Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Аудитивни евоцирани потенцијали и потенцијалите на мозочно стебло – БАЕП

БАЕП е безболен и многу прецизен метод во диференцирањето на оштетувањата на слушниот пат. Може да се користи повеќекратно и да се следи прогнозата на заболувањето.

Индикации:

  • вртоглавиците и пореметувањата на рамнотежата;
  • мозочни удари на мозочното стебло;
  • каротидна болест;
  • демиелинизаторни заболувања;
  • дегенративни заболувања;
  • неурином на н. Акустикус и тумори на понтоцеребеларниот агол;
  • диференцирање накоматозни состојби и мозочна смрт.