ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна

За нас

Информации од јавен карактер

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ

Специјилизираната болница по хируршки болести Жан Митрев Скопје постои од 01.03.2000 година.
Адреса: ул. „Бледски договор“ бр. 8
1000 Скопје, Македонија

Телефон: 02/3091-484 
Факс: 02/3091-499
Е-mail: info@zmc.mk

Интернет страница: www.zmc.mk

Службено лице за посредување со информации на баратели на информации од јавен карактер е:

Емилија Стоилкова

Телефон: 02/3091-500
e-mail: emilija.stoilkova@zmc.mk

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Прописи:

Закон за здравствена заштита
Закон за здравствена заштита
Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Закон за евиденции во областа на здравството
За кон за заштита на правата на пациентите
Закон за здравствено осигурурвање
Закон за информации
Одлука за утврдување на надоместокот за материјални трошоци за дадена информација од имателите на информации

Обрасци

Образец за барање за пристап до информации од јавен карактер
Образец за жалба