PresMapa sajtaPratite nas na socijalnim medijima    
TELEFON +38923091500

 My alt text

Bolnica smanjuje rizik infekcije obezbeđivanjem adekvatne medicinske tehnologije čišćenja i sterilizacije.

Rizik infekcije je sveden do minimuma pravilnim čišćenjem, dezinfekcijom i procesom sterilizacje, kao što su čišćenje i dezinfekcija endoskopa i sterilizacija hirurških materijala i drugih invazivnih i neinvazivnih medicinskih pomagala.

Bolnica raspolaže centralnom sterilizacijom koja obuhvata:

  • Kompleksnu predsterilizacijsku pripremu (prijem materijala za obradu, čišćenje i dezinfekcija)
  • Priprema materijala za sterilizaciju (pakovanje)
  • Sterilizacija i izdavanje

1.Prijem materijala za sterilizaciju vrši se otpremnicom za sterilizaciju na kojoj su označeni datum prijema, vreme prijema, potis na prijemu  predaja kao I odelenje iz koga se šalju materijali ili ustanova za koju se obavlja usluga.  

*Čišćenje predstavlja uklanjanje nečistoće ili bilo kog drugog nepoželjnog materijala (krvi, tkiva, kosti....) sa površine ili instrumenta. U tu svrhu raspolažemo mašinama za čišćenje i dezinfekciju instrumenata I medicinskih pomagala -Bellimed  kao i sredstvima Neodisher Dr.Weigert koja su aktivna protiv bakterija, kvasaca i virusa s ovojem (uključujući hepatitis B, hepatitis C).

-Mašinsko pranje fleksibilne endoskopije-Bellimed WD-425,

-Mašinsko pranje flaša, nabulajzera..-Bellimed WD 150,

-Mašinsko pranje instrumenata, klompi, kontejnera...-Bellimed WD 290,

-Ultrazvučna kupka – tretman instrumenata visokofrekventnom strujom.

*Dezinfekcija, u cilju smanjenja broja mikroorganizama do stepena koji neće biti štetan po ljudsko zdravlje. To se može postići uništavanjem, deaktivisanjem ili uklanjanjem prisutnih mikroorganizama.  

2.Sterilizacija-što znači uništavanje svih mikroorganizama, uključujući i njihove spore. Medicinski isntrumenti koji se primenjuju na bolesnicima moraju da budu sterilisani i posebno upakovani u: 

-Kontejnere, meko pakovanje u krpama ili krep papiru što obuhvata specifičan način pakovanja i sisteme jednokratnog pakovanja – folije.  

  • Oni omogućavaju održavanje sterilnosti-tokom transporta i skladištenja-do konačne upotrebe materijala,kao i aseptičko otvaranje materijala neposredno pred upotrebu
  • Folije su dvostrane trake,sa jedne strane je papir-porozni medicinski kraft papir od čiste celuloze-dok je sa druge strane prozirni višeslojni laminarni film.
  • Suština je u jednokratnoj upotrebi.svaka rolna na sebi ima,među slojevima laminarnog filma,indikatore parne i gasne sterilizacije.
  • Folije za plazma sterilizaciju su dvokomponentne trake među kojima se nalaze indicator plazma sterilizacije.

 Jedini način zatvaranja pakovanja je mašinom za lemljenj-Hawo.Ona, na temperaturi od 170 0С-185 0С lepi laminarni film na papir,ne oštećujući bilo koji od ovih dvaju elemenata, i zatvaranje dvokomponentne folije za plazna sterilizaciju na temperaturi od 135 0C.

Trajnost sterilnosti zavisi od bolničkog protokola i prakse,a uključuje način pakovanja i skladištenja.  Skladištenje sterilnih materijala i paketa je daleko od izvora toplote (radijatora) i direktne sunčeve svetlosti, na ТТ оd 10-30 C i vlažnosti od 30-70%.

