Ugovorite pregled

Schedule a review

389 2 3091500

Tima Zan Mitrev

Back to Doctors

Akademik prof. Zhivko Popov

Hirurg, urolog i transplantolog

Mesto rođenja:

Kavadarci, Makedonija

E-mail:

zhivko.popov@zmc.mk

UNIVERZITETSKE DIPLOME:

1976

Doktor medicine (M.D.), Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju

1983

Specijalista hirurg-urolog,   Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije

1994

Diploma za produbljene studije u hirurškim naukama (Diplome d’etudes approfondies  en  sciences chirurgicales,     D.E.A.),  Opcija:  Kancerokolija, Univerzitet Pariz V  Rene  Dekart,  Francuska, Теzа:  „Procena proliferacije I prekomerne ekspresije protein 53 kod karcinom abešike: prognostička vrednost“ Mentor, Prof. Didier Houssin

1990

Doktorska disertacija (Ph.D.): Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje, Teza: Procena reaktivnosti lokoregionalne tumorske limfadenopatije I uloga limfadenektomije u dijagnostici urogenitalnog carcinoma, Mentor Prof. Dr. Blagoj Badiev „

1998

Doktorska disertacija  (Ph.D.):  Univerzitet Pariz  V  Rene  Dekart Francuska, Теzа: „Molekularni marker carcinoma bešike: prognostička vrednost“ Mentor Prof. Dr. Dominik K.Šopen

2011

Evropska diploma za transplantacionu hirurgiju (i član Ebropskog borda za hirurgiju-FEBS)

KLINIČKI TRENING:

1979-1983

Specijalizacija urologije: Urološka klinika – Medicinski fakultet, Skoplje; Institut za urologiju i nefrologiju, Medicinski fakultet Beograd i Urološka klinika, Klinički centar Ljubljana.

1985

 

Mayo Clinic, Medical Faculty, Rochester, Minnesota, САД (Prof. W. L. Furlow).   Tromesečna specijalizacija o upotrebi proteza u urologiji, penisnoh hirurgiji, limfnim disekcijama kod urogenitalnog carcinoma I drugih velikih hirurških postupaka

1985-1986

Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Henri   Mondor,    Faculte   de Medecine, Creteil, Universite Paris XII Val de Marn, France, (Service d’Urologie, Prof. J. Auvert, Prof C.C. Abbou): Univerzitetski sertifikat jednogodišnje specijalizacije iz transplantacione hirurgije  (Service de Nephrologie: Prof. G.Lagrue, Prof. Ph.Lang):

1985

Centre Medico – chirurgical FOCH, Paris, France (Service d’Urologie, Prof. M. Carney): četvoromesečna suplementarna edukacija u oblasti urološke onkologije, radikalnih cistoprostatektomija i supstitucije bešike

1992-1994

CHU  Henri Mondor  Service d’Urologie, (Prof. C.C. Abbou);  Centre De Recherches   Chirurgicales,   (Prof.   D.K.Šopen),   Faculte   de   Medecine,   Creteil, Universite Paris XII Val de Marn, France: Dvogodišnja  suplementarna edukacija u oblasti  bubrežne i multiorganske transplantacije, urološke onkologije (radikalna hirurške procedure s rekonstruktivnim zahvatima), kao i naučnoistraživački rad u oblasti  imunologije urogenitalnog karcinoma

2000-2002

Dva studijska boravka u AKH bolnici u Beču kod profesora Mihaela Marbergera

2003

Studijski boravak na Univerzitetu u Tel Avivu kod prof. Amram Ajalona

2005-2007

 

Dva studijska boravka kod prof. Ursa Studera na Univerzitetu u Bernu, Švajcarska (posvećena hirurgiji urogenitalnog carcinoma i laparoskopskoj hirurgiji

AKADEMSKA IMENOVANJA:

 • Univerzitetski klinički šef urološke hirurgije, CHU   Henri Mondor,   Faculte de Medicine Creteil, Universite Paris XII, Val de Marn, France. (1993 -1994).
 • Redovni professor hirurgije na Medicinskom fakultetu, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje, R. Makedonija (dva reizbora). Nastavnik na Medicinskom fakultetu u Skoplju od 1991 godine.
 • Pozvani univerzitetski professor urološke hirurgije na CHU Henri
 • Mondor, Faculte de Medicine Creteil, Universite Paris XII, Val de Marn, France. (1997 -1998; 1998 -1999; 1999 – 2000; 2001; 2003).
 • Redovni član Makedonske  akademije nauka I umetnosti – MANU (2009)

BOLNIČKA IMENOVANJA:

 • Član Federalne komisije za transplantaciju u Saveznom ministarstvu zdravstva, Beograd, Jugoslavija. (1991).
 • Šef I osnivač Centra za transplantaciju bubrega na Urološkoj klinici, Klinički centar Skoplje  (1996-2012). (preko 265 izvedenih transplantacija bubrega od živog daritelja među kojima I 23 kadaverične.
 • Koordinator Hirurških klinika, Klinički centar, Skoplje (1996-97; 1999-2002).
 • Nacionalni coordinator i šef  „Makedonija transplant-a“, (koordinativno telo za transplantaciju organa i tkiva),   u Ministarstvu zdravstva Republike Makedonije (2002 -2011).
 • Direktor Univerzitetske klinike za urologiju, Klinički centar Skoplje  (1995-97;    1999 – 2002) (2006 -02/2012).

