Ugovorite pregled

Schedule a review

389 2 3091500

Tima Zan Mitrev

Back to Doctors

Prim. Dr. Jovan Mircevski

Abdominalni hirurg, subspecijalista

Mesto rođenja:

Berovo, Makedonija

E-mail:

jovan.mircevski@zmc.mk

1965-1971

Medicinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje

1971-1977

Načelnik saniteta Vazduhoplovnog garnizona Petrovec – Skoplje

1978-1982

Specijalizacija Opšte hirurgije na VMA, Beograd

1983-2007

Hirurg u Vojnoj bolnici Skoplje sa raznim dužnostima i funkcijama

1984-1985

Poslediplomske studije Abdominalne hirurgije na Medicinskom univerzitetu u Zagrebu

1992-1994

 

Subspecijalizacija Abdominalne hirurgije na Medicinskom fakultetu, Skoplje

1995

Škola laparoskopske hirurgije, Ljubljana

1997

Primarijus

2002-2006

Podpredsednik Gastroenterohepatologa Makedonije

2005-2007

Proglašen za nacionalnog koordinatora R. Makedonije za upravljanje krizama (Pukovnik-hirurg)  

Оd 2007

Opšti i abdominalni hirurg u Specijalnoj bolnici za hirurgiju Filip Vtori  

2011

Asistent na Fakultetu medicinskih nauka, UGD Štip

 •  

Specijalni boravak u ulmu, Nemačka, škola za hirurgiju gušterače

Operativne intervencije hranovoda

 • Ezofagogastrične resekcije s uspostavljanjem kontinuiteta tankog creva – ezofagointestinoplastika  
 • Еzofagogastroplastika kod korozivnih oštećenja hranovoda
 • Enukleacija benignih Тu jednjaka
 • Saniranje povreda hranovoda
 • Kreiranje ezofagostoma
 • Operativne intervencije na želucu
 • Dvotrećinske resekcije želuca ( Bilroth I i II )
 • Hemiresekcije želuca sa selektivnom vagotomijom  ( Harkins I i II )
 • Gastrektomija i proširena gastrektomija s limfnom disekcijom do izlaza tr.coeliacusa sa ezofagojejunoanastomozom Roux-“Y”
 • „Feeding“ gastrostome
 • Segmentalne resekcije želuca
 • Zbrinjavanje povreda želuca
 • Intervencije na perforacijama želuca
 • Akutna krvarenja iz želuca
 • Krvareći I perforirani ulkusi
 • Operativne intervencije na žučnim putevima
 • Holecistektomije
 • Holedoho,itotomije  Т-drenažom
 • Holodohoduodeno anastomoza
 • Holedohojejuno anastomoza
 • Hepatikojejuno anastomoza
 • Holecistojejuno anastomoza

Operativne intervencije na jetri

 • Abscesi jetre
 • Ehinokokove ciste
 • Zbrinjavanje povreda jetre
 • Leva lobektomija
 • Segmentalna resekcija
 • Metastazektomije

Operativne intervencije na dvanaestopalačnom crevu

 • Povrede duodenuma
 • Divertikule
 • Neo procesi na Vaterovoj papili

Operativne intervencije na gušterači

 • Pseudociste na gušterači
 • Diostalna splenopankreatektomija
 • Subtotalna i totalna pankreatektomija
 • Duodenopankreatektomija cefalika – Vipl-ova operacija
 • Derivacione intervencije na gušterače
 • Insulinom gušterače

Operativne intervencije na tankim crevima – sve vrsta intervencija
Operativne intervencije na deblom crevu

 • Resekcije
 • Desna i leva hemikolektomija
 • Kolektomija
 • Protokolektomija
 • Laparoskpske intervencije
 • Laparoskopska holecistektomija-laparoskosko vađenje žučne kese
 • Laparoskposka splenektomija – laparoskopsko vađenje slezine
 • Laparoskopska hernioplastika
 • Laparoskopska apendektomija – laparoskopsko vađenje slepog creva
 • Laparoskopske resekcije debelog creva
 • Laparoskopske intervencije na tankim crevima
 • Laparoskoske intervnecije na adneksima
 1. Мирчевски Ј., Секуловски К., Босковски Т., Црвенков Б.,
  Цефалицна дуоденопанкреатектомија при лекуванје на малигномите на главата на панкреасот и периампуларната регија, Зборник на трудови на конгрес на хирурзите на Македонија Охрид 1995 стр. 33 (Mirčevski J., Sekulovski K. Boskovski T., Crvenkov B., Cefalična duodenopankreatektomija pri lečenju malignoma glave gušterače I periampularne regije, Zbornik radova na Kongresu hirurga Makedonije, Ohrid 1995 str.33)
   