*Pripremljeni materijali I paketi sterilizuju se u sofisticiranim sterilizatorima Bellimed i to:

  • Autoklav sterilizator s kombinovanom funkcijom i to:

-gasna sterilizacija i

-sterilizacija na pari.

 Sterilizacija formaldehidom koristi smesu formaldehida koja nije niti zapaljiva niti eksplozivna.

Vrsta sterilizacije

 Тemperatura sterilizacije

Vreme  sterilizacije

Vreme sušenja

Vrsta materijala za sterilizaciju

formaldehid

ТТ 60 С

60 minuta

6 minuta

Plastika.gua,creva,optika,PTFE,PA,PVC i dr.

  • Sterilizacija parom je najsigurniji metod sterilizacije i u prednosti je u odnosu na sve druge procese. Sredstvo koje se ovde koristi je vlažna toplota. Mehanizam uništavanja mikroorganizama zasniva se  na uništavanjem ćelijskih proteina.  

 

 

 

Autoklav obuhvata sledeće programe:

Program

Temperatura sterilizacije

Vreme sterilizacije

Vreme sušenja

Teški instrumenti u kontejnerima max.15 kg

134 С

5 minuta

11+4х3 minuta

Porozni materijali(tekstil,instrumenti u krpama<7,5 kg)

125 С

20 minuta

6 minuta

Specijalni program програма(tekstil, pribor, infektivni instrumenti)

134 С

60 minuta

6 minuta

Instrumenti u kontejnerima, krpe max.15кг

134 С

5 minuta

11+2х3 minuta

Mekstil <7,5 kg

134 С

5 minuta

6 minuta

Guma <7,5 kg

121 С

20 minuta

6 minuta

 

  • Plazma sterilizacija –za ovaj process koriste se  visokofrekventna energetska polja u kojima se gas (vodonični peroksid) dovodi u stanje plazme i koristi kao sredstvo za sterilizaciju (sterilant).Posle korištenja vodoničnog peroksida u postupcima sterilizacije nusproizvodi koji ostaju posle raspadanja su voda i kiseonik. Ona obuhvata:

Вид на стерилизација

Temperatura  sterilizacije

Vrsta materijala za sterilizaciju

Standard program

55C

Optika,kamera,optičko svetlo PTFE...

Fleksi program

55 C

Fleksibilni endoskopi

*Sterilizacija je profilaktički metod kojim se sprečava unošenje infekcije u organizam predmetima koji dolaze u kontakt s krvlju ili tkivom ispod nivoa epiderma.

Za osiguranje besprekornog rada sterilizatora radi se kontrola i sterilizacijski postupak sledećim testovima:  

Vakuum test

Vakuum test se izvodi da bi se proverilo dali sterilizator može postići i održati takve uslove. Vakuumskim pumpama se uklanja određena količina vazduha. Zatim se radi provera kojom se utvrđuje dali se postignuto smanjenje pritiska može održati.   

 

 

Bowie & Dick test

Jedna od najvažnijih dnevnih provera koja se izvodi kod svakog parnog sterilizatora je test prodora pare.  Test Bowie & Dick je test otkrivanje prisutnosti vazduha i prodiranja pare u cello punjenje. Ako test pokazuje zadovoljavajuće rezultate, sterilizator se tog dana može pustiti u rad.

Indikatori postupaka

Indikatori postupaka (procesni indikatori) pokazuju samo dali je instrument bio izložen sterilizaciji. Oni ne daju nikakve podatke o tome dali je postupak sterilizacije uredno proveden. Zbog toga procesni indikatori pokazuju samo dali je određeni instrument bio izložen postupku sterilizacije.  

 Biološki indikatori

Za tu namenu koristimo biološke indiktore 3М Аttest.

3М Atest 1492V biološki indicator brzog očitavanja koristi se zajedno sa automatskim čitačem 3М Аttest 490 radi kvalifikacije i nadzora ciklusa sterilizacije – dinamičnim uklanjanjem vazduha (predvakuumisanje) od 132-135 oC.