ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Неврологија и невропсихијатрија

Аудитивни евоцирани потенцијали и потенцијалите на мозочно стебло - БАЕП

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Аудитивни евоцирани потенцијали и потенцијалите на мозочно стебло - БАЕП

Аудитивните евоцирани потенцијали и потенцијалите на мозочно стебло - БАЕП

  • БАЕП – се објективна аудиометријска дијагностика на периферните и централните оштетувања на аудитивните патишта.
  • Индикации : – служат во одредувањето на нивото на лезијата:

- вртоглавиците и пореметувањата на рамнотежата;

- мозочни удари на мозочното стебло;

- каротидна болест,

- демиелинизаторни заболувања;

- дегенративни заболувања;

- неурином на н. Акустикус и тумори на понтоцеребеларниот агол

- диференцирање накоматозни состојби и мозочна смрт .

БАЕП – е метода која е безболна и многу прецизна во диференцирањето на

оштетувањата на слушниот пат. Може да се користи повекратно и да се следи

прогнозата на заболувањето.