Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Жан Митрев

Основач и главен хирург
А

Д-р Ирена Андонова

Спец. по гинекологија и акушерство

Д-р Станислава Анѓелеска

Специјалист по педијатрија

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Спец. по радиодијагностика

Д-р Елена Амбаркова Виларова

Специјалист по трансфузиологија

Марија Аџиоска Дунимаглоски

Психолог - психотерапевт

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина - Супспец. по кардиологија

Б

Д-р Билјана Божиновска

Спец. по радиодијагностика

Д-р Лилјана Брајевиќ

Спец. по општа хирургија - Супспец. по торакална хирургија

В

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Д-р Катерина Василева Димовска

Специјалист по педијатрија

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Спец. по радиодијагностика

Г

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина – Супспец. по хематологија

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Виктор Грујевски

Специјализант по урологија

Д

Д-р Симона Деспотовска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Ѓ

Д-р Никола Ѓоргов

Електрофизиолог

Д-р Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Е

Доц. Д-р Кристина Егуменовска

Психолог - психотерапевт

Ж

Д-р Оливера Жиковска

Специјалист по медицинска биохемија

З

Д-р Зорица Зајкова

Специјалист по интерна медицина

Д-р Јасмина Зафировска

Интернист тиреолог-диабетолог

Д-р Ристе Зимоски

Специјализант по општа хирургија

И

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по нефрологија

Д-р Катерина Игневска

Специјалист по микробиологија

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Проф. д-р Васил Илиев

Специјалист гинеколог акушер, Супспецијалист урогинеколог

Д-р Анџелка Илиева

Специјалист по дерматовенерологија

Ј

Д-р Слаѓана Јошевска – Јовановска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Горан Јовиќ

Хирург уролог

К

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Д-р Горазд Коњановски

Специјализант по кардиохирургија

м-р д-р Марија Костадиновска

Специјалист психијатар

Д-р Живорад Коцевски

Специјалист по пластична реконструктивна и естетска хирургија

Л

Д-р Александра Лазаревска

Специјалист по дерматовенерологија

М

Д-р Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Милан Марковски

Спец. по интерна медицина

M-р Сања Механџиска

Молекуларен биолог

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија - Суб спец. по кардиологија

Д-р Александар Милосављевиќ

Специјалист по кардиологија

Прим. д-р Јован Мирчевски

Супспецијалист по абдоминална хирургија

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија - Суб спец. по трауматологија

Акад. д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Д-р Џулиана Михајловска

Специјалист по ендокринологија

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург

Н

Д-р Дашурие Незири

Специјалист по кардиологија

Д-р Зоран Несторовски

Ортопедски хирург

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина - Супспец. по кардиологија

Д-р Виолета Николов

Специјалист гинеколог - акушер

П

Д-р Симона Патчева

Специјализант по кардиохирургија

Д-р Ненад Петков

Спец. по ортопедија - Супспец. по трауматологија

Александра Петроски

Психолог - психотерапевт

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

Проф. д-р Владимир Поповски

Максилофацијален хирург

Д-р Магделена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

Р

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина - Супспец. по нефрологија

С

Проф. д-р Љиљана Симоновска

Специјалист интернист-пневмофтизиолог

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Д-р Јована Стојменовиќ

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

Проф. д-р Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија - Суб спец. по трауматологија

Т

Д-р Мимоза Толевска

Спец. по радиодијагностика

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

У

Д-р Петар Угуров

Специјалист по кардиологија

Х

Д-р Африм Халими

Спец. по радиодијагностика

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Специјалист по општа хирургија

Д-р Никола Христов

Спец. по кардиоваскуларна хирургија

Ц
Ч

Проф. д-р Ристо Чоланчески

Спец. по општа хирургија - Супспец. по торакална хирургија

Ш

Д-р Данчо Шурков

Специјалист по оториноларингологија