеноска

My alt text

Се елаборираа најсовремените микроинвазивни техники на хируршки третман, кои во нашата клиника се изведуваат од страна на меѓународно докажани стручњаци од областа. Исто така се посвети внимание и за новите конзервативни методи на третман. Темата на овој научен собир е намерно нагласена поради видниот напредок во терапискиот пристап (хируршки и конзервативен) кој се бележи во ZMC.

My alt text