Ugovorite pregled

Schedule a review

389 2 3091500

Tima Zan Mitrev

Back to Doctors

Doc. Dr. Konstantin Mitev

Hirurg traumatolog

Mesto rođenja:

Skopje, Makedonija

E-mail:

konstantin.mitev@zmc.mk

1987-1991   

Srednja škola “Nikola Karev”, Skoplje

1991-1997

Medicinski fakultet,  Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije –  Skoplje, doktor medicine

1997-1998

Zdravstveni dom, Skoplje

1998

Položen državni ispit dana 23.10.1998 godine.

1998

Jednomesečni boravak u St. Akeršusu, Oslo, Norveška

1998-2001

Gradska hirurška bolnica Sv. Naum Ohridski, Skoplje

1999

Osnovni kurs osteosinteze proksimalnog femura i tibije u organizaciji Evropske asocijacije za ortopediju I traumatologiju, održan u Skoplju, oktobar 

2001

Kurs o sportskim povredama, organizovan pod pokroviteljstvomMeđunarodnog olimpijskog komiteta, Skoplje, Mart

2001-2005

Specijalizacija opšte hirurgije

2002

Napredni kurs osteosinteze, održan na Bledu, Slovenija, pod pokroviteljstvom AO/ASIF-a

2002

Jednomesečni stručni boravak na Klinici za traumatologiju na Kliničkom centru Ljubljana

2005

Naprdni kurs  radionica iz artroskopije u Otočcu, Slovenija 2005 godine

2005

Napredni kurs artroskopije u Varni, Bugarska

2009

Jednomesečni stručni boravak na Klinici za sportsku traumatologiju u Uhingenu, Nemačka

2009

Završene postdiplomske studije traumatologije

2010

Odbrana magistarskog rada i stečena titula Magistra medicinskih nauka

2010

Asistent hirurgije na Medicinskom fakultetu, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje

2011

Prihvaćena doktorska teza iz oblasti artroskoskog tretmana zglobne hrskavice kolena

2012

Specijalista – hirurg na Odelenju za ortopediju i traumatologiju , u Specijalnoj bolnici Filip Vtori

2012 Оktobar

Stručni boravak na Klinici za ortopediju i traumatologiju  Akromion – R. Hrvatska

2012

Asistent na Medicinskom fakultetu, Goce Delčev, Štip, iz oblasti hirurgije

2013 Аpril

Pozvani predavač iz savremenog tretmana  oštećenja zglobne hrskavice kolena u organizaciji MADOT-a

2013 Мај

Тoronto, Каnada –izabran u Komitetu ISAKOS-a kao coordinator za Istočnu Evropu

2014 Јul

Odbrana doktorske disertacije pod naslovom “Evaluacija kliničkih rezultata metodot artroskopskog mikrofakturisanja u tretmanu oštećenja zglobne hrskavice kolena” stiče naziv Doktora medicinskih nauka

2015 Januar

Stručni boravak na klinici za sportsku traumatologiju u Uhingenu, Nemačka

2015 Oktobar

Izabran za nastavno-naučno zvanje docent traumatologije na  Medicinskom fakultetu Univerziteta Goce Delčev, Štip

 1. Ortopedsko – traumatološki pregledi kod obolenja, povreda i poremećenja mišićnoskeletnog sistema uključujući kosti, zglobove, mišiće, ligament, tetive 
 • Povrede motornog sistema mekih tkiva, zglobova i kostiju
 • Deformiteti lokomotornog sistema
 • Infekcije mišićnoskeletnog sistema
 • Metalna obolenja lokomotornog sistema
 • Mišićno skeletni tumori lokomotornog sistema
 • Reumatološka obolenja lokomotornog sistema
 • Degenerativna obolenja zglobova
 1. Ambulantske procedure – Aplikacija intraartikularnih  i periartikularnih injekcija.
 • PRP
 • Kortikosteroidi
 • Lokalni anestetici
 • derivati hijaluronske kiseline
 • repozicija zglobova
 • postalvjanje gipsane imobilizacije
 • ortoze, pojasevi

Operacije

 • Nekotkivne operacije
 • Operacije kostiju
 • Opercije na zglobovima
 • Hirurški tretman

Mekotkivne operacije

 • Dekompresija živaca/tunel karpal,kubital karpal,tarsal tunel sindrom
 • Tenotomije (otpuštanje tetiva)  i tendoze
 • Rekonstrukcija tetiva
 • Biopsija mekotkivnih struktura
 • Uklanjanje mekotkivnih tumora
 • Sinovektomije zglobova

Artroskopije –  Minimalno invazivne procedure na zglobovima

Artroskopija kolena

 • menisketomija, rekonstrukcija prednjeg ukršenog ligamenta, ligamenti, transplantacija hrskavice, uklanjanje slobodnog zglobnog tela, hondromalacija, mikrofrakturisanje, lateralno oslobađanje.

