ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Фросина Ристовска

Психолог - психотерапевт

Датум на раѓање: 3 Февруари, 1987 (31)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: +389 2 3091 500e-mail: frosina.ristovska@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

2005-2010

Дипломиран психолог, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Филозофски Факултет, Институт за психологија, Скопје

2007-2009

Обука за Интегративна психотерапија и личен развој, Центар за развој, советување и психотерапија, Скопје

2008-2009

Консултант, волонтер - НВО Кризен Центар "Надеж" , Скопје

2010 - во тек

Психолог/психотерапевт во Одделот за психологија и психотерапија, Специјална болница по хируршки болести “ФИЛИП ВТОРИ”, Скопје

2010-2016

Европски акредитиран Гешталт Психотерапевт (EAGT), Гешталт Институт Скопје

2010-2015

Магистер по психолошки науки, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Филозофски Факултет, Скопје – насока: Личност и советување

2015-во тек

Доктор по психолошки науки, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Филозофски Факултет, Скопје

2012

Лиценциран психолог од Комора на психолози на Македонија

2017

Европски акредитиран Психотерапевт (EAT)

2016-2017

Консултант по организациски развој - Relational Change,  United Kingdom

 

Стручни вештини

Процедури

  • Психолошко советување
  • Психотерапија 
  • Проценка на психичко функционирање
  • Психолошко тестирање
  • Антистрес програма 
  • Психоедукација

Членства

2010                    

Член на Македонска Асоцијација за Психотерапија (МАП)

2010

Член на Европска Асоцијација за Гешталт Психотерапија (ЕАГТ)

2012

Комора на Психолози на Македонија

2015

Член на Европско здружение на здравствени психолози - European Health Psychology Society (EHPS)

2016

Член на Европска Асоцијација за Психотерапија (ЕАТ)

Публикации

  1. Димова, Р.Т., Наумоска, Љ., Дојчиновски, И., Ристовска, Ф. и сор. (2011). “Моето срце во сите бои” - Прирачник и боенка за деца со вродени срцеви маани наменети за родители и наставници, 2. издание, Скопје: ПЗУ Филип Втори
  2. Димова, Р.Т., Наумоска, Љ., Ристовска, Ф., Дојчиновски, И., и сор. (2011). “Прирачник за подобрување на когнитивен и социо-емоционален развој кај деца и малолетни лица – од 7 до 20 години”, ЈУ Завод за социјални дејности, Скопје, Министерство за труд и социјална политика
  3. Ristovska, F., Stoimenova-Canevska, E., Lilik, Lj., Dojcinovski, I., Mitrev, Z. (2015) Use of Gestalt Therapy with cardiac patients. International and interdisciplinary Congress “Contemporaneity, Awareness, Ethics, Psychotherapy”
  4. Ристовска, Ф., Дојчиновски, И., Лилиќ, Љ., Анѓушева, Т. и Митрев, Ж. (2014). Анксиозноста и срцевите заболувања. Книга на апстракти. Меѓународна конференција за теорија и практика во психологијата, Филозофски факултет, Скопје

НАГРАДЕН ТРУД:

Naumoska Lj., Ristovska F., Dojcinovski, I., Dimova R. T. Psychodynamic of Stress and Perceived Life Stress Level at Cardio Surgical Patients. Special Hospital for Surgery Diseases “Filip II”, Skopje, Macedonia, 9th Alps-Adria Psychology Conference, Klagenfurt, Austria, 16-18 Septеmbar, 2010