Vereinbaren Sie einen Termin

Schedule a review

00389 2 3091 484

Zan Mitrev Team

Back to Doctors

Dr. Elvis Aleksovski

Anästhesist

Place of birth:

Stip, Mazedonien

E-mail:

elvis.aleksovski@zmc.mk

1982-1986 Средно медицинско училиште „Др. Панче Караѓозов“ – Скопје, отсек медицински сестри- техничари
1986-1987 Отслужување на воен рок
1987-1994 Студии по општа медицина на Медицински факултет – Скопје
27.10.1995  Положен државен испит и добивање лиценца за работа
1996-2001 Доктор на медицина – матичен лекар во ПЗУ „Нина медикал“ – Скопје
04.05.2001 Вработување на  Универзитетска Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување – Скопје
29.11.2006 Положен специјалистички испит по специјалноста анестезиологија со реанимација и добиено звање – специјалист по анестезиологија с
2007 Раководител на отсек за амбулантна анестезија и третман на болка при КАРИЛ – Скопје
2008 Избор за помлад асистент на Медицинскиот Факултет –Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ по предметот анестезиологија со реанимација
1999-2012 Раководител на отсек во Централна интензивна нега при КАРИЛ – Скопје
2011 Избор за асистент на Медицински факултет – Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ по предметот анестезиологија со реанимација
2010-2012 Раководител на отсек за Неонатална Анестезија во Детска хирургија при КАРИЛ – Скопје
02.10.2012 ПЗУ Специјална болница „Филип Втори“

ПРОФЕСИОНАЛНО УНАПРЕДУВАЊЕ:

 • 2004г. шести курс, прв циклус на постдипломска настава на Катедрата по анестезиологија и реанимација при Медицински факултет – Скопје, Европска фондација за едукација во анестезиологија ( F.E.E.A)  „Анестезија, организација, пациент и операција“
   
 • 2005г. прв курс, втор циклус на постдипломска настава на Катедрата по анестезиологија и реанимација при Медицински факултет – Скопје, Европска фондација за едукација во анестезиологија ( F.E.E.A)  „Анестезија, респирација, торакс “.
   
 • 2006г. втор курс, втор циклус на постдипломска настава на Катедрата по анестезиологија и реанимација при Медицински факултет – Скопје, Европска фондација за едукација во анестезиологија ( F.E.E.A)  „Срце, циркулација и анестезија “.
   
 • 2007г. трет курс, втор циклус на постдипломска настава на Катедрата по анестезиологија и реанимација при Медицински факултет – Скопје, Европска фондација за едукација во анестезиологија ( F.E.E.A)  „Интензивно лекување, итна медицина, крв и трансфузија на крв“.
   
 • 2008г. четврти курс, втор циклус на постдипломска настава на Катедрата по анестезиологија и реанимација при Медицински факултет – Скопје, Европска фондација за едукација во анестезиологија ( F.E.E.A)  „Мајка, дете, несакани дејства на лекови“.
   
 • 2008г. Школа по анестезиологија, КМЕ курс  1 – „Инхалациска анестезија “ – здружение на лекари по анестезиологија, реанимација и интензивно лекување – Катедра по анестезиологија со реанимација, Медицински факултет – Скопје.
   
 • 2009г. петти курс, втор циклус на постдипломска настава на Катедрата по анестезиологија и реанимација при Медицински факултет – Скопје, Европска фондација за едукација во анестезиологија ( F.E.E.A)  во Дојран „ Невроанестезија, локорегионална анестезија и терапија на болка“ .
   
 • 2009г. Школа по анестезиологија, КМЕ курс 2 – „Инхалациска анестезија “ – здружение на лекари по анестезиологија, реанимација и интензивно лекување – Катедра по анестезиологија со реанимација, Медицински факултет – Скопје.
   
 • 2010г. шести курс, втор циклус на постдипломска настава на Катедрата по анестезиологија и реанимација при Медицински факултет – Скопје, Европска фондација за едукација во анестезиологија ( F.E.E.A)  во Дојран „ Анестезија, организација, пациент и операција“.
   
 • 2010г. „4ти конгрес на анестезиолози на Р.Македонија“-Охрид.
   
 • 2011г.„Интернационална школа за детска анестезија“ , Универзитет Белград – Медицински Факултет – Универзитетска Детска Клиника Белград – Р. Србија.
   
 • 2011г. Анестезиолошка Школа –  – здружение на лекари по анестезиологија, реанимација и интензивно лекување – Катедра по анестезиологија со реанимација, Медицински факултет – Скопје – „Анестезиологија во новата декада“ , техники и мониторинг.
   
 • 2011г. КМЕ„ Новини во детска хирургија“-Здружение на детски хирурзи-меѓународно учество-Кичево.
   
 • 2012г.„ Интернационална летна школа по детска анестезија“-Белград-Србија, Универзитет Белград – Медицински Факултет – Центар за континуирана медицинска едукација.
  • Прв дел: Ризични педијатриски пациенти.
  • Втор дел: Најсовремени теми во детската анестезиологија и интензивна терапија.
    
 • 2012г. Ст. Состанок –„ Медицина заснована на докази и новини во детска хирургија и детска анестезиологија “-Скопје.

Процедури

 • Општа анестезија
 • Регионална анестезија 
 • Кардио анестезија
 • Педијатриска анестезија
 • Анестезија кај кардио-интервентни процедури кај деца и возрасни
 • Амбулантска анестезија
 • Поставување на инвазивен мониторинг
 • Интензивно лекување
 • Транспорт на критично болни пациенти
 • Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на  Р.Македонија
 • Здружение на лекари за третман на критично болни пациенти
 • Македонско лекарско друштво
 • Лекарска комора на Република Македонија