 2. Мирчевски Ј., Бошковски Т., Секуловски К., Црвенков Б., Деспотовски В., Божиновска Г. , Новески Л.
  Аденом на жолчното кесе – приказ на случај ( видеопрезентација), Зборник на трудови, 14 -ти Конгрес на лекарите на Мак. Охрид, 1995 стр. 6 (Mirčevski J., Boškovski T., Sekulovski K., Crvenov B., Despotovski V., Božinovska G., Noveski L., Adenom žučne kesice – prikaz slučaja (videoprezentacija), Zbornik radova, 14-ti Kongres lekara Makedonije, Ohrid 1995 str.6)
   
 3. Мирчевски Ј., Секуловски К., Бошковски Т., Црвенков Б.,
  Цефалична дуоденопанкреатектомија код лечења малигнома главе панкреаса и периампуларне регије (Парк – Хебиере – ова модифокација), 19-ti Kongres hirurga Jugoslavije 
 4. Мирчевски Ј., Секуловски К., Несковски М. , Димитровски Ц. , Деспотовски В., Црвенков Б., Новески Л., Ивчев Ј. .
  ?Insulinoma of the head of the pancreas-a case report“, 5-ти Конгрес на гастроентеролозите и хепатолозите, Зборник на трудов 1996,131. (5-ti Kongres gastroenterologa I hepatologa, Zbornik radova 1996, 131)
   
 5. Мирчевски Ј.
  Хирургија на панкреасот со можностите на пероперативната ултасонографија, Македонско здружение по гастоентерохепатологија, Стручен состанок, Тетово 28.11.1997 (усно излагање – слајдови) (Mirčevski, J. hirurgija gušterače s mogućnostima peroperativne ultrasonografije, Makedonsko udruženja za gastroenterohepatologiju, Stručni susret, Tetožvo, 28.11.1997)
   
 6. Мирчевски Ј…
  Нашето искуство со ресекциите при карциномот на панкреасот и периампуларната регија
  Мак. лекарско друштво, Здружение на хирурзите на Македонија, 5-ти стручен состанок, Струга, 5-7 јуни 1998г. (усно излагање-слајдови). (MIrčevski, J. Naše iskustvo s resekcijama pri karcinomu gušterače i periampularne regije, Mak. lekarsko društvo, Udruženje hirurga Makedonije 5-ti stručni susret, Struga , 5-7 juna 1998).
   
 7. Мирчевски Ј., Црвенков Б., Секуловски К., Бошковски Т., Деспотовски В., Старделова К., Коминовски З., Новски М.В., Божиновска Г., Томевски Д.,
  Хируршко лекување на малигномите на дуоденопанкреатичната регија – наше искуство, 6-ти Конгрес од гастроентерологија и хепатологија, Зборник на трудови стр. 28/септ. 2000 (MIrčevski J., Crvenkov B., Sekulovski K., Boškovski T., Despotovski V., Stardelova K., Kominovski Z., Novski M.V., Božinovska G., Tomevski D., Hirurško lečenje nalignoma duodenopankreatične regije – naše iskustvo, 6-ti kongres gaostrenterologije I hepatologije, Zbornik radova str. 28/spt. 2000)
   
 8. Мирчевски Ј., Црвенков Б., Секуловски К., Бошковски Т., Деспотовски В., Старделова К., Коминовски З., Миновски В., Божиновска Г., Томевски Д.,
  ?Surgikal treatment of Duodenalpancreatio region malignoms- our experience?, Интернационална гастроентерологија бр.3 , Септември 2000/ стр.127/8 (Internacionalna gewtroenterologija br. 3, septembar 2000/ str. 127/8)
   
 9. Мирчевски Ј., Секуловски К., Димитровски Ч., Нешковски М., Попова Р., Деспотовски В.
  Наше искуство со хируршкото лекување на инсулиномите, Прв македонски конгрес по ендокринологија и метаболни нарушувања, Зборник на трудови абстракти , Октомври 2000, стр.108 и 176. (Mirčevski J., Sekulovski K., Dimitrovski Č., Neškovski M., Popova P., Despotovski v., Naše iskustvo u hirurškom lečenju insulinoma, Prvi makedonski kongres endokrinologije i metabolnih poremećenja, Zbornik radova i apstrakata, oktobar 2000 str. 108 I 176).
   