Artroskopija ramena

 • subakromijalna dekompresija, burzektomija, uklanjanje kalcijumskog depozita, tretman rotatorne manšete

Artroskopija skočnog zgloba

 • Sinovektomija, uklanjanje slobodnog tela, koštani i mekotkivni impičment tretman hrskavice

Artroskopija ručnog zgloba

 • Uklanjanje slobodnog zglobnog tela, hondromalacija, sinovektomija
 1. Hirurški tretman kostiju – preloma 
 • Osteosinteza – unutrašnja fiksacija preloma dugih i kratkih kostiju
 • Reosteosinteza i transplantacija kosti
 • Ekstrakcija alenteze /osteosintetski materijal / iz dugih I kratkih kostiju
 • Korektivne osteotomije dugih I kratkih kostiju
 • Uklanjanje benignih i malignih tumora kostiju
 • Hirurško lečenje osteomijelitisa
 1. Hirurški tretman zglobova
 • Primažrna artroplastika zglobova /proteze zglobova 
 • Artrodeza zglobova
 • Stabilizcija zglobova
 • Hirurško lečenje periprostetskih infrkcija
 1. Hirurški tretman osteomijelitisa i peripostateske infekcije mekih tkiva. Kostiju i zglobova vakuum tretmanom
 • Makedonska asocijacija-Маdot
 • Nemačka asocijacija za artroskopiju- АGА
 • Svetska internacionalna asocijacija za artroskopiju –ISAKOS 
 • Predsednik Trauma foruma u okviru МАDOT-a
 • Aktivan član istraživačkog odbora u Nacionalnoj fondaciji za transplantaciju Republike Makedonije
 1. Lezije artikulirajuće hrskavice zgloba kolena: Incidenca i korelacija između artroskopskog nalaza  magnetne resonance. Konstantin Mitev, Slobodan Vučkov, Nebojša Nastov, Goran Aleksovski, Mihailo Ivanovski.Medicus 2009,vol.XII(2);146-151
   
 2. Minimalno invazivna osteosinteza, metoda izbora kod tretmana subtrohanternih fraktura. Konstantin Mitev, Slobodan Vučkov, Nebojša Nastov, Goran Aleksovski, Mihailo Ivanovski .Medicus 2008,vol.X(2);160-165
   
 3. Artroskopska evaluacija i tretman  lezija zglobne hrskavice kolena. Mitev Konstantin,Nastov N, Ivanovski М.:Acta Morphologica 2010:vol 7(1);47-51
   
 4. Minimalno invazivna perkutana osteosinteza s pločicom u tretmanu preloma distalne tibije. Nastov Nebojša, Vučkov S,  Mitev Konstantin, Ivanovski М. Acta Morphologica 2010:vol 7(1):52-59
   
 5. Minimalna osteosinteza u tretmanu spoljnih i tropartitnih fraktura proksimalnog humerusa, Slobodan Vučkov, Kamiloski V, Konstantin Mitev, Nebojša Nastov, Goran Aleksovski, Mihailo Ivanovski , Acta chirurgica Macedonica .vol.2,No1:2003 ,21-28.
   
 6. Autologous Chondrocyte Implantation – Artrocel – 3D in knee cartilage repair, Konstantin Mitev, Dimitar A Jontschew, Igor Kaftandziev, Trpeski Sime, Trpkovska Biljana, Kosova Journal of Surgery Vol.6 No1 2012
   
 7. Посттрауматски мекоткивен импиџмент на скочен зглоб: артроскопски наод и клинички резултати, Константин Митев, МАНУ Прилози 2014 Posttraumatski mekotkivni impičment skočnog zgloba: artroskopski nalaz i klinički rezultati, Konstantin Mitev, MANU. Prilozi 2014)
   
 8. Евалуација на клиничките резултати после третман на  оштетувањата на зглобната рскавица на коленото со методата на артроскопско микрофрактурирање, Константин Митев, Acta Anatomica Morphologica 2013 г (Evaluacija kliničkih rezultata posle tretmana oštećenja zglobne hrskavice kolena metodom artroskopskog mikrofakturisanja, Konstantin Mitev Acta Anatomica Morphologica 2013 godine.