ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Список на услуги

  Назив на услугата
I ГЕНЕТИКА
  ГЕНЕТСКА  ЛАБОРАТОРИЈА
  Молекуларни анализи за инфективни причинители  Со полимеразно верижна реакција (ПВР) во реално време
1 Kвалитативен за еден микроорганизам (Helicobacter pylori)
2 Kвантитативен за еден микроорганизам (HIV или HCV или HBV или CMV или Legionella)
3 Предизвикувачи на сепса – скрининг
4 Human Papilloma Virus (HPV) – генотипизација
5 Hepatitis C Virus (HCV) и Hepatitis B Virus (HBV) и Human immunodeficiency virus (HIV)
6 Сексуално преносливи болести – 3 истовремено (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium) 
7 Сексуално преносливи болести – 3 истовремено (U. parvum, U. urealyticum, M. hominis)
8 Сексуално преносливи болести –  3 истовремено (HSV1, HSV2, T. pallidum)
9 TORCH болести за бремени жени- поединечно(T.gondii, /HSV1, HSV2, T. pallidum,/ Rubella,/ CMV,/ Parvovirus)
  Aнализи со секвенционирање
  Секвенционирање на геном и егзом (NGS секвенционирање)
10 Секвенционирање на геном (х30) – сите гени и интергенски региони
11 Секвенционирање на егзом (х100) – сите гени кои кодираат за протеини
12 Парцијално секвенционирање на егзом – околу 5000 клинички релевантни гени  
  Кардиолошки генетски заболувања
13 Аритмија и кардиомиопатија – до 148 гени (NGS)
14 Аритмија – до 73 гени (NGS)
15 Кардиомиопатија – до 105 гени (NGS)
16 Кардиомиопатија и мускулни болести – до 158 гени (NGS)
17 Аортопатија и болести на сврзно ткиво – до 25 гени (NGS)
18 Фамилијарна хиперхолестеролемија – 4 гени  (NGS)
19 Пулмонарна хипертензија – до 9 гени (NGS)
20 Вродени срцеви болести – до 42 гени (NGS)
21 Хипертрофична кардиомиопатија – 5 гени со NGS секвенционирање
22 Наследен висок холестерол – 5 гени со NGS секвенционирање
  Дерматолошки генетски болести
23 Болести на кожа – до 10 гени (синдроми и дисплазии) (NGS)
24 Дерматолошки канцерни синдроми – до 12 гени (туберозна склероза, неврофиброматоза, меланом, синдроми) (NGS)
  Офтамолошки генетски болести
25 Наследни болести на очите – до 38 гени (разни синдроми и состојби) (NGS)
  Метаболни болести
  Метаболни болести и скрининг на новороденчиња
26 Метаболни болести и скрининг на новороденчиња – до 229 гени (NGS)
27 Генски панели за различни аналити  – до 62 гени (NGS)
28 Аминоацидопатии –  до 19 гени (NGS)
29 Болести на јаглехидратен метаболизам – до 23 гени (NGS)
30 Церебротендинозна ксантоматоза –  до 3 гени (NGS)
31 Вродени проблеми со гликозилација – до 103 гени (NGS)
32 Болести поврзани со биосинтеза и транспорт на креатин – 3 гени (NGS)
33 Болести поврзани со оксидација на масни киселини – до 22 гени (NGS)
34 Болести поврзани со лизозомно складирање – до 53 гени (NGS)
35 Болести поврзани со транспорт на метали –  до 5 гени (NGS)
36 Невротрансмитерни болести – до 37 гени (NGS)
37 Oргански ацидемии – до 56 гени (NGS)
38 Пероксизомални болести –  до 15 гени (NGS)
39 Болести поврзани со пурински метаболизам – до 10 гени (NGS)
40 Болести поврзани со метаболизам на пируват и Кребсов циклус – до 8 гени (NGS)
41 Неврометаболни болести кои може да постои третман  – до 133 гени (NGS)
42 Болести поврзани со циклус на уреа – до 15 гени (NGS)
  Педијатријска генетика
  Педијатријски генетски заболувања
43 Цилиопатии – до 102 гени (NGS)
44 Вродени срцеви дефекти – до 89 гени (NGS)
45 Цистична фиброза и хроничен панкреатитис – до 5 гени (NGS)
46 Развојни болести – до 6 гени (NGS)
47 Нарушен развиток на полови органи/ендокринологија – до 15 гени (NGS)
48 Педијатријски епилептични напади и развојни абнормалности на мозокот – до 189 гени (NGS)
49 Наследни болести на очите – до 38 гени (разни синдроми и состојби) (NGS)
50 Синдроми на прекумерен раст – до 25 гени (NGS)
51 Расопатии (RASopathies) (Noonan синдроми) – до 18 гени (NGS)
52 Скелетни болести – до 18 гени
53 Болести на кожа – до 10 гени (синдроми и дисплазии) (NGS)
54 Наследен дијабетес кај младите (MODY) – 7 гени со NGS секвенционирање
55 Мутации во CFTR ген со NGS секвенционирање
  Одредување на родителство/сродство  (Short Tandem Repeats, STR)
56 Одредување на родителство/сродство - маркер анализа на кратки повторувачки сегменти (Short Tandem Repeats, STR)
  Неинванзивна пренатална дијагностика со масивно паралелно секвенционирање на фетална ДНК
57 Verifi (13, 18, 21, Х, Y)
58 Verifi del (со микроделеции)
