Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Доц. д-р Александар Сандевски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по пулмоалегологија

Место на раѓање:

E-mail:

aleksandar.sandevski@zmc.mk

2019 – вработен како супспецијалист пулмолг и алерголог Жан Митрев Клиника

2018 – Регионална конференција “Perceptorship – размена на искуства во организацијата за нега за пациенти со опструктивни белодробни болести” – Загреб, Хрватска – Поканет предавач од Р.Македонија.

2016 – Насловен доцент по интерна медицина на Стоматолошкиот факултет, Европски Универзитет – Република Македонија

2014 – Супспецијалист по пулмологија и алергологија. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, Република Македонија

2013 – Одбранета докторска дисертација на тема “Белодробни промени кај пациенти со тромбоемболизам – дијагностичка и клиничка евалуација”. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, Република Македонија – Доктор на медицински науки

2013 – Европски напреден курс за клиничка туберкулоза. Финска здравствена организација за бели дробови, Хелсинки, Финска.

2010 – курс за бронхоскопија – Универзитетска клиника за белодробни и алергиски болести, Голник, Република Словенија.

2008 – курс за белодробна емболија – ERS. Пиза, Италија

2006/2007 – Стекнато стручно звање од областа на Здравствениот менаџмент органзирано од Министерство за здравство. Република Македонија и Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија.

2007 година – напреден курс ERS “Шеста симпозиум за бронхоскопија” – Универзитетска клиника за белодробни и алергиски болести, Голник, Република Словенија

2006 – Семинар за едукација “Доброволно, доверливо, советување и тестирање за ХИВ/СИДА”. Министерство за здравство на Република Македонија.

2006 – Обука на обучувачи за борба против туберкулоза. Детра центар, Република Македонија.

2005 – Обука за BCG вакцинација и Mantoux тестирање. Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје, Македонија.

2005 – работилница на СЗО “Регионална обука на СЗО/KNCV за менамент со контролата на туберкулозата” – Варшава

2005 – Одбранета магистерска теза на тема: “Вредности на Ц реактивнен протеин, хаптоглобин и трансферин во еволуцијата на туберкулозен плеврален излив”. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, Република Македонија – Магистер на медицински науки.

2003 – Специјалист по Интерна медицина. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, Република Македонија.

2000 – “Управување со туберкулоза на регионално ниво”. Служба за хуманитарна помош на СЗО.

2000 – “Швајцер регионална конференција за туберкулоза и мултирезистентна туберкулоза на Балканот”. Институт Алберт Швајцер; Институт отворено општество Македонија.

1997 – курс за Срцево белодробно оживување. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”. Македонска лекарска комора (Програма за континурана едукација)

1997 – Вработен како клинички доктор во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје

1997- Положен стручен испит и стекната лиценца за работа

1990 – 1996 -Доктор на медицина. Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, Скопје, Република Македонија.

