ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Тања Анѓушева

Субспецијалист кардиолог

Датум на раѓање: 10 Октомври, 1966 (51)Место на раѓање: Велес, МакедонијаТелефон: +389 2 3091 500, +389 70 353 500e-mail: tanja.anguseva@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1972-1979

Основно училиште "Трајко Андреев", Велес

1980-1984

 
Средно училиште "Коста Рацин", Велес

1985-1990

Медицински факултет "Св. Кирил и Методиј ", Скопје, Македонија

1989-1989

Научна работа на тема “Sy Scheechan” Kлининка за Акушерство, Медицински факултет, Скопје

1990

Дипломирање на Медицински факултет "Св. Кирил и Методиј"  Скопје, Македонија

1990-1993

Лекар општа пракса, Воената амбуланта, Велес

1993-1997

Специјализација по Интерна Медицина на факултетот "Св. Кирил и Методиј"

1993-1994

Асистент на Одделот за Хемодијализа-оддел за Интерни болести, Воена болница, Скопје

1996-1998

Постдипломски студии на Клиниката за Кардиологија, Медицинскиот факултет, Скопје. Тема: Имуноактивност на пациенти во краен стадиум на исхемична срцева слабост

1994-2000

Оддел за интензивна нега- оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје

1997-2000

Коронарен стрес тест, Ехокардиографија, 24 часовен ЕКГ и АБП холтер мониторинг – Оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје

2000

Одговорен лекар на Одделот за интензивна нега, ПЗУ ФИЛИУП ВТОРИ, Скопје

2003

Награда за најдобра усна презентација и најдобра аудио и визуелна презентација на 6-от Интернационален Конгрес на Интернационалното здружение за минимално инвазивна кардиохирургија – 19.06.2004

2003-2004

IPS 1- Оддел за интензивна нега 1, Центар за срце, Берлин, Германија

2004

Курс за Интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Центар за срце, Берлин, Германија

2004

Награда за најдобар case report -10ти годишен состанок, CTT, Мајами, САД

2006

Прв курс за 3D ехокардиографија, Ротердам, Холандија

2006

Напреден курс за интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Виена, Австрија

2007

Применета наука за кардио-торакални хирурзи

2007

 Член на комисија ISMICS 2007, Рим, Италија

2007

Напреден курс за CRRT, Белград, Србија

2008

Благодарница за професионализам како лекар од Министерство за Одбрана на Р. Словенија, Словенски корпус SICON 17 KFOR

2010

Директор на лекари, ПЗУ  ФИЛИП ВТОРИ, Скопје

2010 Асистент на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев - Штип
2011 Супспецијалист Кардиолог
2012 Key opinion leader за Македонија при Здружението за акутна бубрежна инсуфициенција во организација на GAMBRO

Стручни вештини

 • Неинвазивни процедури
  • 2Д и 3Д ЕХО-кардиографија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  •  Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • Фармаколошка стрес ехокардиографија
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
 • Инвазивни процедури
  • Поставување на артериски и венски линии
  • Ендотрахеална интубација
  • Поставување на перкутана трахеостома
  • Поставување на гастростома
  • Поставување на интрааортна балон пумпа
  • Вено-венска хемофилтрација
  • Поставување на торакален дрен
  • Поставување на перкутана цистостома

Членства

2001

ESAO, Европско здружение за вештачки органи

2003

ISMICS, Интернационално здружение за минимално инвазивна кардиохирургија

2003

Здружение за срцева слабост, ESCARDIO (Европско здружение за кардиологија)

2004

Европско- Азиски мост за кардиохирургија

2005

Европско здружение за кардиологија

2008

WSCTS 2008 член на комисија, Кос, Грција

2008

Управен одбор на Кардиолошкото здружение на Македонија

2009

ISMICS 2009 член на комисија, Сан Франциско, САД

2010 ERC Европско здружение за ресусрцитација и реанимација 
2011 Македонско здружение за кардиоваскуларна хирургија на Републикa Македонија
2011 МЗНДТВО  Македонско здружение за нефрологиjа, диjализа, трансплантациjа и вештачки органи  

Публикации

 1. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N, Milev I.  2012.
  Hybrid procedure for petient with aortoectasia and aortic coarctation- case report.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :67
   
 2. Z.Mitrev, T.Anguseva, V.Be/ostotckij, E.Stoicovski. 2012
  Aortic root reconstructive surgery – new created technique
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :24
   
 3. Milev, I, Anguseva T, Idrizi S, Ampova V, Stoicovski E, Belostotckij V, Mitrev Z.  2012.
  Inetrventional procedures for congenital heart disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :46
   
 4. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E.  2012.  
  Initial experience with perceval suturiess valve.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :72
   
 5. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012. 
  Reconstructive surgery for aortic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :22
   
 6. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.  
  Surgery for patients with diffuse atherosclerotic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :30-31
   
 7. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2012.
  Suction-assisted bioglue application for reinforcement of suture line - new haemosthatic technique in aortic surgery.
  EACTS Daily News. :19.
   
