Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Фросина Ристовска

Психолог - психотерапевт

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

frosina.ristovska@zmc.mk

2005-2010 Дипломиран психолог, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филозофски Факултет, Институт за психологија, Скопје
2007-2009 Обука за Интегративна психотерапија и личен развој, Центар за развој, советување и психотерапија, Скопје
2008-2009 Консултант, волонтер – НВО Кризен Центар “Надеж” , Скопје
2010 – во тек Психолог/психотерапевт во Одделот за психологија и психотерапија, Специјализирана болница по хируршки болести ЖАН МИТРЕВ,Скопје
2010-2016 Европски акредитиран Гешталт Психотерапевт (EAGT), Гешталт Институт Скопје
2016 – во тек Потпретседател на надзорен одбор, Комора на психолози, Република Македонија
2010-2015 Магистер по психолошки науки, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Филозофски Факултет, Скопје – насока: Личност и советување
2015-во тек Доктор по психолошки науки, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Филозофски Факултет, Скопје
2015-2017 Коуч, Иницијален тренинг во Констелации, Системско мапирање и Системски коучинг, United Kingdom (во процес на акредитација од Интернационалната коучинг федерација)
2012 Лиценциран психолог од Комора на психолози на Македонија
2017 Европски акредитиран Психотерапевт (EAT)
2016-2017 Консултант по организациски развој – Relational Change,  United Kingdom
2017-2018 Сертифициран супервизор – Relational Change,  United Kingdom
2018 – во тек Член на комитетот за поплаки при Европската Асоцијација за Гешталт Психотерапија
Член на Македонска Асоцијација за Психотерапија (МАП)
Член на Европска Асоцијација за Гешталт Психотерапија (EAGT)
Комора на Психолози на Македонија
Член на Европска Асоцијација за Психотерапија (EAP)
Член на Интернационалната асоцијација за Гешталт во организации

ПУБЛИКАЦИИ

Ristovska, F., Stoimenova-Canevska, E., Lilik, Lj., Dojcinovski, I., Mitrev, Z. (2015) Use of Gestalt Therapy with cardiac patients. International and interdisciplinary Congress “Contemporaneity, Awareness, Ethics, Psychotherapy”

Ristovska, F., Dojcinovski, I., Lilikj. Lj., Angusheva, T. & Mitrev, Z. (2014). Anxiety and heart diseases. Book of abstracts. International conference for theory and practice in psychology, Faculty of Philosophy, Skopje

Ristovska, F., Stoimenova-Canevska, E. & Simonovska, M. (2013) Social stigma and the role of social support in chronic diseases. Book of scientific papers. Fourth international conference “International dialogue: East-West, pp. 344-347

Dojcinovski, I., Ristovska, F., Lilikj. Lj., Angusheva, T. & Mitrev, Z. (2014). The biopsychosocial model in 21st century – theoretical and practical challenges. International conference for theory and practice in psychology, Faculty of Philosophy, Skopje

Dojcinovski, I., Naumoska, L., Ristovska, F., Mitrev, Z. (2014) Body mass index and quality of life in patients waiting for coronary angiography. Psychology, Community & Health, North America, 3.

Dojcinovski,I., Naumoska, Lj., Ristovska, F. & Mitrev Z. Body mass index and health-related quality of life in patients preparing for coronary angiography. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 84, 9 July 2013, Pages 1804–1808

Naumoska, Lj., Dojcinovski, I., Ristovska, F., Saiti, S., Paunovska,T.S. & Mitrev, Z. Qualitative and quantitative analysis of the parenting styles, coping strategies and perceived stress in mothers of children who have undergone cardiac interventions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 84, 9 July 2013, Pages 1809–1814

Димова, Р.Т., Наумоска, Љ., Дојчиновски, И., Ристовска, Ф. и сор. (2011). “Моето срце во сите бои” Прирачник и боенка за деца со вродени срцеви маани наменети за родители и наставници, 2. издание, Скопје: ПЗУ Филип Втори

Димова, Р.Т., Наумоска, Љ., Ристовска, Ф., Дојчиновски, И., и сор. (2011). “Прирачник за подобрување на когнитивен и социо-емоционален развој кај деца и малолетни лица – од 7 до 20 години”, ЈУ Завод за социјални дејности, Скопје, Министерство за труд и социјална политика