ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Проф. д-р Ѓорѓе Зафироски

Ортопедски хирург

Датум на раѓање: 28 Ноември, 1945 (72)e-mail: gjorgje.zafiroski@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1960

Основно училиште, Гостивар

1965

Средно училиште, Гостивар

1965-1969

Медицински факултет, унив. Св.„Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија

1968

Прва хируршка клиника, Карлов Универзитет, Прага, Чешка република

1969-1970

Лекар по опша медицина, Медицински центар Гостивар

1970

Пракса со завршен испит по право и Устав (Државен Испит)

1971–1972

Здравствен дом во Скопје

1972

Клиника за Ортопедски болести, Медицински факултет, Скопје

1972-1976

Специјализација по ортопедиија

1974

Специјална болница по Ортопедија и Трауматологија, Бањица, Белград, Србија

1974

Трауматолошка болница, Загреб, Хрватска

1975

Асистент по ортопедија

1975

Клиника по ортопедија, Љубљана, Словенија

1977–1980

Постдипломски студии по медицина, тема “Компаративна процена на клинички и радиографски карактеристики споредени со патоморфолошките карактеристики на остеосаркомите”.

1978

Клиника по ортопедија, Royal Hospital, Копенхаген, Данска

1981-1984

Докторски студии по медицина, Тема: “Евалуација на вредноста на модел на малигни коскени тумори”

1985

Наставник по ортопедија

1985

UNDP проект: “Surgical prevention of the disabilities of the locomotory system”, Memorial hospital – Cancer Centre, New York

1986

Универзитетска клиника, Хелсинки, Финска

1987

Универзитетска клиника по ортопедија, Kioto, Јапонија

1990

Визитинг професор на Универзитетска клиника по ортопедија, Будимпешта, Унгарија

1990

Професор по ортопедска хирургија и трауматологија

1995

Tulane University, New Orleans, USA

1995

Универзитетска клиника по ортопедија, Виена, Австрија

1995

Универзитетска клиника по ортопедија, Виена, Австрија

1995-1997

Претседател на МАДОТ и организатор на Првиот Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество- Скопје 1997

1997

University in Kent, U.K.

1997–2002

Директор на Клиниката за Ортопедски болести во Скопје

1998

University in Fukuoka and Tamana, Japan

1998

Клиника по ортопедија, Франкфурт, Германија

2001

Righospitalet - Denmark

2001

Клиника по ортопедија, Фриули, Италија

2002

Универзитетска клиника по ортопедска хирургија, Сан Диего, САД

2003

Универзитетска клиника по ортопедија, Туле, Хелсинки, Финска

   

2007-2009 Direktor na Klinikata za ortopedski bolesti-Skopje

2011     Активно учество на 12ти ЕФОРТ Конгрес Копенхаген, Данска

2013     Активно учество на Симпозиум по повод 20 години од основањето на Македонското здружение на ортопеди и трауматолози (МАДОТ)

2010 -2016  Специјална болница за хируршки болести Филип Втори- Скопје

2016 - 2018  Неуромедика - Скопје

2018 Активно учество на 4 Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество како поканет предавач, Охрид

2018 Специјална болница за хируршки болести Жан Митрев - Скопје

Стручни вештини

Ортопедски процедури кај Мускулоскелетни тумори

 •  Емболизација на мускулоскелетни тумори
 •  Биопсија на мускулоскелетни тумори
 •  Цементирање на дефекти од скелетни тумори
 •  Ресекција на коскен тумор со артродеза по Кампаначи
 •  Ен блок ресекција на коскен тумор
 •  Реконструкција на коскен дефект по ресекција на тумор со автоген коскен трансплантат
 •  Реконструкција на коскен дефект по ресекција на тумор со хомоген коскен трансплантат
 •  Реконструкција на коскен дефект по ресекција на тумор со васкуларен коскен графт
 •  Ресекција на карлична коска без зафаќање на ацетабулумот
 •  Ресекција на карлична коска со зафаќање на ацетабулумот
 •  Ресекција на карлична коска ,графтирање и остеосинтеза
 •  Ротациона пластика на екстфремитет по ресекција на мускулоскелетен тумор
 •  Цементирање на интрамедуларен клин кај патолошки фрактури
 •  Специјално дизајнирана цементна ендопротеза на зглоб после резекција на тумор
 •  Екстирпација на  бенигни мускулоскелетен тумор од површни регии
 •  Екстирпација на бенигни мускулоскелетен тумор од длабоки регии
 •  Екстирпација-ресекција на малигни мускулоскелетен тумор
 •  Ресекција на бенигни коскен тумор од карлична регија
 •  Екстирпација на мекоткивен тумор од карлична регија
 •  Модуларна ендопротеза на фемур и тибија
 •  Пункција на коскена циста и апликација на депомедрол
 •  Пункција на коскена циста и апликација на  автогена коскена срцевина
 •  Стабилизација на патолошка фрактура со интрамедуларен клин
 •  Криохирургија на коскени тумори
 •  Стабилизација на претечка патолошка фрактура со плочка и штрафови
 •  Екстирпација на тумор од рбетен столб
 •  Трепанација и киретажа на коскен тумор
 •  Трепанација,киретажа и спонгиопластика на коскениот дефект
 •  Трепанација,киретажа,криохирургија  на коскен тумор и цементација
 •  Трепанација,киретажа и фенолизација на коскен тумор
 •  Трепанација,киретажа,спонгиопластика и остеосинтеза
 •  Ортопедско-трауматолошки процедури на стопало и скочен зглоб кај деца
 •  Хируршка корекција на халукс варус
 •  Хируршка корекција на халукс дуплекс
 •  Хируршка корекција на вродено криво стопало
 •  Перкутана ахилотенотомија по Понсети
 •  Ахилотенотомија
 •  Капсулотомиа постериор
 •  Апонеурецтомиа фасцие плантарис
 •  Тенотомија на спастични контрактури на зглобови
 •  Апонеуректомиа на гастрокнемиус по Стреер
 •  Транспозиција на тетивзаёта на м. Тибиалис антериор
 •  Корекција на пес валгус
 •  Тарзектомиа
 •  Латерално ослободување на главичка на метатарзална коска
 •  Ресекција на главичка на метатарзална коска
 •  Корекција на халукс валгус
 •  Остеотомиа на калканеус
 •  Остеосинтеза на малеоларни фрактури
 •  Екстирпација на циста во предел на стопало
 •  Корекција на талус вертикалис
 •  Дивизија на прсти кај синдактилија

