Request an appointment

Request an appointment

00389 2 3091 484

Zan Mitrev's Team

Back to Doctors

Tanja Gramosli MD

Spec. in anesthesiology and resuscitation

Place of birth:

Skopje, Macedonia

E-mail:

tanja.gramosli@zmc.mk

1984-1992 Основно училиште ,,Браќа Миладиновци,, Скопје
1992-1996 Средно Медицинско Училиште ,,Др Панче Караѓозов,, Скопје, Македонија
1996-2003 Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија
2004 Доктор по општа медицина, медицински факултет, универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
2004 Специјална Болница по Хируршки Болести “Филип Втори”, Скопје, Македонија
2005 Лиценциран доктор со положен државен испит
2007 Интернационален симпозиум за сепси – Парис, Франција
2007 Напреден курс за CRRT, Белград, Србија
2008 Курс  и европска диплома за Напредно одржување на живот од European Resuscitation Council (UK)
2009-2011 Континуирана постдипломска едукација-Анестиезиолошка школа,Дојран (Cardio circular system, blood and blood derivates from anaesthetic aspect, Respiration, Thorax, Anaesthesia of head and neck, Neuro surgical anaesthesia and intensive healing, loco regional anaesthesia and pain therapy)
2005-2010 Специјализација по Анестезија и интензивно лекување -Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија
2010 Специјалист по Анестезија и интензивно лекување- Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

Процедури

  • Општа анестезија
  • Регионална анестезија
  • Кардио анестезија
  • Амбулантска анестезија
  • Третман на хронична болка
  • Поставување на инвазивен мониторинг
  • Интензивно лекување
  • Транспорт на критично болни пациенти
2005 Лекарска комора на Македонија.
2005 Македонско здружение на анестезиолози
2006 Македонско здружение на кардиолози.