ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна

Наука

Науката во Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје, Република Македонија


Стратешки цели за развој на науката во Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје, Скопје, Република Македонија

 • Организирање и потенцирање на постоечката научна дејност
 • Организирање и стандардизација на пријавувањето и изведувањето научни проекти
 • Зголемување интензитетот на објавување научни резултати
 • Вградување меѓународни стандарди во подготвувањето и поднесувањето научни трудови
 • Зголемен обем на објавување книги и монографии
 • Постојана обврска на вработените за научна работа
 • Стимулативно вреднување на научната работа

My alt text

Афилијација (вработување)

 • Сите вработени во Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје, треба да ја стават адресата на институцијата во своите поднесени трудови за објавување како и во научните профили (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Вработените избрани како наставен кадар на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип треба да ја додадат адресата на овој универзитет (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia; Faculty of Medical Sciences, University Goce Delchev, Shtip, Republic of Macedonia).
 • Вработените во Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје, кои се вработени и во друга установа со заедничко вложување (ако се регистрирани како двојно вработени и во Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје) ги ставаат и двете вработувања (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia; BioEngineering LLC, Skopje, Republic of Macedonia). Во спротивно го внесуваат само вработувањето во Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Поднесоците и изведувањето на научни проекти кои користат резултати, пациенти, материјали и друго од Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје, треба да ја стават адресата на оваа институција како носител или како партнер (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Патенти и други права од индустриска сопстевност припаѓаат на Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia).

Објавените трудови се внесуваат во научни бази и во научни профили:

 • ORCID (https://orcid.org/)
 • ResearcherID (http://www.researcherid.com/)
 • GoogleScholar (https://scholar.google.com/)
 • ResearchGate (https://www.researchgate.net/)
 • Mendeley (https://www.mendeley.com/)
 • Linkedin (https://www.linkedin.com/)
 • PubGet (http://pubget.com/)
 • Loop (http://loop-discovery.frontiersin.org/)

Литература

 • Newman ME. The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2001 Jan 16;98(2):404-9.
 • Spiroski M. Semantic Analysis of Macedonian Medical Abstracts Indexed in the PubMed Database using GoPubMed. Maced J Med Sci. 2013 June 15; 6(2):135-140.