Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Informata të karakterit publik

LISTA E INFORMATAVE

Spitali i specializuar për sëmundje kirurgjike Zan Mitrev Shkup ekziston që nga data 01.03.2000.
Adresa: rr. „Bledski Dogovor“ nr. 8
1000 Shkup, Maqedoni

Telefon: 02/3091-484
Fax: 02/3091-499
Е-mail: info@zmc.mk

Web-faqe: www.zmc.mk

Personi zyrtar për ndërmjetësim me informata për kërkuesit e informatave të karakterit publik eshte

Emilija Stoilkova

Telefon: 02/3091-500
e-mail: emilija.stoilkova@zmc.mk

LISTA E INFORMATAVE TË KARAKTERIT PUBLIK

Rregullore:

Ligji për kujdesin shëndetësor
Ligji për kujdesin shëndetësor
Udhëzuesi për mënyrën dhe procedurën e zbatimit të Ligjit për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Ligji për evidenca në fushën e shëndetësisë
Ligji për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve
Ligji për sigurim shëndetësor
Ligji për informata
Vendim për përcaktim të kompensimit për shpenzime materiale për informata të dhëna nga bartësit e informatave

Formularë

Formular për kërkesë për qasje tek informatat me karakter publik
Formular për ankesë