Водичи, упатства, стандарди и политики - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Водичи, упатства, стандарди и политики

Накусо, Водич ни дава приказ како да оствариме некоја задача, процедура (упатство) ни го дефинира редоследот на чекорите [тоа е всушност Упатство за работа или Стандардна оперативна постапка (СОП)], додека стандардот го дефинира најмалото ниво под кое не може да има промени. Политика е највисоко ниво на исказ (дефиниција) еднакво за целокупната организација (Слика 1). Како што може да се види од пирамидата на овие поими, најголем број документи се потребни за дефинирање на политиките на една установа, помалку се потребни за дефинирање на стандардите, уште помалку се потребни за дефиниции на упатствата, и најмал број треба за водичите.

Водич:

 • Збор од совети како да се постапува во определена состојба.
 • Препорачана, но не е обрзно контролирана.
 • Пример: Водич за дискриминација на вработените; Водич за фармакогенетика на Клопидогрел.
 • Дополнително: „Водич“ значи Препорака само со цел за водење

 

Процедура (Упатство)

 • Низа од детални стапки за да се оствари крајот
 • Стапка по стапка Упатство за остварвање
 • Пример: Стандардна оперативна процедура (СОП), Медицинска процедура
 • Дополнително: доаѓа од „процес“; утврден начин нешто да се направи 

Стандард

 • Прифатливо ниво за квалитет или достигнување
 • Мерливи обврзни контроли со ниско ниво
 • Пример: Стандард на живеење, стандардна големина
 • Дополнително: Ние не ги правиме и не ги пишуваме стандардите, ние нив ги следиме 

Политика

 • Препорачани изјави на високо ниво кои ја штитат информацијата низ бизнисот
 • Правила на бизнисот за коректно и постојано оденсување кон персоналот (вработените) за да се обезбеди согласност
 • Пример: Политика за начинот на облекување, Политика за болеснички отсуства, Политика за електронска пошта и Интернет
 • Дополнително: „Политика“ – обезбеди дисциплина и согласност