Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Кардио-хируршки интервенции кај педијатриски пациенти

 

 • Поправка на одсатен пулмонален залисток (Absent pulmonary valve repair)
 • Корекција на аномален влив на пулмонални вени (Парцијален)
 • Корекција на аномален влив на пулмонални вени (Комплетен)
 • Аортна стеноза (Росс процедура)
 • Корекција на аорто-пулмонален прозор
 • Атријален свич операција (JAtene)
 • Корекција на атријален септален дефект (Комплетен)
 • Корекција на атријален септален дефект (Парцијален, Primum ASD)
 • Би-дирекционален Глен шант
 • Б-Т шант процедура
 • Решавање на коарктација на аорта
 • Палијација на double inlet left ventricle (PA banding, B-T shunt, Glenn, Hemi Fontan, Fontan)
 • Корекција на double outlet десна комора
 • Корекција на ебштајн аномалија
 • Процедура Фонтан
 • Hemi-Fontan процедура
 • Корекција на хипопластично лево срце (Norwood procedure, Sano modification of Norwood, Glenn, Hemi fontan, Fontan)
 • Корекција на прекинат аортен лак
 • Konno процедура
 • Корекции на митрална валвула
 • Norwood процедура
 • Лигирање на перзистентен дуктус артериозус
 • Бендинг на пулмонална артерија
 • Корекција на пулмонална стеноза
 • Rastelli операција
 • Процедура Senning
 • Комплетна корекција на тетралогија фало
 • Корекција на транспозиција на големи крвни садови
 • Корекција на трикуспидна атрезија (PA banding, B-T shunt, Bi-directional Glenn, Heni Fontan procedure)
 • Корекција на трункус артериосус
 • Корекција на васкуларен ринг (Double aortic arch, Right aortic arch with left sided patient)
 • Корекција на вентрикуларен септален дефект