Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Shkencë

Qëllimet strategjike për zhvillimin e shkencës në Zan Mitrev Clinic, Shkup, Republika e Maqedonisë

 • Organizimi dhe theksimi i veprimtarisë shkencore ekzistuese
 • Organizimi dhe standardizimi i raportimit dhe ekzekutimit të projekteve shkencore
 • Rritja e intensitetit të publikimit të rezultateve shkencore
 • Implementimi i standardeve ndërkombëtare në përgatitjen dhe dorëzimin e punimeve shkencore
 • Rritja e vëllimit të publikimit të librave dhe monografive
 • Angazhimi i vazhdueshëm i punonjësve në punën shkencore
 • Vlerësimi stimulativ i punës shkencore

Përkatësimi (Punësimi)

 • Të gjithë punonjësit në institucionin privat shëndetësor “Zan Mitrev”, Shkup, duhet ta vendosin adresën e institucionit në dokumentat e tyre të përgatitura dhe në profilet shkencore (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Punonjësit e përzgjedhur si ekip mësimdhënës në Universitetin “Goce Delcev”, Shtip, duhet të shtojnë adresën e këtij universiteti (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia; Faculty of Medical Sciences, University Goce Delchev, Shtip, Republic of Macedonia).
 • Punonjësit në ISHP Zan Mitrev, Shkup, të cilët janë të punësuar në një ndërmarrje tjetër të përbashkët (nëse janë të regjistruar si punonjës të dyfishtë dhe në ISHP Zan Mitrev, Shkup) i vendosin të dyja punësimet (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia; BioEngineering LLC, Skopje, Republic of Macedonia). Në të kundërt vendosin vetëm punësimin në Spitalin e Specializuar për sëmundje kirurgjikale Zan Mitrev, Shkup (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Dorëzimi dhe realizimi i projekteve shkencore në të cilat përdoren rezultate, pacientë, materiale , etj. nga ISHP Zan Mitrev, Shkup duhet të vendosin adresën e këtij institucioni si bartës ose partner (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Patentat dhe të drejtat e tjera të pronësisë industriale i përkasin ISHP Zan Mitrev, Shkup (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).

Punimet e botuara futen në bazat e të dhënave shkencore dhe profile shkencore:

 • ORCID (https://orcid.org/)
 • ResearcherID (http://www.researcherid.com/)
 • GoogleScholar (https://scholar.google.com/)
 • ResearchGate (https://www.researchgate.net/)
 • Mendeley (https://www.mendeley.com/)
 • Linkedin (https://www.linkedin.com/)
 • PubGet (http://pubget.com/)
 • Loop (http://loop-discovery.frontiersin.org/)

Literatura

 • Newman ME. The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2001 Jan 16;98(2):404-9.
 • Spiroski M. Semantic Analysis of Macedonian Medical Abstracts Indexed in the PubMed Database using GoPubMed. Maced J Med Sci. 2013 June 15; 6(2):135-140.