Request an appointment

Request an appointment

00389 2 3091 484

Zan Mitrev's Team

Back to Doctors

Prim. Jovan Mircevski MD

Subspecialist in abdominal surgery

Place of birth:

Berovo, Macedonia

E-mail:

jovan.mircevski@zmc.mk

 1. Мирчевски Ј., Секуловски К., Босковски Т., Црвенков Б.,
  Цефалицна дуоденопанкреатектомија при лекуванје на малигномите на главата на панкреасот и периампуларната регија, Зборник на трудови на конгрес на хирурзите на Македонија Охрид 1995 стр. 33
 2. Мирчевски Ј., Бошковски Т., Секуловски К., Црвенков Б., Деспотовски В., Божиновска Г. , Новески Л.
  Аденом на жолчното кесе – приказ на случај ( видеопрезентација), Зборник на трудови, 14 -ти Конгрес на лекарите на Мак. Охрид, 1995 стр. 6
 3. Мирчевски Ј., Секуловски К., Бошковски Т., Црвенков Б.,
  Цефалична дуоденопанкреатектомија код лечења малигнома главе панкреаса и периампуларне регије (Парк – Хебиере – ова модифокација), 19-ти Конгрес на хирурзи на Југославија.
 4. Мирчевски Ј., Секуловски К., Несковски М. , Димитровски Ц. , Деспотовски В., Црвенков Б., Новески Л., Ивчев Ј. .
  ?Insulinoma of the head of the pancreas-a case report”, 5-ти Конгрес на гастроентеролозите и хепатолозите, Зборник на трудов 1996,131.
 5. Мирчевски Ј.
  Хирургија на панкреасот со можностите на пероперативната ултасонографија, Македонско здружение по гастоентерохепатологија, Стручен состанок, Тетово 28.11.1997 (усно излагање – слајдови)
 6. Мирчевски Ј…
  Нашето искуство со ресекциите при карциномот на панкреасот и периампуларната регија
  Мак. лекарско друштво, Здружение на хирурзите на Македонија, 5-ти стручен состанок, Струга, 5-7 јуни 1998г. (усно излагање-слајдови).
 7. Мирчевски Ј., Црвенков Б., Секуловски К., Бошковски Т., Деспотовски В., Старделова К., Коминовски З., Новски М.В., Божиновска Г., Томевски Д.,
  Хируршко лекување на малигномите на дуоденопанкреатичната регија – наше искуство, 6-ти Конгрес од гастроентерологија и хепатологија, Зборник на трудови стр. 28/септ. 2000
 8. Мирчевски Ј., Црвенков Б., Секуловски К., Бошковски Т., Деспотовски В., Старделова К., Коминовски З., Миновски В., Божиновска Г., Томевски Д.,
  ?Surgikal treatment of Duodenalpancreatio region malignoms- our experience?, Интернационална гастроентерологија бр.3 , Септември 2000/ стр.127/8
 9. Мирчевски Ј., Секуловски К., Димитровски Ч., Нешковски М., Попова Р., Деспотовски В.
  Наше искуство со хируршкото лекување на инсулиномите, Прв македонски конгрес по ендокринологија и метаболни нарушувања, Зборник на трудови абстракти , Октомври 2000, стр.108 и 176.
 10. Мирчевски Ј., Нешковски М., Деспотовски В., Балабанова М., Димитровски Ч., Богоев м., Петрушевска Г., Неделковски Д.
  Ретки тумури на панкреасот – Глукагоном “Acta chirurgica Macedonika?, br.2 Скопје, јуни 2003 год.
 11. Мирчевски Ј., Анѓушева Т., Митрев Ж.
  Егзулцериран карцином на главата на панкреасот; приказ на случај, 8-ми македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија, Зборник на трудови Охрид, Македонија , септември 24-27 , стр 26.
 12. Црвенков Б., Мирчевски Ј.
  Шок кај повреди на абдоминалните органи, Медицински билтен на Скопската армиска област бр.3-4 дец. 1986 стр.33
 13. Мирчевски Ј., Секуловски К., Стојановски С.
  Заштита на панкреатојејуностомијата при цефаличната дуоденопанкреатектомија, Македонски медицински преглед бр.3-4 , Скопје 1990 год. Стр.70.
 14. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л., Стравревски Б.
  Колоректални анастомози – споредба на мануелни и инструментални сутури на наш материјал, Зборник на трудови на прв конгрес на хир. На Македонија, Охрид, 1995 год., Стр 42.
 15. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., ., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л., Стравревски Б.
  Предоперативна маханичка припрема и антибиотска профилакса – значаен фактор за успех во колоректалната хирургија, Зборник на трудови на прв конгрес на хирурзите на МАкедонија , Охрид 1995год., стр.36.
 16. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., ., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л.
  Колоректален карцином : анализа на 108 случаи, Зборник на трудови, 14 -ти Конгрес на лекарите на Македонија , Охрид 1995 год. , стр. 244.
 17. Секуловски К., Мирчевски Ј., Црвенков Б.,
  Малигни тумори на црниот дроб и нивниот хируршки третман, Зборник на трудови, 14 – ти Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид 1995год., стр. 434.
 18. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Новески Л., Стојаноски С.
  Езофаго- је јуноанастомоза. Компарација механички и мануелен шаф после тотална гастректомија, 19 – ти Конгрес на хирурзите на Југославија, ” Acta chirurgica Jugoslavica Suplement 1,95 po 12″
 19. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., Стошиќ Д., Јовчевски А.
  Слабости, грешки и компликации при лапароскопската холецистектомија анализа на нашите први 100 воведни операции. 5- ти конгрес на Гастроентеролозите и хепатолозите , Зборник на трудов , 1996 год. , 67
 20. Секуловски К., Мирчевски Ј.
  Нашето искуство со ресекциите на црниот дроб кај малигните тумори
  Здружение на хирурзите на Македонија, 5 – ти стручен состанок , струга, 5-7 јуни 1998 год. ( усно излагање – слајдови)
 21. Серафимов К., Мирчевски Ј.
  Хирургија на жолчното кесе и екстрахепаталните жолчоводи
  Култура, 2003 , стр. 139 ( референце 14) “Aсеse of enormous overfilled gallbladder empyema due to the acute cholecystitis. Personal communication , 2001год.
 22. J. Mirchevski, Zh.Mitrev, Zh. Popov, B. Stavreski, T. Angjuseva, E. Idoski, M. Klincheva. Total duodenopancreatectomy with right radical nephrectomy and retroperitoneal lymph dissection during a malignant tumor of the pancreas with surrounding infiltration. The New Journal of Urology 2013, p.g. 146.
 23. Секуловски К, Црвенов Б., Јовчевски А, Мирчевски Ј., Бошковски Т. Трансекција на езофагусот со степлер во згрижување на езофагеалните варикси при портална хипертензија – 5-ти конгрес на гастроентеролозите и хепатолозите, 19-21.09.1996.год.
 24. Cedomir M Dimitrovski, Nebojsa Pesic, Jovan G Mircevski and Gjorgi Gocev.  Pancreatic Glucagonoma with Normal Glucose Tolerance, International Journal of Endocrinology and Metabolic Disorders, Volume: 3.3
 25. Andonova I, Iliev V, Mirchevski J. Large ovarian endometrioma in 26- years old patient
  1.Department of Gynecology and Obstetrics, Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of North Macedonia
  2. Department of Abdominal Surgery, Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of North Macedonia