ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Оддели

Лабораторија за генетика и персонализирана медицина

My alt text

Уште од нејзините зачетоци во 2000 година, Zan Mitrev Clinic нуди нов и оригинален пристап во медицината, со третмани базирани на најновите технологии во високо професионална средина.

Денеска нашата болница фигурира како една од најмодерните во Европа, секогаш останувајќи чекор напред пред другите нудејќи ги најдобрите решенија за здравјето на пациентот. Во соработка со Биоинжинеринг Доо, сега со голема гордост можеме да го најавиме воспоставувањето на панел на нови молекуларни и генетски тестови, коишто ќе целат кон откривање на предиспозиции кон разни болести. Со оваа стратегија ние ќе бидеме во можност да ја откриеме болеста во нејзиниот најран стадиум, уште пред да се појават нејзините први симптоми. Оваа промена во пристапот од реактивна до проактивна грижа за пациентите ја прави нашата болница лидер во начинот на којшто медицината денеска треба да се практикува.

Што е генетско тестирање и персонализирана медицина?

Генетско тестирање претставува вид на медицински тест којшто идентификува измени во нашите гени. Персонализирана медицина претставува медицинска процедура којашто ги разделува пациентите во различни групи – со медицински одлуки, пракси и интервенции посебно скроени за секој пациент, во зависност од нивната генетска конституција и врз основа на тоа предвидениот ризик за развивање на некоја болест. Резултатите од генетскиот тест во персонализираната медицина може да го потврди или исклучи присуството на генетско заболување, може да помогне во одредувањето на веројатноста за развивање на некоја болест (генетска предиспозиција) или за пренесување на генетска болест на новите поколенија. Но да се има генетска предиспозиција не значи дека личноста дефинитивно ќе ја развие претпоставената болест. Генетските тестови треба да бидат протолкувани во комбинација со конвенционални дијагностички тестови.

Што е ДНК?

Нашите тела се составени од трилиони клетки. Во секоја од тие клетки се наоѓаат хромозоми и луѓето имаат 23 парови на хромозоми. По еден хромозом од секој пар доаѓа од родителите. Секој хромозом е составен од дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК). ДНК молекулата служи како прирачник (рецепта) за градење и функционирање на секој од нас. Таа е изградена од милиони реченици составени од буквите А, Т, Г и Ц (базни парови). Овие букви од ДНК молекулата се организирани во сегменти коишто се нарекуваат гени, а додека пак гените кодираат за протеини коишто прават нашето тело и клетки да функционираат и растат. 

Дали сите измени (мутации) во ДНК молекулата предизвикуваат болести?

Не, некои измени (мутации) во ДНК претставуваат нормални варијации помеѓу луѓето коишто не предизвикуваат болести. Овие типови на измени се викаат бенигни варијации. Но, некои измени во ДНК може да доведат до оштетени или “грешни” гени коишто ја променуваат или уништуваат функцијата на протеините. Овие измени се викаат патогени мутации.

Како се развива ракот?

Ракот се развива поради акумулација на оштетена ДНК (патогени мутации) во една клетка, во текот на животот на една личност. Најголем дел од овие измени се дел од природниот процес на стареење (се викаат соматски измени) и се бенигни, но некои од нив може да предизвикаат неконтролирана делба на клетката и резултираат во добивање на рак.

Што е наследен рак?

Постојат три категории на рак: 1) спорадичен, којшто се јавува поради комбинација на фактори од околната средина и природниот процес на стареење. 2) Фамилијарен/Повеќефакторен рак, којшто се однесува на појава на рак во семејства, но причината за јавувањето на истиот не е една генска мутација, туку поради комбинација на многу мутации со мал ризик за развивање на рак. Овие мутации сами по себе не може да предизвикаат рак. 3) Наследениот рак се однесува на појавата на една генската мутација којашто го зголемуваат ризикот на личноста за развивање на одредени типови на ракови во текот на нивниот животен век. Овие мутации се пренесуваат од колено на колено.

 

Тел:  02/3091-500, 070/285-751
E-mail: genetskalab@filipvtori.com

Услуги во овој оддел

Молекуларна дијагностика на патогениНутригенетика, дебелост, диета и дијабетесОнкологија и терапија на ракКардиоваскуларни болестиФармакогенетикаЦистична фиброзаПерсонализирана генетика – секвенционирање на геном или егзомНеинванзивна пренатална дијагностикаСписок на услуги

Доктори во овој оддел

M-р Сања Механџиска

Молекуларен биолог