 8. Mitrev Z, Anguseva T, Hristov T
  Suction - assisted bioglue application foe reinforcement of suture line – new haemostatic technique in aortic surgery
  Daily News (EACTS), Issue 5, 26th Annual Meeting, Daily News Saturday 27th of October, 2012
   
 9. Ampova, V, Schranz D, Hristov N, Milev I, Shpend I, Shorko J, Nikolic A, Anguseva T, Mitrev Z.  2010.  
  Amplatzer оклузија на паравалвуларен leak на механичка протеза по реоперација на дехисценција на митрална механичка протеза- Приказ на случај.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :126-127.
   
 10. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.  
  Descending aorta replacement through median sternotomy.
  The Heart Surgery Forum. :77.
   
 11. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.  
  Spontaneous rupture of left ventricular true aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :85
   
 12. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Petrovski V.  2010.  
  Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :105.
   
 13. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.  
  Surgical treatment of multylocular hydatid cyst of the left ventricle.
  The Heart Surgery Forum. :103
   
 14. Anguseva, T, Mitrev Z, Milev I.  2010.  
  Transcatheter VSD closure after cardiac surgery in patient with Sy eisenmenger - A case report.
  The Heart Surgery Forum. :33.
   
 15. Anguseva, T, Belostotckij V, Milev I, Idrizi S, Nikolova D, Kostova V, Mitrev Z.  2010. 
   Предоперативна употреба на интраортна балон пумпа кај пациенти за бајпас хирургија.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :139.,
   
 16. Anguseva, T, Milev I, Idrizi S, Petrovski V, Mitrev Z.  2010.  
  Трансезофагеална ехокардиографија во дијагностиката на аортната дисеквија.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :108.
   
 17. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Hristov N, Nikolic A.  2010. 
  Хируршки третман на генерализирана атеросклероза.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :138.
   
 18. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2009.  
  Is There a Less Invasive Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair? Off-pump thoracoabdominal surgery
   
 19. Ambarkova Vilarova, E, Anguseva T, Blagoevska M, Mitrev Z.  2009.  
  Употреба на крв и крвни компоненти во кардиохирургија наше искуство (2004-2008).
  Book of Abstract from the III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine. 63(75):158.
   
 20. Dimiskovska, S, Anguseva T, Klinceva M, Mitrev Z.  2007. 
   24 hours ECG Holter monitoring evaluates types of arrhythmias in accordance to type of cardiac surgery.
  EKG Holter.
   
 21. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.  
  Autotransplantation for treatment of a giant left atrium.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S94.
   
 22. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostockij V.  2007.  
  Clinical results from stentless aortic valve replacement.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S11.
   
 23. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V.  2007.  
  Direct circular repair for left ventricle aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S79.
   
 24. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V, Petrovski V.  2007.  
  New Sugrical Technique for Stentless Aortic Valve Replacement.
  International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery. :269.
   
 25. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.  
  Surgical treatment of multylocular hydracyst of the left ventricle - A case report.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S102.
   
 26. Mitrev, Z, Anguseva T.  2006.  
  Complex Reconstruction of Hydatic Cust-Destructed Left Ventricle: A Case Report.
  The Heart Surgery Forum. 9(1):58-60.
   
 27. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostockij V.  2006. 
  Left Ventricular Reconstruction In Off Pump Technique.
  Innovations. 1(4)
   
 28. Mitrev Z, Anguseva T, Vasileva A, Hristov N, Risteski P.
  Transplantation or alternative surgical treatment of patients with ischemic dilative cardiomyopathy and aneurysmatic dilation of the left ventricular cavity.
  Int J Artif Organs. 2002 Apr;25(4):321-6.
  PMID: 12027143 [PubMed - indexed for MEDLINE]
   
 29. Mitrev ZK, Anguseva TN.
  Complex reconstruction of hydatid cyst-destructed left ventricle: a case report.
  Heart Surg Forum. 2006;9(1):E490-2.
  PMID: 16318934 [PubMed - indexed for MEDLINE]