Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по нефрологија

Place of birth:

E-mail:

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

2011

Европска Диплома за Трансплантација на бубрези

1995

Супспецијалист нефролог, Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1990

Докторат на медицински науки, Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1980

– Специјалист Интернист, Медицински Факултет Скопје, Македонија

– Магистер по медицински науки за нефрологија , Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1974

Доктор по медицина, Медицински факултет Скопје, , Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1976-1980

Специјализација по Интерна Медицина

 

2013 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Субспецијалист по нефрологија, Клиничка болница Жан Митрев, Скопје, Македонија

1991-2013

Шеф на Одделение за трансплантација на бубрег при Универзитетската Клиника за нефрологија Скопје

1975-2013

Универзитетска Клиника за нефрологија, Медицински факултет

2009-2011

Придружен професор на Клиниката за нефрологија , дијализа и трансплантација во Болницата Kremlin Bicetre – Paris

2003

Редовен професор по Интерна Медицина

1998

Визитинг Професор – Sérvice de néphrologie, Hôpital Necker – Париз

1997

Вонреден Професор по Интерна Медицина

1991

Доцент по Интерна Медицина, Медицински Факултет Скопје

1974 – 1990

Лекар специјалист вработен на Одделение за дијализа и трабнсплантација на бубрег при Клиниката за нефрологија

1985

Асистент по Интерна Медицина, Медицински факултет Скопје,

 

2009-2011

Sérvice de Nephrolige, Dialyse et Transplantation, Kremlin Bicétre Hospital, Paris. Chef de service: Prof Dr Bernard Charpantier

1998

Sérvice de Néphrologie- Necker Hospital: Prof Dr Tilman Drueke

1994

Kantonspital Basel, Klinik fur Nephrologie und Transplantation: Leiter: Prof Dr Gilbert Thiel

1993

Department of Nephrology and Transplantation, Royal Free Hospital, London, UK. Head: Prof Dr John Moorhead

1988

Forschung Nephrologie – Rostock  – DDR. Leiter: Prof Dr Dieter Falkenhagen

1986-1987

Специјализација по бубрежна трансплантација  – Unité de transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris. Chef de Service: Prof Dr Henri Kreis

 

 

 

 

 

2009

Државна награда “ Гоце Делчев“ за објавено научно дело “ Хронична Бубрежна Болест – епидемиологија, клиника и терапија“

2000

Државна награда “ 11 Октомври“ за воведување на трансплантација на бубрези во Македонија

 

1994-2004     Претседател на Здружението по нефрологија при МЛД во два мандати

2006-              Оснивач и Претседател на Македонското Здружение за Трансплантација на органи и ткива

2012-              Претседател на Македонската секција на Балканска Медицинска Унија

2012-              Член на Советот на Франкофонското Здружение за трансплантација

2009-2019     Член на ELPAT работна група за етички аспекти на трансплантација на бубрези и ткива

1974 – 2019  Членство во следните Асоцијации и Здруженија

  • Здружение на Нефролозите на Македонија
  • Здружение на нефролозите на Југославија
  • Европско Здружение за Дијализа и Трансплантација
  • Интернационално Здружение по Нефрологија
  • Интернационално Здружение за вештачки органи
  • Интернационално Здружение за трансплантација
  • Европско Здружение за трансплантација на органи
  • Франкофонско Здружение за трансплантација

Автор и коавтор на преку 200 публикации објавени in extenso од кои 62 поместени на Медлајн, претежно  со импакт фактор

Учесник како презентер автор и/или коавтор на сите позначајни состоноци по нефрологија и трансплантација на бубрези

Уредник на поглавјето Нефрологија во учебникот по Интерна Медицина издадено од Медицинскиот Факултет и Катедрата по Интерна Медицина  2004

Автор на Монографијата “ Хронична Бубрежна Болест“, Катедра по Интерна Медицина, Медицински факултет во Скопје, 2009

Автор и коавтор на монографијата “ HOTT Project“ како публикација од Европскиот проект 2012-2016

Ментор на 3 докторски дисертации одбранети на Медицинскиот Факултет во Скопје и уште на 3 кои се во завршна фаза

Ментор на 2 магистерски трудови одбранети на Медицинскиот Факултет во Скопје и Факултетот за исхрана на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола

Учесник и главен истражувач на два меѓународни проекта и 4 домашни финансирани од Министерството за наука на Република Македонија и МАНУ.

Член на Редакциски Одбори и рецензент на повеќе меѓународни списанија со Импакт Фактор

Англиски

Српски