ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

My alt text

Рентгенграфија 

Рентгенграфијата е неинвазивна базична дијагностичка метода која се изведува со РТГ апарат на база на рентген зраци .Овозможува дијагностицирање на трауматски, воспалителни или туморозни промени на снимената регија по што следат дополнителни иследувата.

Услуги во овој оддел

Рентгенграфија