ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Имунохематолошки тестови

 

Имунохематолошки тестови

Имунохематологијата е гранка на хематологијата и ги проучува антиген-антитело реакциите и феномените кои се асоцирани со тоа – одредување на крвни групи, детекција на антитела (индиректен антиглобулински тест (ИАТ) или Coombs тест и директен антиглобулински тест (ДАТ)), идентификација на антитела и тестови на компатибилност (интреакции). Овие тестови рутински се прават кај секој пациент пред да прими трансфузија или пред операција, со цел да се спречат сериозни посттрансфузиски реакции. Дел од овие тестови се прават и во тек на бременоста кај мајката и кај новороденото.