Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Владимир Василев

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Место на раѓање:

E-mail:

vladimir.vasilev@zmc.mk

 2004  Завршено средно образование Гимназија Јосип Броз Тито

       2004- 2010 M.D. Медицински Факултет Варна,Бугарија

      ( завршен со  просечна оцена 9.81 )

        2010 Положен државен испит.

        2011-2015   Специјализација по Интерна Медицина ,Оддел за   Интерна Медицина,Медицински Факултет Скопје.

        2015-2017    Субспецијализација по Кардиологија,Оддел за Кардиологија,Kлинички Центар Србија (завршена со просечна оцена 10 ). Субспецијалистички труд –Оценка на значајноста на граничните неинфарктни  стенози со одредување на резервата на коронарниот проток (CFR) после примарна перкутана коронарна интервенција на инфарктната артерија со имплантација на стент.

2017- во тек Докторски студии на Медицинскиот Факултет во Београд (Предиктори на коронарна артериска болест кај пациенти со системска болест на сврзното ткиво).

Рутински радијален и улнарен достап за перкутани коронарни интервенции

Одредување на значајноста на граничните стенози со помош на сензор жица-FFR

Каротидографија со стентирање преку трансрадијален достап.

Периферна ангиографија со стентирање

Перикардиоцентеза

Ендомиокардна биопсија

Десносрцева катетеризација

Поставување на привремен пејсмејкер

Ротаблација

Интраваскуларен ултразвук

Оптичка кохерентна томографија

Поставување на интрааортна балона пумпа

Ендопротезирање на аорта (TEVAR,EVAR)

Балона валвулопластика на аортна стеноза (BAV)

Третман на вродени срцеви мани

Транстораксна ехокардиографија

Одредување на резервата на коронарниот проток (CFR)

Трансезофагусна ехокардиографија

Доплер на крвни садови

Коронарен стрес тест

24 часовен  мониторинг  на ЕКГ

24 часовно мониторирање на крвниот притисок

Работно искуство:

Клиничка Болница Др. Трифун Пановски Битола 2012-2015

Престој на Клиника за Кардиологија, Клинички Центар Београд 2015-2019

Maкедонска медицинска асоцијација

Европска Кардиолошка асоцијација