Третман на кардиоваскуларните заболувања во услови на Covid-19 пандемија

Дневна доза здравје

мај 05,2020

Zan Mitrev Clinic е болница која секогаш става акцент на едукацијата на својот персонал за правилно работење и спроведување на последните водичи за третман на пациенти од европско и светско ниво Во тој контекст во периодот од 13,14 и 15 мај се одржа едукативна работилница на тема –  Третман на кардиоваскуларните заболувања во услови на Covid-19 пандемија. Работлницата беше базирана на последните водичи за третман на кардиоваскуларни заболувања во услови на ковид 19 пандемија, кои од страна на европското здружение за кардиологија беа објавени  на 21.04.2020 година и последните водичи за кардиопулмонална реанимација подготвени од европскиот конзилиум за реанимација и објавени на 24.04.2020 година.

На работилницата посебно беше даден осврт како да се обезбеди правилна медицинска грижа на пациентите кои не се ризични за ковид 19 инфекција и оние кои се суспектни за ковид 19 пандемија.Беа разработени критериумите и условите под кои се изведуваат инвазивните дијагностички процедури како што екоронарографија стентирање, посебно кај ковид суспектен пациент.

Посебно беше ставен акцентот на симптомите од страна на кардиоваскуларниот систем кај ковид позитивен пациент, и начинот на нивно лекување.

Беа опфатени и сите постапки на кардиопулмонална реанимација кај ковид суспектен или заболен пациент според препораките на европскиот конзилиум за реанимација

Работилницата беше подготвена од страна на др Тања Анѓушева  во соработка со др Катерина Игневска која даде приказ на опремата и начинот на персонална заштита на медицинскиот персонал, др Никола Поп-Костов и сестра Марина Лазеска.

Работилницата беше посетена од од целиот медицински персонал

БЕЗБЕДНА МЕДИЦИНА ЗА ПЦИЕНТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛОТ е мотото под кое работи Zan Mitrev Clinic во услови на пандемија од Covid-19.