 1. Sandevska E, Pop Gjorcheva D, Vavlukis M, Tanevska B, Sandevski A, Kafedziska I, Krstic Damjanovska Lj, Guchev F, Tripunoski T, Bozinovska N. 99mTc-MIBI Gated-spect myocardial perfusion scintigraphy in asymptomatic patients with systemic lupus erythematosus. Physioacta 2018.
 2. Sandevska E, Pop Gjorceva D, Sandevski A, Vavlukis M, Kafedziska I, Krstikj-Damjanovska Lj, Majstorov V, Jovanovska-Perchinkova S, Gucev F, Kostova N. 2018. Myocardial perfusion abnormalities in young and premenopausal women with sle detected with 99tc mibi mps. Contributions, Sec Biol Med Sci 2018; 39 (2,3): 79-90
 3. Sandevski A, Jovkovska Kaeva B, Gligorovski Lj, Simonovska Lj, Sandevska E. Frequency and characteristics of pleural effusions in pulmonary embolism. Contributions, Sec Biol Med Sci 2012; 33(2): 93-104.
 4. Sandevski A, Jovkovska-]aeva B, Gligorovski Q, Traj~evska M, Sandevska E. Ulogata na ultrazvukot na beli drobovi vo dijagnoza na belodrobna tromboembolija. Medicus 2012; 17(1): 217-220.
 5. Sandevski A, Jovkovska-Kaeva B, Ilievska-Poposka B. The role of D-dimers in the diagnosis of pulmonary thromboembolism. Physioacta 2012; Vol.6(1): 91-98.
 6. Sandevski A, Kaeva-Jovkovska B, Gligorovski Lj, Sandevska E. Anatomical and mophological caractersictics of pleural lessions in pulmonary embolism. Acta morphol. 2011; Vol.8(2): 88-90.
 7. Trajkov D, Trajchevska M, Arsov T, Petlichkovski A, Strezova A, Efinska-Mladenovska O, Sandevski A, Spiroski M. Association od 22 cytokine gene polymophisms with tuberculosis in Macedonians. Indian J Tuberc 2009; 56: 117-131.
 8. Sandevski A, Jovkovska-]aeva B, Traj~evska M, Minovska N. Biohemiski karakteristiki na plevralni izlivi kaj belodrobna tromboembolija. Medicus 2009; 12(2):88-92.
 9. Sandevski A i grupa avtori. Dijagnoza i tretman na latentntna tuberkulozna infekcija. Prira~nik. SZO, Skopje 2010.
 10. Trajkov D, Trajchevska M, Arsov T, Petlichkovski A, Strezova A, Efinska-Mladenovska O, Sandevski A, Spiroski M. Association od 22 cytokine gene polymophisms with tuberculosis in Macedonians. Indian J Tuberc 2009; 56: 117-131.
 11. Trajcevska M, Sandevski A, Simonovska Lj. Initial values of alpha 1 antitrypsin and transferin in patients with pulmonary tuberkulosis. ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden. The European Respiratory Journal, abstracts, 2007.
 12. Sandevski A, Traj~evska M. Uloga na ultrasonografijata vo dijagnoza na mali plevralni izlivi. Mak Med Pregled 2008; 62(1): 41-43.
 13. Sandevski, M.Trajcevska, E.Sandevska, K.Pilovska. Influence of the passive smoking into the asthma in children. 12th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark. The European Respiratory Journal, abstracts, vol.20, suppl.38, 2005.
 14. A Sandevski, M S Trajcevska, E LJ Sandevska. Role of passive smoking in asthma in children. 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), Paris, France. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, vol.9, suppl.1, 2005.
 15. M T Trajcevska, A D Sandevski. Reasons for re-hospitalization of TB patients. World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), Paris, France. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, vol.9, suppl.1, 2005.
 16. Sandevski, M.Traj~evska, M.Spiroski, E.Gligorovska. Inicijalni vrednosti na C-reaktiven protein i sedimentacija na krvta kaj tuberkulozen plevralen izliv. Mak Med Pregled 2004; 1-2: 15-18.
 17. А. Сандевски, М. Трајчевска, К. Пиловска, С. Талевски, Љ. Симоновска „Дијагностички процедури кај плевралните изливи Трет конгрес на Македонското респираторно здружение Охрид, 15-18 октомври 2003 г.
 18. Sandevski, M.Traj~evska, K.Pilovska, Q.Gligorovski, B.]aeva. Alveolarno-arteriski gradient na kislorod kaj bolni so hroni~na opstruktivna belodrobna bolest. Mak Med Pregled 2003; 3-4:158-161.
 19. Gligorovski, A.Sandevski, B.]aeva, S.Gruevska, Z.Arsovski, N.Orov~anec. Acido-bazni i elektrolitni promeni kaj pacienti so hroni~no belodrobno srce (HBS) lekuvani so diuretici. Mak Med Pregled 2003; 3-4:148-150.
 20. Sandevski, M.Traj~evska, A.Petli~kovski, M.Spiroski. Inicijalni vrednosti na haptoglobin i alfa 1 antitripsin kaj bolni so belodrobna tuberkuloza. Mak Med Pregled 2003; 1-2:80-82.
 21. Sandevski, M.Traj~evska. Prognosti~ka vrednost na C-reaktiven protein i alfa 1 kisel glikoprotein kaj bolni so belodrobna tuberkuloza. Mak Med Pregled 2002; 3-4:141-143.
 22. А.Сандевски, М.Трајчевска, Љ.Симоновска „Значење на кардиоембрионалниот антиген (ЦЕА) во дијагноза на плевралните изливи” Трет конгрес на радиолозите на Македонија со меѓународно учество, Книга на апстракти, Охрид, јуни 2002 г.
 23. Sandevski A, Traj~evska M, Simonovska Q. Procenka na golemina i evolucija na tuberkulozniot eksudativen plevrit spored radiolo{kite kriteriumi. Zbornik na trudovi. II radiolo{ki kongres, Ohrid 2002.
 24. A Sandevski, M Trajcevska, N Minovska. Frequency of pleural effusions in 2000 in Institute for Lung Diseases and Tuberculosis. 32nd World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), Paris, France. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, vol.5, suppl.1, 2001.
 25. M Trajcevska, A Sandevski, M Vulovic, M Spiroski, M Pavkovic. What do the general practitioners (not) know about tuberculosis in Republic of Macedonia? ERS Annual Congress, Florence, Italy. The European Respiratory Journal, abstracts, vol.16, suppl.31, 2000.

• Европско респираторно здружение
• Член на македонското лекарско друштво
• Член на македонското респираторно здружение
• Член на Здружение на пневмофтизиолози
• Член на српско пулмолошко друштво