ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Вовед

Белите дробови престравуваат еден од најважните органи во нашето тело. Тие се одговорни за размената на гасови, односно полнење на крвта со кислород која потоа се разнесува до целото тело, и елиминирање на јаглеродниот диоксид од крвта надвор од телото. Белите дробиви се сместени во градниот кош на двете страни од срцето. Што ги преди

Симптоми

КОИ СЕ СИМПТОМИТЕ ЗА БЕЛОДРОБНО ЗАБОЛУВАЊЕ? Мноштво на симтоми укажуваат на потребата да се посети пулмолог поради можноста од белодробно заболување. Помеѓу симптомите спаѓаат: - Потешкотии со дишењето - Негостаток на воздух - Кашлица која трае подолго од нормална настинка - Континуирано создање на зелен секрет

Дијагноза

КАКО СЕ ДИЈАГНОСТИЦИРА? За дијагностицирање и евалуација на состојбата се користат повеќе видови на тестови, според кои се утврдува најдоброто решение за лекување. Пулмонални функционални тестови Пулмоналните функционални тестови мерат колку добро „работат“ вашите бели дробови, и тие вклучуваат: - Спирометрија - Тестови за волум&

Хирургија

ХИРУРГИЈА НА БЕЛИ ДРОБОВИ се изведува кај пациентите со заболувања на белите дробови кај кои е потребен оперативен третман. Операцијата може да се изведе со торакоскопија или торакотомија. Во зависнот од заболувањето има неколку типови на операција.

Лобектомија

ЛОБЕКТОМИЈА преставува хируршка процедура со која се отстранува еден лобус од белите дробови кој има канцерогени клетки. Доколку се отстранат двата лобуса оваа процедура се нарекува билобектомија • Како можна опција постои и Sleeve – лобектомија која преставува хируршка процедура при која покрај отстранување на лобус се отстранува и &

Пулмектомија

ПУЛМЕКТОМИЈА претставува хируршка процедура при која се отстранува цело бело дробно крило.

Wedge - ресекција

WEDGE – РЕСЕКЦИЈА претставува хируршка процедура при која се отстранува мал, добро ограничен дел од белите дробови кој содржи канцерогени клетки, заедно со околно здраво ткиво

Сегментомија

СЕГМЕНТОМИЈА претставува хируршка процедура при која се отстранува поголем сегмент/дел од белите дробови, но се отстранува целиот лобус.