Анестезиологија и реаниматологија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Анестезиологија и реаниматологија

Одделот за анестезиологија и реаниматологија се состои од три единици: оперативен блок, интензивна и полуинтензивна нега, анестезиолошка амбуланта и центар за болка.
Оперативните сали се опремени со апарати за анестезија, неинвазивен и инвазивен мониторинг.

Во оперативен блок се изведуваат следните процедури:

 • Општа едндотрахеална анестезија
 • Спинална анестезија
 • Епидурална анестезија за интраоперативна и постоперативен третман на болка
 • Регионални блокови – цервикален блок, феморален блок, аксиларен блок и други
 • Бронхоскопија
 • Пласирање на инвазивни линии како што се аретриски линии, централни венски катетери, пласирање катетри за дијализен третман, пласирање на интрааортна балон пумпа
 • Перкутано пласирање на тораклан дренови
 • Итна трахеотомија – перкутана.

Одделите за интензивна и полуинтензивна нега се опремени со инвазивен и неинвазивен мониторинг, како и респиратори и вакууми на секој болнички кревет.
Во двата оддела е обезбеден негативен притисок. Во склоп на одделите во Клиничката болница “Жан Митрев“  на располагање се и соби за изолација кои се наменети за пациенти со докажани или суспектни инфекции се со цел да се овозможи адекватна превенција на ширење интрахоспитални инфекции или хоспитализација на пациенти на кои им е потребна изолација од други причини.

На интензивна нега се обавуваат следниве интервенции:

 • Постоперативна нега и третман на оперирани болни
 • Интензивна нега за високо критични болни, болни со акутен мозочен инсулт, акутен миокарден инфаркт, белодробна тромбемболија, политраума, акутен респираторен дистрес, кардиоген шок, бубрежна инсуфициенција, септични пациенти, и др.
 • Пласирање инвазивни линии
 • Хемодијализа, хемофилтрација
 • Интрааортна балон пумпа
 • ЕКМО – екстракорпорална мембранска оксигенација
 • Пласирање торакални и абдоминални дренови
 • Перкутано пласирање трахеостома, гастростома и цистостома
 • Плеврални, перикардни и перитонеални пункции
 • Системска озон терапија

Педијатриска интензивна нега

Единицата за падијатриската интензивна нега и терапија, опфаќа кардиохируршка интензивна нега на педијатриски пациенти (педијатриски пациенти од доенечки период се до 16 годишна возраст по кардиохируршка корекција на вродена срцева мана) како и неонатална интензивна нега (неонатуси од прв ден по раѓање).

Единицата за педијатриска интензивна нега располага со бебитерми, инкубатори, респиратори, перфузери, овлажнувачи, небулизатори, ултравиолетови ламби.


Анестезиолошка амбуланта 

Анестезиолошката амбуланта опфаќа анестезиолошки преглед на планираните пациенти за операција, анестезиолошка поддршка на амбулантски интервенции како гастроскопија, колоноскопија, цистоскопија, пласирање ЈЈ сонди, ангиографски интервенции кои бараат аналгоседација и третман на хронична болка.