ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Коронарен стрес тест

Коронарниот стрес тест се користи за проценување на ефектите на физичкиот напор врз срцето.

Самиот тест вклучува забрзано одење на подвижна лента со истовремено следење на електричната активност на срцето и повремена проверка на крвниот притисок. Индикации за спроведување на вакво тестирање се: ангинозни сиптоми; кај условно здрави пациенти со повеќе ризици за кардиваскуларни заболувања; проценка на потеклото на симптоми како губење здив и замор; провоцирање на ирегуларен ритам; проверка на ефектот од антихипертензивна терапија итн. Пред почетокот на тестот се потпишува формулар за согласнот и се палицираат електроди за следење на електричната активност на срцето. Во текот на тестирањето во секое следно ниво има забрзување и сголемување на стрмината на лентата. И за целото време се следат виталните параметри: крвен притисок, пулс и ритам. Доколку се јави проблем во смисла на отстапки во нормалната елетрична активност на сцето или симтпоми како: болка во градите, вртоглавица, изазен замор или гшење, тестот веднаш се прекинува. По тестирањето кратко се одмора 2-3 минути. Лекарот потоа врши проценка на записот и носи оценка за тестот и препорака за следно испитување, интервенција или препорака за слободен режим на живот.