ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Електрокардиограм – ЕКГ

ЕКГ е дијагностички тест на електричната функција на срцето. Секоја промена во изгледот на брановите кои се прикажани на ЕКГ записот оди во прилог за некаков вид на отстапка во одредена срцева функција. Понатаму се користи за: детекција на остапки во ритамот на срцевата работа; детектирање на причина за градна болка или притисок во градите поради инфаркт, дедоволно снабдување со крв на срцето, перикардит; Проверка на дејството од претходно препишаната терапија; Проверка на функцијата на имплантиран пејсмејкер. Се врши со алпицирање на електроди директно врз кожата од градниот кош и на рацете и нозете. Електродите се поврзани со машина која записот од активност го пренесува на хартија.