ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

24 часовен ЕКГ Холтер

24 ЕКГ Холтер истотака ја испитува електричната функција на срцето но за период од 24 а некогаш и 48 часа. И тука како и во обичното ЕКГ се врши детекција на остапки во ритамот на срцевата работа но за подолг период бидејќи некои состојби кои го пореметуваат ритамот се јавуваат повремено или при состојба на сон, промена на положба а телото, психички стрест или физичка активност. По апликација на електродите истите се прикачуваат на мал монитор кој се носи на ремен околу половината а елтродите се фиксираат на телото со растеглива мрежа. За целиот период на носењето не е дозволено капење и пливање. Препорачлива е физичка активност но со внимание поради ризик од откачување на кабелот од мониторот. Пациентот добива мала книшка во која ги запишува актвностите за целиот период по часови. По одредениот период елетродите се вадат и деконектираат од мониторот а од него на компјутер се вади целиот запис и се анализира за евентуални отстапки во елетричната срцева функција.