Ортопедско-трауматолошки процедури на колено и подколеницва

 •  Отворена репозиција на зглобот на коленото
 •  Затворена репозиција на луксирана патела
 •  Пластика кај хаб итуална луксација на патела
 •  Епифизиодеза
 •  Корективни остеотомии
 •  Латерално ослободување на патела
 •  Екстирпација на циста на пес ансеринус и препателарен бурзитис
 •  Екстирпација на Бекерова циста
 •  Артротомија и дренажа на колено
 •  Корективни остеотомиии и остеосинтези
 •  Абревијација на подколеница и остеосинтеза
 •  Спонгиопластика кај псеудоартроза
 •  Спонгиопластика и остеосинтеза
 •  Деротациона остеотомија на подколеница

Ортопедско-трауматолошки процедури на колк и надколеница

 •  Крвава репозиција на колк
 •  Некрвава репозиција на колк
 •  Остеотомија иномината на карлица
 •  Деротативна остеотомија и остеосинтеза на фемур
 •  Транспозиција на голем трлохантер и остеосинтеза
 •  Корективна остеотомија на фемур и остеосинтеза
 •  Тенотомија на адуктори
 •  Абревијација на фемур и остеосинтеза со плочка
 •  Елонгација на долги коски
 •  Артротомија и дренажа на колк
 •  Трепанација и киретажа
 •  Апликација на перли септопал
 •  Фиксација на епифизиолиза на колк

Ортопедско-трауматолошки интервенции на врат и горен екстремитет

 • Тенотомија на м. стерноклеидомастоидеус
 • Крвава репозиција и остеосинтеза на клавикула
 • Цервикална фузија кај атлантоаксијална нестабилност
 • Остеотомија на хумерус и остеосинтеза
 • Пластика на рамо кај хабитуална луксација на рамо
 • Мобилизација на високо поставена скапула
 • Спонгиопластика и остеосинтеза на клавикула
 • Спонгиопластика на хумерус
 • Спонгиопластика со вештачка коска
 •  Спонгиопластика и остеосинтеза
 •  Крвава репозиција на луксиран лакатен зглоб
 •  Некрвава репозиција на луксиран лакатен зглоб
 •  Крвава репозиција и остеосинтеза на фрактура на рамо,лакат и рачен зглоб
 •  Ресекција на главата на радиус
 •  Крвава репозиција и остеосинтеза на глава на радиус
 •  Деротативни остеотомии на подлактица и остеосинтеза
 •  Ресекција на дистален радиус и трансплантација на фибула
 •  Дивизија на прсти кај синдактилија
 •  Декомпресија на тунел карпал синдром
 •  Транспозиција на нерв
 •  Артротомија на зглоб на прст
 •  Корекција на деформиран прст
 •  Тенотомии на горен екстремитет
 •  Транспозиции на тетиви на гфорен екстремитет

 

Членства

1970

Македонско Лекарско Друштво

1993

Македонско Друштво на Ортопеди и Трауматолози (МАДОТ)

1988

International Skeletal Society (ISS)

1990

European Musculo-sceletal Society (EMSS)

1997

Member of Societe Internationale de Chirurgie, Orthopedique et de Traumatologie (SICOT)

1996

European Federation of National Societies of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)

1998

Member of Kunscher Society

2002

American Academy od Orthopaedic Surgeons

2002

European Society of Artificial Organs

Публикации

 1. МАЛИГНИ КОСКЕНИ ТУМОРИ, Зафироски ѓ., Студентски збор, Скопје, 1986
 2. ЗГЛОБ НА РАМОТО, Карговска А., Зафироски ѓ., Просветно дело, Скопје, 1997
 3. ДЕТСКА ОРТОПЕДИЈА, Ѓ. Зафироски...(и др.) уредник, Ѓорѓи Зафироски Скопје: Култура, 2003 429 стр. илустр; 24см
 4. СПАСУВАЊЕ НА ЕКСТРЕМИТЕТИ - Драматични приказни од животот, Ѓорѓи Зафироски- Скопје: Култура, 2004. 81 стр: илустр.-24 см
 5. Претседател на Издавачки Одбор на АЦТА ОРТХОПАЕДИЦА ЕТ ТРАУМАТОЛОГИЦА МАЦЕДОНИЦА
 6. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 1, ИССН - 1409 - 8814, МАДОТ, Скопје, декември 1999
 7. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 2, ИССН - 1409 - 8814, МАДОТ, Скопје, јуни 2004
 8. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 3, ИССН - 1409 - 8814, МАДОТ, Скопје, ноември 2004
 9. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 4, ИССН - 1409 - 8814, МАДОТ, Скопје, август 2006
 10. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 5, ИССН - 1409 - 8814, МАДОТ, Скопје, декември 2007

Останати доктори од истата струка