59 Verifi Plus (сите хромозоми)
60 Verifi del Plus (сите хромозоми и микроделеции) 
  Невролошки генетски болести
61 Болести на движење – до 21 гени (NGS)
62 Невродегенеративни болести – до 27 гени (деменција, AML, FTD, Алцхајмерова, Паркинсонова) (NGS)
63 Невромускулни болести – до 121 гени (NGS)
64 Невропатии и сродни болести – до 83 гени (NGS)
65 Кардиомиопатија и скелетно-мускулни болести – до 158 гени (NGS)
66 Епилептични напади и развојни абнормалности на мозокот – до 189 гени (NGS)
  Наследен канцер и таргетирана терапија (со NGS секцвенционирање)
  Наследен канцер
67 Општ панел за канцер – до 82 гени (NGS)
68 Канцерни панели според орган (NGS)
69 Педијатријска онкологија – до 48 гени (NGS)
70 Поединечни наследни канцерни состојби – до 17 гени (NGS)
71 Дерматолошки канцерни синдроми – до 12 гени (туберозна склероза, неврофиброматоза, меланом, синдроми) (NGS)
72 Неполипозен наследен рак на дебело црево (Lynch синдром) - 5 гени со NGS секвенционирање
73 Општ панел за наследен рак – 94 гени и 284 полиморфизми со NGS секвенционирање
74 Панел за наследен рак со CNVs – 32 гени (NGS)
75 Канцерни состојби на крвта – околу 50 гени и полиморфизми со NGS секвенционирање
76 Наследен рак на дојка (BRCA1 и BRCA2) – со NGS секвенционирање
77 Гастроинтестинални стромални тумори – 2 гени со NGS секвенционирање
78 Наследен рак на дебело црево (АРС) – со NGS секвенционирање
79 Таргетирана терапија на рак – 26 гени со NGS секвенционирање
  Aнализи со полимеразно верижна реакција (ПВР) во реално време
  Кардиоваскуларни болести (CVD – cardiovascular diseases)
80 CVD1 - Кардио-тромбофилија – 10 мутации
81 CVD2 - Кардио-тромбофилија –  8 мутации
82 Хипертензија –  6 мутации
83 Тромбофилија и фолатен метаболизам – 10 мутации
84 CVD пакет 1– Тромбофилија, хипертензија и фолатен метаболизам – 16 мутации
85 Мутации на генот за MTHFR (C677Т и А1298C)
86 CVD пакет 2 – Тромбофилија и хипертензија  – 14 мутации
87 CVD и фармакогенетски пакет – Тромбофилија и антикоагулантна терапија
  Фармакогенетски анализи
88 Фармакогенетика за повеќе од 300 лекови
89 Сензитивност кон Warfarin – 3 мутации
90 Сензитивност кон Clopidogrel (Plavix) – 3 мутации
91 Пакет за антикоагулантна терапија (Warfarin и Clopidogrel) – 6 мутации
92 Сензитивност кон Tacrolimus (FK-506, Fujimycin) – 1 мутација
93 Сензитивност кон статини  – 1 мутација
94 Прогноза за третман на Хепатитис Ц – 2 мутации
  Нутригенетски анализи
95 6 мутации во гени поврзани со дебелост, начин на исхрана и тип 2 дијабетес
96 5 мутации во гени поврзани со дебелост и начин на исхрана
97 1 мутација поврзана со дебелост и тип 2 дијабетес
98 Интолеранција на глутен
  Ризик за ќелавост кај мажи
99 Ризик за ќелавост кај мажи 
  Чести мутации кај канцери - полимеразно верижна реакција (ПВР) во реално време
100 Хронична миелогена леукемија (CML) – BCR/AВL фузија
101 Рак на бели дробови – чести мутации на KRAS и EGFR гените
102 Рак на бели дробови – чести мутации на KRAS генот 
103 Рак на бели дробови – чести мутации на EGFR генот
104 Рак на тироидеа и меланома – чести мутации кај BRAF генот
  Генетско советување
105 Генетско советување
  Имунолошки анализи
  Хематолошки генетски болести
106 Болести на коскена срцевина – до 39 гени (NGS)
107 Хемохроматоза – до 5 гени (NGS)
108 Наследна тромбофилија – до 7 гени (NGS)
109 Дополнителни испитувања за тромбофилија
  Имунолошки генетски болести
110 Примарен имунодефицит – до 207 гени (NGS)
111 Дефицит на антитела – до 32 гени (NGS)
112 Автоинфламаторни синдроми – до 46 гени (NGS)
113 Дефицит на Т/Б лимфоцити – до 85 гени (NGS)
114 Вродени имуни заболувања – до 16 гени (NGS)
115 Дисрегулација на имуниот систем – до 73 гени (NGS)
116 Фагоцистичен дефект – до 27 гени (NGS)
117 Имунолошки синдроми – до 7 гени (NGS)
  Имуногенетика
118 ПОЛИМОРФИЗМИ-ЦИТОКИНИ
119 ПОЛИМОРФИЗМИ-КИР
120 ХЛА ДНК типизација
121 Прелиминарно пребарување за ХЛА совпадливост
122 Потврдно ХЛА ДНК типизирање на потенцијален дарител на коскена срцевина
123 Молекуларен тест за совпадливост помеѓу дарител и примател
124 ХЛА типизација за солидни органи (без потпишана согласност за дарителски регистар)
125 ХЛА потврдна типизација
126 ХЛА типизација за матични клетки од несроден дарител
127 ХЛА типизација за матични клетки од сроден дарител
128 ХЛА типизација за дарителски регистар (со потпишана согласност за дарителски регистар)