Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Тања Анѓушева

Субспецијалист кардиолог

Место на раѓање:

Велес, Македонија

E-mail:

tanja.anguseva@zmc.mk

1985-1990
Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија
1989-1989 Научна работа на тема “Sy Scheechan” Kлининка за Акушерство, Медицински факултет, Скопје
1990 Дипломирање на Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј”  Скопје, Македонија

 

1990-
1993
Лекар општа пракса, Воената амбуланта, Велес
1993-1997 Специјализација по Интерна Медицина на факултетот “Св. Кирил и Методиј”
1993-1994
Асистент на Одделот за Хемодијализа-оддел за Интерни болести, Воена болница, Скопје
1996-1998 Постдипломски студии на Клиниката за Кардиологија, Медицинскиот факултет, Скопје. Тема: Имуноактивност на пациенти во краен стадиум на исхемична срцева слабост
1994-2000 Оддел за интензивна нега- оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје
1997-2000
Коронарен стрес тест, Ехокардиографија, 24 часовен ЕКГ и АБП холтер мониторинг – Оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје
2000 Одговорен лекар на Одделот за интензивна нега, ПЗУ ФИЛИУП ВТОРИ, Скопје
2003 Награда за најдобра усна презентација и најдобра аудио и визуелна презентација на 6-от Интернационален Конгрес на Интернационалното здружение за минимално инвазивна кардиохирургија – 19.06.2004
2003-2004 IPS 1- Оддел за интензивна нега 1, Центар за срце, Берлин, Германија
2004 Курс за Интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Центар за срце, Берлин, Германија
2004 Награда за најдобар case report -10ти годишен состанок, CTT, Мајами, САД
2006 Прв курс за 3D ехокардиографија, Ротердам, Холандија
2006 Напреден курс за интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Виена, Австрија
2007 Применета наука за кардио-торакални хирурзи
2007  Член на комисија ISMICS 2007, Рим, Италија
2007 Напреден курс за CRRT, Белград, Србија
2008 Благодарница за професионализам како лекар од Министерство за Одбрана на Р. Словенија, Словенски корпус SICON 17 KFOR
2010 Директор на лекари, ПЗУ  ФИЛИП ВТОРИ, Скопје
2010 Асистент на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев – Штип
2011 Супспецијалист Кардиолог
2012 Key opinion leader за Македонија при Здружението за акутна бубрежна инсуфициенција во организација на GAMBRO
 • Неинвазивни процедури
  • 2Д и 3Д ЕХО-кардиографија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  •  Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • Фармаколошка стрес ехокардиографија
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
 • Инвазивни процедури
  • Поставување на артериски и венски линии
  • Ендотрахеална интубација
  • Поставување на перкутана трахеостома
  • Поставување на гастростома
  • Поставување на интрааортна балон пумпа
  • Вено-венска хемофилтрација
  • Поставување на торакален дрен
  • Поставување на перкутана цистостома
2001  ESAO, Европско здружение за вештачки органи
2003  ISMICS, Интернационално здружение за минимално инвазивна кардиохирургија
2003  Здружение за срцева слабост, ESCARDIO (Европско здружение за кардиологија)
2004  Европско- Азиски мост за кардиохирургија
2005  Европско здружение за кардиологија
2008  WSCTS 2008 член на комисија, Кос, Грција
2008  Управен одбор на Кардиолошкото здружение на Македонија
2009  ISMICS 2009 член на комисија, Сан Франциско, САД
2010  ERC Европско здружение за ресусрцитација и реанимација
2011  Македонско здружение за кардиоваскуларна хирургија на Републикa Македонија
2011  МЗНДТВО  Македонско здружение за нефрологиjа, диjализа, трансплантациjа и вештачки органи
 1. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N, Milev I.  2012.
  Hybrid procedure for petient with aortoectasia and aortic coarctation- case report.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :67
 2. Z.Mitrev, T.Anguseva, V.Be/ostotckij, E.Stoicovski. 2012
  Aortic root reconstructive surgery – new created technique
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :24
 3. Milev, I, Anguseva T, Idrizi S, Ampova V, Stoicovski E, Belostotckij V, Mitrev Z.  2012.
  Inetrventional procedures for congenital heart disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :46
 4. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E.  2012.
  Initial experience with perceval suturiess valve.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :72
 5. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Reconstructive surgery for aortic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :22
 6. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Surgery for patients with diffuse atherosclerotic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :30-31
