Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

28.12.2015

ТЕРАПИЈА СО ОЗОН


Спротивно од техничкиот и озонот во смогот, озонот што се користи во медицината е производ на чист медицински кислород добиен преку тивко електрично празнење.

Медицинскиот озон е точно дефинирана молекула со точно дефиниран опсег на дејство

 

Индикации и методи на апликација

 

Озон автохемотерапија

                     

 Наменет за посебни индикации, како дополнителен концепт

Индикации

 Артериско циркулаторно нарушување

периферна артериска циркулаторна болест

церебрално циркулаторно нарушување (мозочен удар)

нарушена циркулација на внатрешното уво (тинитус, акутно губење на слухот )     

Ангиопатии

дијабетична ангиопатија

Болести предизвикани од вируси

Хепатит Б И Ц

Херпес симплекс, херпес зостер

 

Имундефицит

слабост, геријатриски пациенти

дополнителен концепт во онкологијата

хронични инфламаторни процеси во ортопедијата и ревматологијата

 

Контраиндикации

 

глукоза 6 фосфат дехидрогеназа дефицит (фавизам, акутна хемолитичка анемија)

хипертиреоидизам (неконтролиран со терапија)

прв триместер од бременост

Озонирана вода

 

 

Во топичните апликации, озонираната вода се повеќе добива на знечење. Озонот е присутен во водата во молекуларна форма, како триатомски кислород, претставувајќи физички раствор

 

Индикации

Гангрена на нозе

Локални инфекции

Улкус крурис

Микоза, микотична инфекција

Херпес симплекс и херпес зостер

Изгореници, суперинфицирани изгореници

Интраопертивно плакнење

Повреда и инфекција на очи

Хируршки лузни (заздравување-примарно или секундарно)

Едеми од трауматско или бактериско потекло

 

Ректална озон/кислород  инсуфлација

Ова е една од најстарите форми на апликација на озон терапијата. Базирано врз животински испитувањаи, опсежни патолошки студии,користењето на ректалната инсуфлација на О3/О2 смесата како системска терапевстка форма е во пораст, и веќе се гледа како алтернативна озон автохемотераоија

Индикации

Локални

озен колитис
 
проктитис,фаза 1 и 2
 
анална фистула и фисура

Системски

индикациите наведени за Озон автохемотерапија

Хепатитис Б И Ц

имуномодулација (комплементарен метод во онкологијата)

Ректалната озон апликација е едноставна и речиси без странични реакции.

Како адјувантна терапија, кај проктитис и проктоколитис, ректалната инсуфлација е препорачана.Зголемен е порастот на овој вид терапија во педијатријата, спортската медицина, геријатријата и како комплементарен метод во онкологијата.

 

Топична апликација на озон

Во локалната апликација на О3/О2 смесата надворешно на кожата или раните,користено за време на Првата Светска Војна,било средство за дезинфекција во прв план. Познато е дека со овој вид на апликација,од озонираната вода или крем посои заздравувачки ефект на раните.

Индикации

Улкус крурис, декубитус

Изгореници, суперинфекција

Кожни лезии, рани

Локални инфекции, херпес симплекс,херпес зостер,микози

Повреди и инфекција на око

 

Озон крем (озониди и пероксиди)

Како продукти на реакцијата на озонот и незаситетни масни киселини,озонските пероксиси и озониди го стимулираат заздравувањето на раните, што може да биде демонстрирано на изгореници и механички повреди во студии, вклучувајќи животни. Пероксидните масла се употребуваат за долгорочен третман на повреди, изгореници и локални инфекции, како микоза на кожа и онихомикоза, исто и во третман на улкус крурис и декубитус.

 

Топичен третман,транскутано

Транскутано, озонска гас имерзија е метод на избор кај опсежни, длабоки топични инфекции.

 

Индикации

Кожни лезии,

 рани
 

хируршки лузни
 
дијабетично стапало
 

хронични улцери
 

декубитусни улцери

 

Интраартикуларно озон инјектирање(вбризгување)

 

Интраартикуларното инјектирање на озон во акутните и хроничните болни зглобови, претставува комплментарен метод на третман, кој овозможува брзо ослободување од болката, деконгестија, повлекување на модринките(хематомите), редукција на температурата и подобрување на мотитлитетот. Ова ги вклучува колениот и рамениот зглоб, претставувајќи хронични патолошки симптоми

Индикации:

Ревматоидни и дегенеративни симптоми,заболувања и повреди на зглобовите(артрози,артропатии)

Гонартрози,акутно заболување на рамениот зглоб со ограничено движење(крутост на зглобот)

хронични сосотојби на рамениот зглоб(калцификати) и болни ограничени движења

Интраартикуларната апликација на озонот се користи  успешно, делумно во ортопедската пракса каде инфламаторните и дегенеративните болести на коските и зглобовите, како и пострауматските состојби(спортски повреди) и операции на големите зглобови, се случаи во кои дополнителната автоозонхемотерапија има поддржувачка и стабилизирачка функција.

 

Субкутана и интракутана О3/О2 апликација

 

Индикации

Херпес зостер

Неврална терапија