ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Иван Милев

Интервентен кардиолог

Датум на раѓање: 27 Декември, 1969 (48)Место на раѓање: Скопје, Македонијаe-mail: ivan.milev@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1988-1994

Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

1995

Клиника по Педијатрија, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1996-2000

Специјализација по Педијатрија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1999-2001

Педијатар - оддел за детска кардиологија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

2001

Педијатар  - оддел за инвазивна дијагностика и единица за интензивно лекување, детска кардиохируршка болница, Софија, Бугарија

2001

CSI - Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany

2001

Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје, неинвазивна и инвазивна дијагностика (ангиографија),  интензивна нега.

2007

Ургентен дијагностички Центар, Специјална болница  по хируршки болести, Филип Втори, Скопје, Македонија

2008

Курс по ехокардиографска техника и и нејзина клиничка апликација, Европска асоцијација по ехокардиографија, Белград, Србија

2008

Супспецијализација по кардиологија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

2008

Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

2009

Тренинг курс за емболизирачки техники, Cook medical, Сарагоза, Шпанија

2011

Супспецијалист, неинвазивен и инвазивен кардиолог во ургентен дијагностички Центар, специјална болница Филип Втори, Скопје

2011

Асистент при УГД Штип - Факутет за Медицински Науки

2011

BEC - Balkan endovascular course - International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2012

BEC - Balkan endovascular course - International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2012

EAE Teaching Course of Advance Echocardiography, European association of Echocardiography, Скоје, Македонија

2014

BEC - Balkan endovascular course - International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2014

CSI - Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany

2014

Tренинг курс за интервентни радиолошки процедури, Национален Центар за васкуларни болести, Братислава, Словачка

Стручни вештини

 • Неинвазивни процедури
  • ЕХО-кардиографија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
 • Инвазивни процедури
  • Затварање на атријален септален дефект (АСД)
  • Балон валвунолопластика на пулмонална стеноза 
  • Затварање на перзистентен дуктус антериосус (ДАП)
  • Балон ангиопластика на аорта за решавање на аортна коарктација
  • Балон валвунолопластика на аортна валвула
  • Затварање на вантрикуларен септален дефект (ВСД)
  • Емболизација на коронарна фистула
  • Коронарна ангиографија
  • Десна и Лева срцева катетеризација
  • Периферна ангиографија
  • Перкутани коронарни интервенции
  • Перкутани артериски интервенции на каротидни артерии (CAS)
  • Перкутани артериски интервенции на периферни крвни садови (PTA)
  • Емболизација на артериски тумори
  • Третман на акутно интестинално крварење
  • TACE трансартериална хемотерапија 
  • Перкутан третман на ренално фибромускулна диплазија
  • Перкутано затварање на паравалвулатни отвори
  • Поставување на интрааортна балон пумпа
  • Поставување на инвазивни антериски и венски линии
  • Ендотрахеална интубација

Членства

1995

Македонска асоцијација по Педијатрија

2000

Македонска лекарска комора

2008

Македонска асоцијација по Кардиологија

2008

Европска кардиолошка асоцијација.