Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Нинослав Ивановски

Нефролог

Место на раѓање:

E-mail:

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ДИПЛОМИ

 1974               Доктор по медицина, Медицински факултет Скопје, , Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1980….           Специјалист Интернист, Медицински Факултет Скопје

1980…            Магистер по медицински науки за нефрологија , Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1990…..          Докторат на медицински науки, Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

1995…            Супспецијалист нефролог, Медицински факултет Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

2011…           Европска Диплома за Трансплантација на бубрези

КЛИНИЧКИ ТРЕНИНГ:

1975-2013     Универзитетска Клиника за нефрологија, Медицински факултет

1976-1980     Специјализација по Интерна Медицина

1986-1987     Специјализација по бубрежна трансплантација  – Unité de transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris. Chef de Service: Prof Dr Henri Kreis

1988               Forschung Nephrologie – Rostock  – DDR. Leiter: Prof Dr Dieter Falkenhagen

1993               Department of Nephrology and Transplantation, Royal Free Hospital, London, UK. Head: Prof Dr John Moorhead

1994               Kantonspital Basel, Klinik fur Nephrologie und Transplantation: Leiter: Prof Dr Gilbert Thiel

1998               Sérvice de Néphrologie- Necker Hospital: Prof Dr Tilman Drueke

2009-2011     Sérvice de Nephrolige, Dialyse et Transplantation, Kremlin Bicétre Hospital, Paris. Chef de service: Prof Dr Bernard Charpantier

АКАДЕМСКИ ИМЕНУВАЊА

1985              Асистент по Интерна Медицина, Медицински факултет Скопје,

1991               Доцент по Интерна Медицина, Медицински Факултет Скопје

1997               Вонреден Професор по Интерна Медицина

1998               Визитинг Професор – Sérvice de néphrologie, Hôpital Necker – Париз

2003               Редовен професор по Интерна Медицина

2009-2011     Придружен професор по Нефрологија –  Professeur associé , Hôpital Kremlin Bicétre, Université Paris XI

БОЛНИЧКИ ИМЕНУВАЊА

 1974 – 1990  Лекар специјалист вработен на Одделение за дијализа и трабнсплантација на бубрег при Клиниката за нефрологија

1991-2013     Шеф на Одделение за трансплантација на бубрег при Универзитетската Клиника за нефрологија Скопје

2009-2011     Придружен професор на Клиниката за нефрологија , дијализа и трансплантација во Болницата Kremlin Bicetre – Paris

2000               Државна награда “ 11 Октомври“ за воведување на трансплантација на бубрези во Македонија

2009               Државна награда “ Гоце Делчев“ за објавено научно дело “ Хронична Бубрежна Болест – епидемиологија, клиника и терапија“

1994-2004     Претседател на Здружението по нефрологија при МЛД во два мандати

2006-              Оснивач и Претседател на Македонското Здружение за Трансплантација на органи и ткива

2012-              Претседател на Македонската секција на Балканска Медицинска Унија

2012-              Член на Советот на Франкофонското Здружение за трансплантација

2009-2019     Член на ELPAT работна група за етички аспекти на трансплантација на бубрези и ткива

1974 – 2019  Членство во следните Асоцијации и Здруженија

 • Здружение на Нефролозите на Македонија
 • Здружение на нефролозите на Југославија
 • Европско Здружение за Дијализа и Трансплантација
 • Интернационално Здружение по Нефрологија
 • Интернационално Здружение за вештачки органи
 • Интернационално Здружение за трансплантација
 • Европско Здружение за трансплантација на органи
 • Франкофонско Здружение за трансплантација

Автор и коавтор на преку 200 публикации објавени in extenso од кои 62 поместени на Медлајн, претежно  со импакт фактор

Учесник како презентер автор и/или коавтор на сите позначајни состоноци по нефрологија и трансплантација на бубрези

Уредник на поглавјето Нефрологија во учебникот по Интерна Медицина издадено од Медицинскиот Факултет и Катедрата по Интерна Медицина  2004

Автор на Монографијата “ Хронична Бубрежна Болест“, Катедра по Интерна Медицина, Медицински факултет во Скопје, 2009

Автор и коавтор на монографијата “ HOTT Project“ како публикација од Европскиот проект 2012-2016

Ментор на 3 докторски дисертации одбранети на Медицинскиот Факултет во Скопје и уште на 3 кои се во завршна фаза

Ментор на 2 магистерски трудови одбранети на Медицинскиот Факултет во Скопје и Факултетот за исхрана на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола

Учесник и главен истражувач на два меѓународни проекта и 4 домашни финансирани од Министерството за наука на Република Македонија и МАНУ.

Член на Редакциски Одбори и рецензент на повеќе меѓународни списанија со Импакт Фактор

КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ОД ДОМЕНОТ НА НЕФРОЛОГИЈАТА

 • Хронична бубрежна болест
 • Артериска хипертензија
 • Хронични гломерулопатии
 • Дијабетес и Дијабетична нефропатија
 • Бубрежна калкулоза
 • Вродени и стекнати аномалии на уринарниот тракт
 • Полицистична бубрежна болест
 • Бубрежна трансплантација
  • Подготовка на болни за трансплантација на бубрег
  • Водење на болни со трансплантиран бубрег
  • Следење на болни на секаков вид имуносупресивна терапија
  • Изведување на бубрежна трансплантација од жив дарител
 • Хронична хемодијализа
 • Перитонеална дијализа
 • Крвен пристап за хемодијализа
 • Ехотомографија на уринарен тракт
 • Ехо Доплер на крвни садови на бубрег
 • ИЗВЕДУВАЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ НА КОНТИНУИРАНА ОН ЛАЈН ХЕМОДИЈАФИЛТРАЦИЈА И ХЕМОФИЛТРАЦИЈА
 • ПЛАЗМАФЕРЕЗА
 • РЕШАВАЊЕ НА НЕФРОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ КАЈ БОЛНИ СО КАРДИОХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
 • БУБРЕЖНИ ПРОБЛЕМИ ВО ТЕК НА ГРАВИДИТЕТ
 • БИОПСИЈА НА БУБРЕГ
 • ДИЕТИ И ПРИНЦИПИ НА ИСХРАНА КАЈ БУБРЕЖНИ БОЛЕСТИ
 • БУБРЕЖНА КРВНОСАДОВНА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА ПРИ БОЛНИ СО ХИПЕРТЕНЗИЈА
 • ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН И ТРАЕН ПРИСТАП ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗА
 • ТЕРАПИЈА СО ЕРИТРОПОЕТИН И РЕШАВАЊЕ НА АНЕМИЈА