 10. Мирчевски Ј., Нешковски М., Деспотовски В., Балабанова М., Димитровски Ч., Богоев м., Петрушевска Г., Неделковски Д.
  Ретки тумури на панкреасот – Глукагоном „Acta chirurgica Macedonika?, br.2 Скопје, јуни 2003 год. 8mirčevski, j., Neškovski M., Despotovski V., Balabanova M., Dimitroski Č., Bogoev M., Petruševska G., Nedelkovski D., Retki rumori gušterače – Glukagonom, „Acta chirurgica Macedonika” br. 2, Skoplje, jun 2003 godine).
   
 11. Мирчевски Ј., Анѓушева Т., Митрев Ж.
  Егзулцериран карцином на главата на панкреасот; приказ на случај, 8-ми македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија, Зборник на трудови Охрид, Македонија , септември 24-27 , стр 26. (Mirčevski, J., Angjuševa T., Mitrev Ž., Egzulcerisani karcinom glave gušterače, prikaz slučaja, 8-mi makedonski kongres gastroenterologije i hepatologije, Zbornik radova, Ohrid, Makedonija, septembar 24-27, str. 26).
   
 12. Црвенков Б., Мирчевски Ј.
  Шок кај повреди на абдоминалните органи, Медицински билтен на Скопската армиска област бр.3-4 дец. 1986 стр.33 (Crvenkov B., Mirčevski J., Šok kod povreda abdominalnih organa, Medicisnki bilten Skopske armijske oblasti, br. 3-4 dec. 1986 str.33).
   
 13. Мирчевски Ј., Секуловски К., Стојановски С.
  Заштита на панкреатојејуностомијата при цефаличната дуоденопанкреатектомија, Македонски медицински преглед бр.3-4 , Скопје 1990 год. Стр.70. (Mirčevski J., Sekulovski K., Stojanovski S., Zaštita pankreatojejunostomije kod cefalične duodenopankreatomije, Makedonski medicinski pregled br. 3-4, Skoplje 1990 g. str. 70.
   
 14. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л., Стравревски Б.
  Колоректални анастомози – споредба на мануелни и инструментални сутури на наш материјал, Зборник на трудови на прв конгрес на хир. На Македонија, Охрид, 1995 год., Стр 42. (Boškovski T., Mirčevski J., Sekulovski K., Crvenkov B., Jovčevski A., Stojanovski S., Stošić D., Despotovski V., Nedelkovski D., Galeski D., Božinovska G., Noveski L., Stavrevski B., Kolorektalne anastomoze – uporedba manuelnih i instrumentalnih sutura našeg materijala, Zbornik radova na prvom kongresu hir. Makedonije, Ohrid, 1995 g., str. 42)
   
 15. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., ., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л., Стравревски Б.
  Предоперативна маханичка припрема и антибиотска профилакса – значаен фактор за успех во колоректалната хирургија, Зборник на трудови на прв конгрес на хирурзите на МАкедонија , Охрид 1995год., стр.36. (Boškovski T., Mirčevski J., Sekulovski K., Crvenkov B., Jovčevski A., Stojanovski S., Stošić D., Despotovski V., Nedelkovski D., Galeski D., Božinovska G., Noveski L., Stavrevski B.,, Preoperativna mehanička priprema  i antibiotička profilaksa – značajan factor uspeha u kolorektalnoh hirurgiji, Zbornik radova na prvom kongresu hirurga Makedonija, Ohrid 1995 g., str. 36)
   