NAUČNE ASOCIJACIJE:

 • Međunarodno udruženje za urologiju   (Societe   Internationale
 • d’Urologie – SIU), (1995 -). Nacionalni delegat (1998 – 2012).
 • Evropska urološka asocijacija – EAU (1998 -).
 • Evropsko udruženje urološke onkologije (član i predstavnik za Istočnu Evropu u Bordu udruženja) (2002 – 2006). 
 • Član Američke urološke asocijacije (AUA) (2006-)
 • Udruženje za transplantaciju frankofonskih zemalja (Societe Fancophone de Transplantation) (2006-)
 • Evropsko udruženje za transplantaciju organa – ESOT (2010)
 • Makedonska urološka asocijacija (Predsednik 1999-2002, 2010-)
 • Predsednik i organizator Prvog makedonskog urološkog kongresa  u saradnji s Evropskom  urološkom asocijacijom –EAU (2002) u Ohridu I na 7-mom Kongresu urologa Jugoistočne Evrope (2011) u Skoplju.

 

NACIONALNE I MEĐUNARODNE NAGRADE:

2000

 

Republička nagrada 11 Oktobar za dostignuća na polju hirurgije I transplantacije bubrega, Skoplje.

 

2002

Orden za doprinos francuskoj kulturi i nauci: „Akademska palma“ (Chevalier dans I Ordre des Palmes Academiques) dekretom Premijera Republike Frncuske.

2007

 

Nagrada 13-ti Novembar grada Skoplja za naročiti doprinos u razvoju I međunarodnoj afirmaciji u domenu urološke hirurgije  i transplantacije bubrega u gradu Skoplju.

2010

Državna nagrada 23-ći Oktobar za dostignuća u oblasti hirurgije i nauke.

GRANTOVI I PROJEKTI:

 • Član Istraživačke grupe za urogenitalne tumore na 12-tom Pariskom univerzitetu.  (Direktor: Prof. D.K.Šopen); (1992 – 2005) otuda proizilazi veliki broj publikacija u časopisima visokog impact faktora. Inicira, učestvuje i koordinira više projekata kliničkih i fundamentalnih naučnih istraživanja iz oblasti urogenitalnih tumora i njihove imunologije s posebnim akcentom na molekularne markere carcinoma bešike.   
 •  
 • 2007-2009. Grant Šestog okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstraciju na Evropskoj komisiji pod radnim nazivom: Integracija DNK, RNK I proteinskih markera u prognozi I dijagnozi carcinoma bešike. Nabavljena oprema za osnivanje banke za urogenitalni karcinom (glavni istraživač Republike Makedonije I nacionalni predstavnik u konzorcijumu projekta).

NASTAVNA DELATNOST I EDUKACIJA KADROVA:

 • Univerzitetski pozvani profesor (Professeur Invite des Universites) na XII Pariskom univerzitetu Val de Marn, Medicinski fakultet Kretej, Francuska, s punim radnim vremenom po četiri meseca godišnje, tokom akademskih godina  1997/1998; 1998/1999; 1999/2000, I po mesec dana godišnje u godinama 2001 i 2003.
   

Tokom ovih boravaka aktivno je uključen u izvođenje I mentorisanje studia radi sticanja univerzitetske diploma za produbljena znanja iz hirurških nauka (Д.Е.А.)

Dijagnostičke procedure

 • Kompletna urološka dijagnostika s ultrazvukom urinarnog trakta
 • Urofloumeterija
 • TRUS biopsija prostate

 Intervente procedure

 • Cistoskopija
 • Postavljanje Ј-Ј sondi
 • Bužiranje
 • Kateterizacija bešike
 • Instalacija lekova u bešiku

 Operativne procedure

 • Endoskopske intervencije
  • Uretrotomija interna
  • Transuretalna resekcija tumora bešike
  • Transuretalna resekcija prostate
  • Ureterorenoskopija s litotripsijom  (lomljenje kamenca u mokraćnom kanalu – endoskopski
 • Klasične (otvorene)operacije
  • Transvezikalna prostatektomija (klasična operacija benignog uvećanja prostateа),
  • Nefrektomija(uklanjanje bubrega – kod nefunkcionalnosti i kod tumora bubrega)
  • Cirkumcizija (operacija fimoze)
  • Hidrocela testisa

Uklanjanje testisa zbog tumora testisa (orhifunikulektomija)

PUBLICISTIČKA DELATNOST:

 • Tri memoara od kojih dva za doktorske disertacije i jedan za detaljna znanja iz hirurških nauka, izveštaji o naučnoistraživačkim projektima, editor broja 5 u 2000-toj godini renomiranog francuskog naučnog časopisa Annales d“Urologie, posvećenog bubrežnoj transplantaciji 
 • Autor i koautor 172 naučnih is tručnih radova, s ukupno 48 publikacija indeksovanih na MEDLINE-u i s preko 320 citiranja u internacionalnom indeksu