 7. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2012.
  Suction-assisted bioglue application for reinforcement of suture line – new haemosthatic technique in aortic surgery.
  EACTS Daily News. :19.
 8. Mitrev Z, Anguseva T, Hristov T
  Suction – assisted bioglue application foe reinforcement of suture line – new haemostatic technique in aortic surgery
  Daily News (EACTS), Issue 5, 26th Annual Meeting, Daily News Saturday 27th of October, 2012
 9. Ampova, V, Schranz D, Hristov N, Milev I, Shpend I, Shorko J, Nikolic A, Anguseva T, Mitrev Z.  2010.
  Amplatzer оклузија на паравалвуларен leak на механичка протеза по реоперација на дехисценција на митрална механичка протеза- Приказ на случај.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :126-127.
 10. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Descending aorta replacement through median sternotomy.
  The Heart Surgery Forum. :77.
 11. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Spontaneous rupture of left ventricular true aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :85
 12. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Petrovski V.  2010.
  Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :105.
 13. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Surgical treatment of multylocular hydatid cyst of the left ventricle.
  The Heart Surgery Forum. :103
 14. Anguseva, T, Mitrev Z, Milev I.  2010.
  Transcatheter VSD closure after cardiac surgery in patient with Sy eisenmenger – A case report.
  The Heart Surgery Forum. :33.
 15. Anguseva, T, Belostotckij V, Milev I, Idrizi S, Nikolova D, Kostova V, Mitrev Z.  2010.
  Предоперативна употреба на интраортна балон пумпа кај пациенти за бајпас хирургија.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :139.,
 16. Anguseva, T, Milev I, Idrizi S, Petrovski V, Mitrev Z.  2010.
  Трансезофагеална ехокардиографија во дијагностиката на аортната дисеквија.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :108.
 17. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Hristov N, Nikolic A.  2010.
  Хируршки третман на генерализирана атеросклероза.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :138.
 18. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2009.
  Is There a Less Invasive Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair? Off-pump thoracoabdominal surgery
 19. Ambarkova Vilarova, E, Anguseva T, Blagoevska M, Mitrev Z.  2009.
  Употреба на крв и крвни компоненти во кардиохирургија наше искуство (2004-2008).
  Book of Abstract from the III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine. 63(75):158.
 20. Dimiskovska, S, Anguseva T, Klinceva M, Mitrev Z.  2007.
  24 hours ECG Holter monitoring evaluates types of arrhythmias in accordance to type of cardiac surgery.
  EKG Holter.
 21. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Autotransplantation for treatment of a giant left atrium.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S94.
 22. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostockij V.  2007.
  Clinical results from stentless aortic valve replacement.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S11.
 23. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V.  2007.
  Direct circular repair for left ventricle aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S79.
 24. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V, Petrovski V.  2007.
  New Sugrical Technique for Stentless Aortic Valve Replacement.
  International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery. :269.
 25. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Surgical treatment of multylocular hydracyst of the left ventricle – A case report.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S102.
 26. Mitrev, Z, Anguseva T.  2006.
  Complex Reconstruction of Hydatic Cust-Destructed Left Ventricle: A Case Report.
  The Heart Surgery Forum. 9(1):58-60.
 27. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostockij V.  2006.
  Left Ventricular Reconstruction In Off Pump Technique.
  Innovations. 1(4)
 28. Mitrev Z, Anguseva T, Vasileva A, Hristov N, Risteski P.
  Transplantation or alternative surgical treatment of patients with ischemic dilative cardiomyopathy and aneurysmatic dilation of the left ventricular cavity.
  Int J Artif Organs. 2002 Apr;25(4):321-6.
  PMID: 12027143 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 29. Mitrev ZK, Anguseva TN.
  Complex reconstruction of hydatid cyst-destructed left ventricle: a case report.
  Heart Surg Forum. 2006;9(1):E490-2.
  PMID: 16318934 [PubMed – indexed for MEDLINE]