ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

24 часовен АБП Холтер

Амбулаторниот крвен притисок – Холтер се користи за мерење на крвниот притисок кја лица во период од 24/48 часа при вршење на секојдневни активности. Околу левата подлактица се става манжетна слична како при нормално мерење на крвен притисок. Манжетната е поврзана со монитор кој на ремен се носи околу половината и го мери притисокот, дење на секои 30 мин. а ноќе на секои 60 мин. Се препорачува во моментите на надувување на манжетната да се мирува и да се држи раката во исправена позиција. Во периодот на носење пациентите не смее да се капат и треба да водат сметка за спречување на евентално откалување на манжетната од мониторот. Пациентите добиваат книшка во која ги запичуваат своите активности по часови. Целта на оваа дијагностичка метода е следењето на варијациите на крвниот притисок во одредениот период и одредување на правилна медикаментозна терапија или модифицирање на веќе одредената.