 16. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., ., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л.
  Колоректален карцином : анализа на 108 случаи, Зборник на трудови, 14 -ти Конгрес на лекарите на Македонија , Охрид 1995 год. , стр. 244. (Boškovski T., Mirčevski J., Sekulovski K., Crvenkov B., Jovčevski A., Stojanovski S., Stošić D., Despotovski V., Nedelkovski D., Galeski D., Božinovska G., Noveski L.,Kolorektalni karcinom: analiza 108 slučajeva:, Zbornik radova, 14-ti kongres lekara Makedonije, Ohrid 1995 g. str. 244).  
 17. Секуловски К., Мирчевски Ј., Црвенков Б.,
  Малигни тумори на црниот дроб и нивниот хируршки третман, Зборник на трудови, 14 – ти Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид 1995год., стр. 434. (Sekulovski K., Mirčevski J., Crvenkov B., Maligni tumori jetre i njihov hirurški tretman, Zbornik radova, 14-ti kongres lekara Makedonije, Ohrid 1996 g. , str. 434)
   
 18. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Новески Л., Стојаноски С.
  Езофаго- је јуноанастомоза. Компарација механички и мануелен шаф после тотална гастректомија, 19 – ти Конгрес на хирурзите на Југославија, „Acta chirurgica Jugoslavica Suplement 1,95 po 12″ (Boškovski T., Mirčevski J., Noveski L., Stojanoski S. Ezofago-jejujoanastonoza. Uporedba mehaničkog i manuelnog šava posle totalne gastrektomije, 19-ti kongres hirurga Jugoslavije, “ Acta chirurgica Jugoslavica Suplement 1,95 po 12″)
   
 19. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., Стошиќ Д., Јовчевски А.
  Слабости, грешки и компликации при лапароскопската холецистектомија анализа на нашите први 100 воведни операции. 5- ти конгрес на Гастроентеролозите и хепатолозите , Зборник на трудов , 1996 год. , 67 (Boškovski T., Mirčevski J., Sekulovski K., Stošić D., Jovčevski A., Slabosti, greške i komplikacije kod laparosokpske holecistektomije, analiza naših prvih 100 ubodnih operacija. 5-ti kongres Gastroenterologa i hepatologa, Zbornik radova, 1996 g., 67)
   
 20. Секуловски К., Мирчевски Ј.
  Нашето искуство со ресекциите на црниот дроб кај малигните тумори
  Здружение на хирурзите на Македонија, 5 – ти стручен состанок , струга, 5-7 јуни 1998 год. ( усно излагање – слајдови) (Sekulovski K., MIrčevski J., Naše iskustvo sa resekcijama gušterače kod malignih tumora, Udruženje hirurga Makedonije, 5-ti stručni sastanak, Struga, 5-7 juna 1998 g. (usmeno izlaganje – slajdovi). 
   
 21. Серафимов К., Мирчевски Ј.
  Хирургија на жолчното кесе и екстрахепаталните жолчоводи
  Култура, 2003 , стр. 139 ( референце 14) „Aсеse of enormous overfilled gallbladder empyema due to the acute cholecystitis. Personal communication , 2001год. (Serafimov K., MIrčevski J., Hirurgija žučne kesice i ekstrahepatalnih žučovoda, Kultura, 2003, str. 139 (reference 14).
   
 22. J. Mirchevski, Zh.Mitrev, Zh. Popov, B. Stavreski, T. Angjuseva, E. Idoski, M. Klincheva. Total duodenopancreatectomy with right radical nephrectomy and retroperitoneal lymph dissection during a malignant tumor of the pancreas with surrounding infiltration. The New Journal of Urology 2013, p.g. 146.
   
 23. Секуловски К, Црвенов Б., Јовчевски А, Мирчевски Ј., Бошковски Т. Трансекција на езофагусот со степлер во згрижување на езофагеалните варикси при портална хипертензија – 5-ти конгрес на гастроентеролозите и хепатолозите, 19-21.09.1996.год. (Sekulovski K, Crvenov B., Jovčevski A., MIrčevski J., Boškovski T., Transekcija ezofagusa steplerom kod zbrinjavanja ezofagealnih varikasa kod portalne hipertenzije, 5-ti kongres gastroenterologa i hepatologa, 19-21-09-1996 g).
 24. Cedomir M Dimitrovski, Nebojsa Pesic, Jovan G Mircevski and Gjorgi Gocev.  Pancreatic Glucagonoma with Normal Glucose Tolerance, International Journal of Endocrinology and Metabolic Disorders, Volume: 3.3