Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Наука

Стратешки цели за развој на науката во ПЗУ Жан Митрев, Скопје, Скопје, Република Македонија

 • Организирање и потенцирање на постоечката научна дејност
 • Организирање и стандардизација на пријавувањето и изведувањето научни проекти
 • Зголемување интензитетот на објавување научни резултати
 • Вградување меѓународни стандарди во подготвувањето и поднесувањето научни трудови
 • Зголемен обем на објавување книги и монографии
 • Постојана обврска на вработените за научна работа
 • Стимулативно вреднување на научната работа

Афилијација (вработување)

 • Сите вработени во ПЗУ Жан Митрев, Скопје, треба да ја стават адресата на институцијата во своите поднесени трудови за објавување како и во научните профили (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Вработените избрани како наставен кадар на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип треба да ја додадат адресата на овој универзитет (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia; Faculty of Medical Sciences, University Goce Delchev, Shtip, Republic of Macedonia).
 • Вработените во ПЗУ Жан Митрев, Скопје, кои се вработени и во друга установа со заедничко вложување (ако се регистрирани како двојно вработени и во ПЗУ Жан Митрев, Скопје) ги ставаат и двете вработувања (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia; BioEngineering LLC, Skopje, Republic of Macedonia). Во спротивно го внесуваат само вработувањето во Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Поднесоците и изведувањето на научни проекти кои користат резултати, пациенти, материјали и друго од ПЗУ Жан Митрев, Скопје, треба да ја стават адресата на оваа институција како носител или како партнер (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Патенти и други права од индустриска сопстевност припаѓаат на ПЗУ Жан Митрев, Скопје (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).

Објавените трудови се внесуваат во научни бази и во научни профили:

Литература

 • Newman ME. The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2001 Jan 16;98(2):404-9.
 • Spiroski M. Semantic Analysis of Macedonian Medical Abstracts Indexed in the PubMed Database using GoPubMed. Maced J Med Sci. 2013 June 15; 6(2):135-140.