Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Топ 5 процедури и дијагнози

Во досегашната работа на болницата, топ процедури кои се работат се следниве:

  1. Стеноза на аортна валвула -Аortic valve stenosis
  2. Ангина пекторис- Аngina pectoris
  3. Оклузија на каротидните артерии-Оcclusion of carotid arteries
  4. Оклузија на периферните артерии- Оcclusion of peripheral arteries
  5. Дисекција на торакална аорта-Dissection of thoracic aorta