ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Видни евоцирани потенцијали - ВЕП

Видните евоцирани потенцијали - ВЕП

ВЕП - е неврофизиолошки метод при кој со светлосни стимули се испитува трансмисијата од ретината до видната кора .

Индикации :

- лезии на оптичкиот нерв; видните патишта;

- лезии на ниво на хијазма; видната кора, кортикално

слепило

- диференцирање на васкуларните од демиелинизаторни

лезиии докажани на НМР,

- мултипла склероза - 90% е позитивен наод при клинички и

субклинички лезии , служат за дијагностички критериуми;

- дијабетична ретинопатија, ретробулбарен неврит и др.