ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Транскраниален доплер

Претставува неинвазивна метода која освен за повеќе цели најчесто се користи за проценка на ризик од мозочен удар кај возрасни до 50 годишна возраст предизвикан подади перзистентен форамен овале-ПФО или канал во срцевите преткомори кој нормално се губи по раѓањето. Доколку остане отворен и по раѓање настанува премин на крв и тромби од десната преткомора богата со тромби кои влетуваат во левата и преку артериската циркулација запушуваат мали артерии во мозочното ткиво предизвикувајќи мозочен удар. На вените од едната рака на пациентот се поставува интравенска канила преку која се дава контраст со воздушни меурчиња. Во исто време пациентот се замолува да го затне носот и максимално да го стегне томакот односно да напне и нагло да го ослободи носот, за цело време сондата од ехоапаратот е поставена на артеријата на една од слепоочниците и се регистрира колкав број на меурчиња ќе поминат. Колку поголем и позначаен е каналот толку поголем е бројот на поминати меучиња. При позитивен тест се оди на следно иследување и планирање на интервенција за решавање на состојбата без операција.