Педијатриска кардиологија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Педијатриска кардиологија

Конгениталните срцеви дефекти преставуваат проблеми со срцевата структура кои се присустни уште од раѓање. Овие дефекти вклучувааат:

 • Дефекти на внатрешните ѕидови на срцето
 • Дефекти на валвулите во срцето
 • Дефекти на артериите и вените кои носат крв во срцето и надвор од него, во телото.

Конгениталните срцеви дефекти го менуваат нормалниот проток на крвта низ срцето. Ова настанува како последица на недоволно развиени делови на срцето пред раѓање.

Конгениталните дефекти не предизвикуваат градна болка или други болни симптоми.Тешките дефекти предизвикуваат знаци и симптоми, најчесто кај новороденчиња и вклучуваат:

 • Брзо дишење
 • Слаба циркулација

Има многу типови на конгенирални срцеви дефекти, кои може да бидат едноставни дефекти без симптоми до комплексни дефекти со тешки, живото- загрозувачки симптоми. Примери на конгенитални дефекти се:

 • Атријален септален дефект
 • Вентрикуларен септален дефект
 • Стеноза на пулмонална валвула
 • Коарктација на аорта
 • Десно вентрикуларна хипертрофија
 • Тетралогија Фалот (комбинација од неколку дефекти)

Во зависност од тежината, сложеноста и типот на самиот дефект, истиот може да биде третиран со катетеризациска процедура (интервентно) или пак со отворена операција на срце. Постојат и дефекти за чиј третман се користи комбинација и од двата типа на третман поради сложеноста на дефектот.

Операција на отворено срце кај деца со вродени срцеви маани се препорачува во случаите каде дефектот не може да биде третиран со интервентна процедура.

 • Затварање на комуникациите помеѓу коморите и предкоморите со пач пластика
 • Реконструкција или замена на срцевите валвули
 • Отварање на артериите или отворите на срцевите валвули
 • Реконструкција на комплексни дефекти кои вклучуваат проблеми со крвните садови во близина на срцето (недоволно развиени или поставени на погрешна локација).

Во оптималниот третман на децата кои се со вродени срцеви маани кои се одликуваат со промени во ритамот на срцето, се применува и имплантирање на пејсмејкери и кардиовертер дефибрилатори (ICDs). Пејсмејкерот служи за да го регулира абнормалниот срцев ритам, додека дефибрилаторите служат за корекција на живото-загрозувачките  пореметувања на ритамот.

Услуги

 • Преглед од педијатриски кардиолог
 • ЕКГ
 • Ехокардиографија со доплер
 • Ергометрија (срцев стрес тест)
 • 24-часовен Холтер за крвен притисок
 • 24-часовен Холтер ЕКГ
 • Интервенции на вродени срцеви мани
 • Операции на деца вродени срцеви маани